Projekty europejskie realizowne na Politechnice Poznańskiej

"Learning e-Mobility Plus" w ramach Programu Erasmus+

Ostatnia zmiana: 26.11.2014 - 14:50

Globalizacja, nowoczesne technologie, polityka zrównoważonego rozwoju nastawiona na ochronę klimatu i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, to wyzwanie również dla kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej. Nowe Technologie i badania naukowe w zakresie elektromobilności wymagają dysponowania kompetencjami wybiegającymi poza tradycyjne standardy nauki zawodu. Kolejnym wyzwaniem jest równocześnie uatrakcyjnienie nauki zawodu dla młodzieży poprzez propozycje nowych form zdobywania kompetencji zawodowych i poprawę możliwości przechodzenia ze szczebla zawodowego na akademicki.

Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Ostatnia zmiana: 18.11.2013 - 10:04

Działania funkcjonującego przy Politechnice Poznańskiej Akceleratora Wiedzy Technicznej® koncentrują się wokół zagadnień związanych z przyspieszeniem rozwoju wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej. W ciągu sześciu lat działalności AWT® udało się zrealizować kilka innowacyjnych projektów, zachęcić do współpracy wiele instytucji i zaangażować liczne grono współpracowników.

Zapraszamy na stronę: www.awt.org.pl

Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe

Ostatnia zmiana: 07.01.2011 - 12:22

Przedmiotem niniejszego projektu jest dokończenie budowy i wyposażenie obiektu nowej Biblioteki Technicznej oraz Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, której realizację rozpoczęto w 2006r.

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Ostatnia zmiana: 08.04.2015 - 15:37

Zgodnie z opracowanym programem rozwoju dydaktyki i badań w oparciu o powstałą w ramach projektu infrastrukturę jednym z najistotniejszych celów projektu jest rozszerzenie kształcenia przygotowującego absolwentów studiów technicznych do podejmowania wyzwań XXI w.

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii Politechniki Poznańskiej

Ostatnia zmiana: 29.04.2013 - 10:02

Budynek Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii powstał na terenie Kampusu „Warta” Politechniki Poznańskiej. Zobacz filmy i fotogalerie.

E-PRAGMATIC

Ostatnia zmiana: 17.11.2011 - 10:59

Sieć E-PRAGMATIC zrzesza jednostki edukacyjne, przedsiębiorstwa oraz izby przemysłowo-handlowe z siedmiu krajów europejskich. Głównym celem sieci jest modernizacja kształcenia zawodowego w zakresie mechatroniki i inżynierii skierowanego do specjalistów zatrudnionych w przemyśle, praktykantów i stażystów poprzez wzmocnienie istniejących lub tworzenie nowych metod szkoleń w firmach oraz wypracowanie związków pomiędzy przemysłem a instytucjami edukacyjnymi.

Era inżyniera. Nowe perspektywy w rozwoju Politechniki Poznańskiej

Ostatnia zmiana: 19.01.2010 - 13:39

Politechnika Poznańska odniosła kolejny sukces w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”. Wniosek został bardzo wysoko oceniony przez komisję weryfikującą projekty, uzyskując 7 lokatę wśród blisko 300 złożonych.

FORESIGHT „Sieci Gospodarcze Wielkopolski"

Ostatnia zmiana: 15.04.2011 - 19:47

FORESIGHT „Sieci Gospodarcze Wielkopolski"

Przedmiotem projektu jest opracowanie scenariuszy transformacji wiedzy o produktach, technologiach i nowych koncepcjach zarządzania z perspektywą roku 2030. Projekt adresowany jest do społeczności Wielkopolski i ma wspierać innowacyjność regionu.

Foresight ma na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans, zagrożeń związanych
z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Jest to długoterminowe tworzenie wizji rozwoju gospodarczego przy współudziale ludzi z wielu dziedzin życia społecznego.

IGRE - Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych

Ostatnia zmiana: 02.11.2011 - 13:59

Projekt zakłada przeprowadzenie badań polowych nad krajowymi odmianami (rodami) zbóż, buraków, kukurydzy oraz sorgo w kierunku wyznaczenia cech (i najlepszej ich kombinacji) pożądanych w celu otrzymania wysokowartościowego surowca dla produkcji biopaliw i biogazu.

Innowacyjny Trawmwaj Miejski

Ostatnia zmiana: 01.06.2015 - 13:44

Celem użytkowym projektu jest nowy tramwaj miejski - model MODERUS GAMMA - niskopodłogowy o unikatowych w skali Europy parametrach użytkowania (m.in. niski poziom hałasu, niska podłoga bez wzniesień na poziomie całego pojazdu, wysoki komfort jazdy). Konstruując założenia projektowe uwzględniono osiągi konkurencyjnych pojazdów, jak również rachunek ekonomiczny innowacji.

Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej.

Ostatnia zmiana: 04.02.2014 - 12:16

Założeniem projektu jest by absolwenci Politechniki Poznańskiej byli „inżynierami przyszłości” poszukiwanymi przez pracodawców. W tym celu zapewniamy studentom naszej uczelni  liczne szkolenia praktyczne, w tym także certyfikowane szkolenia specjalistyczne, trzymiesięczne staże w firmach oraz pomoc doradczo-psychologiczną.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany będzie do końca 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Każdy może zostać INŻYNIEREM PRZYSZŁOŚCI.

