Projekty europejskie realizowne na Politechnice Poznańskiej

"Learning e-Mobility Plus" w ramach Programu Erasmus+

Ostatnia zmiana: 26.11.2014 - 14:50

Globalizacja, nowoczesne technologie, polityka zrównoważonego rozwoju nastawiona na ochronę klimatu i poszukiwanie alternatywnych źródeł energii, to wyzwanie również dla kształcenia zawodowego w całej Unii Europejskiej. Nowe Technologie i badania naukowe w zakresie elektromobilności wymagają dysponowania kompetencjami wybiegającymi poza tradycyjne standardy nauki zawodu. Kolejnym wyzwaniem jest równocześnie uatrakcyjnienie nauki zawodu dla młodzieży poprzez propozycje nowych form zdobywania kompetencji zawodowych i poprawę możliwości przechodzenia ze szczebla zawodowego na akademicki.

Akcelerator Wiedzy Technicznej®

Ostatnia zmiana: 18.11.2013 - 10:04

Działania funkcjonującego przy Politechnice Poznańskiej Akceleratora Wiedzy Technicznej® koncentrują się wokół zagadnień związanych z przyspieszeniem rozwoju wiedzy technicznej i matematyczno-przyrodniczej. W ciągu sześciu lat działalności AWT® udało się zrealizować kilka innowacyjnych projektów, zachęcić do współpracy wiele instytucji i zaangażować liczne grono współpracowników.

Zapraszamy na stronę: www.awt.org.pl

Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe

Ostatnia zmiana: 07.01.2011 - 12:22

Przedmiotem niniejszego projektu jest dokończenie budowy i wyposażenie obiektu nowej Biblioteki Technicznej oraz Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, której realizację rozpoczęto w 2006r.

Centrum Dydaktyczne Wydziału Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej

Ostatnia zmiana: 08.04.2015 - 15:37

Zgodnie z opracowanym programem rozwoju dydaktyki i badań w oparciu o powstałą w ramach projektu infrastrukturę jednym z najistotniejszych celów projektu jest rozszerzenie kształcenia przygotowującego absolwentów studiów technicznych do podejmowania wyzwań XXI w.

Centrum Mechatroniki, Biomechaniki i Nanoinzynierii Politechniki Poznańskiej

Ostatnia zmiana: 29.04.2013 - 10:02

Budynek Centrum Mechatroniki Biomechaniki i Nanoinżynierii powstał na terenie Kampusu „Warta” Politechniki Poznańskiej. Zobacz filmy i fotogalerie.

E-PRAGMATIC

Ostatnia zmiana: 17.11.2011 - 10:59

Sieć E-PRAGMATIC zrzesza jednostki edukacyjne, przedsiębiorstwa oraz izby przemysłowo-handlowe z siedmiu krajów europejskich. Głównym celem sieci jest modernizacja kształcenia zawodowego w zakresie mechatroniki i inżynierii skierowanego do specjalistów zatrudnionych w przemyśle, praktykantów i stażystów poprzez wzmocnienie istniejących lub tworzenie nowych metod szkoleń w firmach oraz wypracowanie związków pomiędzy przemysłem a instytucjami edukacyjnymi.

Era inżyniera. Nowe perspektywy w rozwoju Politechniki Poznańskiej

Ostatnia zmiana: 19.01.2010 - 13:39

Politechnika Poznańska odniosła kolejny sukces w pozyskiwaniu środków finansowych z programów Unii Europejskiej. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymał projekt „Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej”. Wniosek został bardzo wysoko oceniony przez komisję weryfikującą projekty, uzyskując 7 lokatę wśród blisko 300 złożonych.

FORESIGHT „Sieci Gospodarcze Wielkopolski"

Ostatnia zmiana: 15.04.2011 - 19:47

FORESIGHT „Sieci Gospodarcze Wielkopolski"

Przedmiotem projektu jest opracowanie scenariuszy transformacji wiedzy o produktach, technologiach i nowych koncepcjach zarządzania z perspektywą roku 2030. Projekt adresowany jest do społeczności Wielkopolski i ma wspierać innowacyjność regionu.

Foresight ma na celu wskazanie i ocenę przyszłych potrzeb, szans, zagrożeń związanych
z rozwojem społecznym i gospodarczym oraz przygotowanie odpowiednich działań wyprzedzających z dziedziny nauki i techniki. Jest to długoterminowe tworzenie wizji rozwoju gospodarczego przy współudziale ludzi z wielu dziedzin życia społecznego.

IGRE - Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych

Ostatnia zmiana: 02.11.2011 - 13:59

Projekt zakłada przeprowadzenie badań polowych nad krajowymi odmianami (rodami) zbóż, buraków, kukurydzy oraz sorgo w kierunku wyznaczenia cech (i najlepszej ich kombinacji) pożądanych w celu otrzymania wysokowartościowego surowca dla produkcji biopaliw i biogazu.

Inżynier Przyszłości. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Politechniki Poznańskiej.

Ostatnia zmiana: 04.02.2014 - 12:16

Założeniem projektu jest by absolwenci Politechniki Poznańskiej byli „inżynierami przyszłości” poszukiwanymi przez pracodawców. W tym celu zapewniamy studentom naszej uczelni  liczne szkolenia praktyczne, w tym także certyfikowane szkolenia specjalistyczne, trzymiesięczne staże w firmach oraz pomoc doradczo-psychologiczną.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Realizowany będzie do końca 2015 roku.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Każdy może zostać INŻYNIEREM PRZYSZŁOŚCI.

