Stypendia uczelniane

Ostatnia zmiana: 01.12.2014 - 12:24

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym prawa osób z niepełnosprawnościami do nauki są wspierane niezależnymi od dochodów stypendiami specjalnymi dla osób niepełnosprawnych i dotacją budżetową na zadania uczelni związane z kształceniem studentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dotacja budżetowa umożliwia realizację zadań kształcenia studentów jak i doktorantów z niepełnosprawnościami, obejmując całokształt prac związanych ze stwarzaniem warunków do pełnego udziału w tym procesie.

Równolegle studenci z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wszelkich ogólnych form stypendiów i zapomóg przewidzianych we wspomnianym Prawie o szkolnictwie wyższym: stypendium socjalnego, stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium ministra za wybitne osiągnięcia czy z zapomogi.

Pełnomocnik Rektora PP ds. osób niepełnosprawnych

dr hab. inż. Marek ZABŁOCKI
Politechnika Poznańska
Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
ul. Piotrowo 3, pokój 613
60-965 Poznań
tel. (+48 61) 665 20 56
e-mail: Marek.Zablocki@put.poznan.pl

Dyżur:
środa 11:30-12:30 (Dom Studencki nr 2 Politechniki Poznańskiej, pokój nr 6A, wejście od strony przychodni lekarskiej)

W okresie wakacji i ferii konsultacje odbywają się po wcześniejszym umówieniu spotkania mailowo lub telefonicznie.