Więcej informacji na stronie: www.ip.projekt.put.poznan.pl

INŻYNIERIA WIEDZY DLA INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Ostatnia zmiana: 01.09.2014 - 14:06

Zmiany gospodarcze zachodzące w Polsce i krajach Unii Europejskiej pokazują rosnące zapotrzebowanie na miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji technicznych. Zdobycie praktycznych umiejętności w błyskawicznie rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy, a zwłaszcza w sektorze zaawansowanych technologii, stanowi wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i kształcących w tym zakresie uczelni technicznych, w tym Politechniki Poznańskiej. Połączenie zaplecza naukowo-dydaktycznego i laboratoryjnego Uczelni z podnoszeniem kompetencji kadry akademickiej przy jednoczesnym wpływie pracodawców na programy kształcenia, zapewni warunki do edukacji nowoczesnych kadr, niezbędnych w kluczowych obszarach gospodarki. Naprzeciwko tym potrzebom wychodzi projekt Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: www.iwir.put.poznan.pl

IOTA COST Action MP1001

Ostatnia zmiana: 19.12.2011 - 11:50

Ion Trap for Tommorow's Applications
IOTA COST Action MP1001
6.12.2010-5.12.2014

http://www.cost-iota.org/

MFB - rodzina średniopodłogowych wózków tramwajowych

Ostatnia zmiana: 20.07.2015 - 13:17

Celem projektu, realizowanego przez Konsorcjum Modertrans Poznań Sp. z o.o. i Politechniki Poznańskiej, jest poprzez realizację prac B+R o wysokim poziomie intensywności, wprowadzenie do asortymentu Lidera Konsorcjum (Modertrans) produktów nowej generacji, które będą miały nowatorski charakter w odniesieniu do istniejącego stanu techniki pod kątem charakterystyki technologicznej i funkcjonalnej niż obecnie występujące na rynkach międzynarodowych.

MFB - rodzina średniopodłogowych wózków tramwajowych

Ostatnia zmiana: 21.07.2015 - 19:04

Celem projektu, realizowanego przez Konsorcjum Modertrans Poznań Sp. z o.o. i Politechniki Poznańskiej, jest poprzez realizację prac B+R o wysokim poziomie intensywności, wprowadzenie do asortymentu Lidera Konsorcjum (Modertrans) produktów nowej generacji, które będą miały nowatorski charakter w odniesieniu do istniejącego stanu techniki pod kątem charakterystyki technologicznej i funkcjonalnej niż obecnie występujące na rynkach międzynarodowych.

Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa

Ostatnia zmiana: 22.02.2011 - 09:44

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy nt. energooszczędnych technologii w przemyśle oraz opracowanie modeli nowoczesnych układów napędowych z energooszczędnymi silnikami magnetoelektrycznymi o nowych strukturach obwodu magnetycznego. Napędy mają być dostosowane do pracy w warunkach kopalnianych.
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, którego uczestnikami są:
Koordynator: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska)

Serwis projektu

OPNEX - Optimization-driven Multi-hop Networks Research and Experimentation

Ostatnia zmiana: 25.06.2010 - 11:43

Przedmiotem projektu są badania nad sieciami bezprzewodowymi typu multi-hop.
Komunikacja bezprzewodowa jest obecnie najszybciej rozwijającym się obszarem Internetu i jednocześnie najtrudniejszym do zrozumienia dla projektantów ze względu na nagłe i szybkie zmiany topologii, nieprzewidywalność i niestabilność połączeń. Bezpośrednimi zadaniami projektu są prace mające na celu zaprojektowanie nowych modeli teoretycznych oddających możliwie precyzyjnie charakterystykę badanych sieci oraz - w kolejnych krokach - stworzenie odpowiedniej architektury oraz algorytmów optymalizujących takie parametry sieci jak przepustowość, opóźnienie, zużycie energii i niezawodność.

Strona domowa projektu OPNEX.

Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie

Ostatnia zmiana: 24.10.2011 - 10:21

Projekt rozwojowy „Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” realizowany jest przez Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Politechnikę Poznańską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”.

http://stanton.ice.put.poznan.pl/blog/elaboration-of-the-method-for-quick-estimation-of-aeroelastic-characteristics-during-in-flight-flutter-tests/

Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

Ostatnia zmiana: 16.04.2010 - 13:43

Projekt związany jest z opracowaniem i konstrukcją pierwszego na świecie tomografu do obrazowania stężenia tlenu w organizmach żywych, wykorzystującego jako technikę detekcji metodę RS EPR (Rapid Scan Electron Paramagnetic Resonance), pozwalającą zmniejszyć czas pomiarowy do kilku sekund.

Project IDIHOM – Industrialisation of High-Order Methods – A Top-Down Approach, 7th EU Framework Programme 2010-2013

Ostatnia zmiana: 24.10.2011 - 10:20

Project IDIHOM – Industrialisation of High-Order Methods – A Top-Down Approach, 7th EU Framework Programme 2010-2013

http://stanton.ice.put.poznan.pl/blog/idihom/

Projekt Wiedza dla gospodarki

Ostatnia zmiana: 16.06.2011 - 10:19
Logo Wiedza dla gospodarki
Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2009 i potrwa do grudnia 2013.

 

www.wdg.put.poznan.pl

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - PROTEUS

Ostatnia zmiana: 08.10.2010 - 14:29

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - PROTEUS