Więcej informacji na stronie: www.ip.projekt.put.poznan.pl

INŻYNIERIA WIEDZY DLA INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Ostatnia zmiana: 01.09.2014 - 14:06

Zmiany gospodarcze zachodzące w Polsce i krajach Unii Europejskiej pokazują rosnące zapotrzebowanie na miejsca pracy wymagające wysokich kwalifikacji technicznych. Zdobycie praktycznych umiejętności w błyskawicznie rozwijającej się gospodarce opartej na wiedzy, a zwłaszcza w sektorze zaawansowanych technologii, stanowi wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i kształcących w tym zakresie uczelni technicznych, w tym Politechniki Poznańskiej. Połączenie zaplecza naukowo-dydaktycznego i laboratoryjnego Uczelni z podnoszeniem kompetencji kadry akademickiej przy jednoczesnym wpływie pracodawców na programy kształcenia, zapewni warunki do edukacji nowoczesnych kadr, niezbędnych w kluczowych obszarach gospodarki. Naprzeciwko tym potrzebom wychodzi projekt Inżynieria wiedzy dla inteligentnego rozwoju.

Więcej informacji na stronie: www.iwir.put.poznan.pl

IOTA COST Action MP1001

Ostatnia zmiana: 19.12.2011 - 11:50

Ion Trap for Tommorow's Applications
IOTA COST Action MP1001
6.12.2010-5.12.2014

http://www.cost-iota.org/

Nowa generacja energooszczędnych napędów elektrycznych do pomp i wentylatorów dla górnictwa

Ostatnia zmiana: 22.02.2011 - 09:44

Projekt ma na celu poszerzenie wiedzy nt. energooszczędnych technologii w przemyśle oraz opracowanie modeli nowoczesnych układów napędowych z energooszczędnymi silnikami magnetoelektrycznymi o nowych strukturach obwodu magnetycznego. Napędy mają być dostosowane do pracy w warunkach kopalnianych.
Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, którego uczestnikami są:
Koordynator: prof. dr hab. inż. Andrzej Demenko (Politechnika Poznańska)

Serwis projektu

OPNEX - Optimization-driven Multi-hop Networks Research and Experimentation

Ostatnia zmiana: 25.06.2010 - 11:43

Przedmiotem projektu są badania nad sieciami bezprzewodowymi typu multi-hop.
Komunikacja bezprzewodowa jest obecnie najszybciej rozwijającym się obszarem Internetu i jednocześnie najtrudniejszym do zrozumienia dla projektantów ze względu na nagłe i szybkie zmiany topologii, nieprzewidywalność i niestabilność połączeń. Bezpośrednimi zadaniami projektu są prace mające na celu zaprojektowanie nowych modeli teoretycznych oddających możliwie precyzyjnie charakterystykę badanych sieci oraz - w kolejnych krokach - stworzenie odpowiedniej architektury oraz algorytmów optymalizujących takie parametry sieci jak przepustowość, opóźnienie, zużycie energii i niezawodność.

Strona domowa projektu OPNEX.

Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie

Ostatnia zmiana: 24.10.2011 - 10:21

Projekt rozwojowy „Opracowanie metody szybkiej estymacji właściwości aerosprężystych samolotu w czasie prób flatterowych w locie” realizowany jest przez Instytut Lotnictwa w Warszawie oraz Politechnikę Poznańską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 – 2013, Priorytet 1 „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe”.

http://stanton.ice.put.poznan.pl/blog/elaboration-of-the-method-for-quick-estimation-of-aeroelastic-characteristics-during-in-flight-flutter-tests/

Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych

Ostatnia zmiana: 16.04.2010 - 13:43

Projekt związany jest z opracowaniem i konstrukcją pierwszego na świecie tomografu do obrazowania stężenia tlenu w organizmach żywych, wykorzystującego jako technikę detekcji metodę RS EPR (Rapid Scan Electron Paramagnetic Resonance), pozwalającą zmniejszyć czas pomiarowy do kilku sekund.

Project IDIHOM – Industrialisation of High-Order Methods – A Top-Down Approach, 7th EU Framework Programme 2010-2013

Ostatnia zmiana: 24.10.2011 - 10:20

Project IDIHOM – Industrialisation of High-Order Methods – A Top-Down Approach, 7th EU Framework Programme 2010-2013

http://stanton.ice.put.poznan.pl/blog/idihom/

Projekt Wiedza dla gospodarki

Ostatnia zmiana: 16.06.2011 - 10:19
Logo Wiedza dla gospodarki
Celem projektu jest dostosowanie oferty kształcenia Politechniki Poznańskiej do oczekiwań potencjalnych pracodawców, rynku pracy oraz wymagań gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja projektu rozpoczęła się w lipcu 2009 i potrwa do grudnia 2013.

 

www.wdg.put.poznan.pl

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - PROTEUS

Ostatnia zmiana: 08.10.2010 - 14:29

Zintegrowany mobilny system wspomagający działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - PROTEUS