Wyjazdy szkoleniowe - Dokumenty projekt KA 103 2020

Dokumenty, które należy złożyć w trakcie trwania rekrutacji:

  • formularz zgłoszeniowy na wyjazd w ramach Staff Training Mobility (STT) zatwierdzony przez Kierownika jednostki organizacyjnej

Z powodu obostrzeń związanych z Covid-19, prosimy o przesyłanie formularzy za pomocą poczty wewnętrznej lub pocztą elektroniczną w formie skanu (uznany będzie podpis elektroniczny).


Dokumenty, które należy złożyć najpóźniej 3 tygodnie przed wyjazdem:

  • porozumienie o programie nauczania (Staff Mobility for Training) podpisane przez wszystkie strony, tj. uczestnika mobilności, Kierownika jednostki organizacyjnej oraz Kierownika jednostki organizacyjnej instytucji przyjmującej
  • wniosek na wyjazd służbowy za granicę aktualnie obowiązujący na Politechnice Poznańskiej

Niezłożenie wszystkich wymaganych dokumentów we wskazanym terminie może skutkować przyznaniem dofinansowania zerowego.


Dokumenty, które należy złożyć w celu rozliczenia wyjazdu:

  • oryginał zaświadczenia o pobycie w instytucji przyjmującej
  • raport na wewnętrzne potrzeby Uczelni (1-2 strony) z przeprowadzonych zajęć oraz uzyskanych rezultatów wyjazdu
  • dokumenty poświadczające podróż – tylko w przypadku dofinansowania podróży ze środków innych niż Erasmus+

Ponadto należy wypełnić ankietę online.

 

Erasmus Code Politechniki Poznańskiej: PL POZNAN02

Załączniki