Data dodania

23.06.2022
Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej na rok akademicki 2022/2023: od 15 czerwca 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

 

PRZEJDŹ DO SYSTEMU REKRUTACYJNEGO

 

 1. Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi aktami prawnymi.
   
 2. Nabór do Szkoły Doktorskiej (SzD) Politechniki Poznańskiej prowadzony jest w następujących dyscyplinach naukowych, w podanych limitach.
   
 3. Wykaz tematyk badawczych
   
 4. Harmonogram rekrutacji.
   
 5. Kandydaci do SzD przesyłają wymagane dokumenty poprzez system elektronicznej rekrutacji (system zostanie uruchomiony wraz z rozpoczęciem rekrutacji):
  1. dokument potwierdzający kwalifikacje:
   • dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem lub
   • zaświadczenie o ukończeniu studiów lub
   • wykaz ocen z przebiegu edukacji (nie jest wymagane, gdy taka informacja znajduje się w suplemencie) wraz z oficjalną skalą ocen, jeżeli nie jest wskazana w wykazie ocen, potwierdzoną przez szkołę wyższą, którą ukończył kandydat,
  2. curriculum vitae zawierające dane osobowe oraz przebieg dotychczasowego kształcenia i/lub zatrudnienia;
  3. list motywacyjny zawierający krótki opis zainteresowań oraz uzasadnienie zamiaru podjęcia kształcenia w szkole doktorskiej, wykaz osiągnięć (w tym publikacje naukowe, patenty, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, stypendia naukowe), nagrody i wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych lub działalności studenckiej, lub inne osiągnięcia naukowe, informacje o udziale w konferencjach naukowych, warsztatach, projektach badawczych i komercyjnych, odbytych szkoleniach i stażach, mobilności międzynarodowej i doświadczeniu zawodowym, członkostwie w kołach naukowych (wraz z dokumentami je potwierdzającymi),
  4. deklarację wyboru tematyki badawczej oraz potencjalnego promotora (Załącznik nr 1) w przypadku kandydatów rekrutujących się w ramach:
   • limitu w dyscyplinie – tematyka badawcza wybierana jest z dostępnego wykazu (zostanie udostępniony w dniu 5 maja 2022 r.),
   • programu „Doktorat Wdrożeniowy” – tematyka badawcza wykazana we wniosku do Ministerstwa Edukacji i Nauki,
   • innych projektów – tematyka badawcza zgodna z zagadnieniami zdefiniowanymi w treści projektu;
  5. opis proponowanego indywidualnego planu badawczego zawierający możliwość realizacji wybranej tematyki badawczej (Załącznik nr 2);
  6. fotografię, w wersji cyfrowej (format JPG, TIF, BMP lub PNG), którą należy wgrać do systemu rekrutacyjnego spełniająca wymagania określone przy wydawaniu dowodów osobistych/paszportów;
  7. dodatkowo, w przypadku cudzoziemców wpisanych na listę doktorantów, wymagane jest po przyjeździe do Politechniki Poznańskiej:
   • potwierdzenie legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub angielskim albo przetłumaczone na język polski lub angielski przez tłumacza przysięgłego lub równoważnego w kraju wydania.

Dyplom ukończenia studiów uzyskany za granicą należy złożyć wraz z legalizacją albo apostille.

Kandydat, który uzyskał dyplom poza granicami państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), może zostać wezwany do złożenia dodatkowo opinii o uznaniu przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej zagranicznego dyplomu w Polsce.

Kandydat zobowiązany jest do bieżącego odczytywania informacji przekazywanych w systemie rekrutacyjnym. Kandydat ponosi skutki wynikające z niedopełnienia tego obowiązku.

 

 1. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, w ramach II etapu postepowania konkursowego, odbędą się w terminie określonym w Harmonogramie rekrutacji do SzD PP.

  Dokładna data, miejsce i czas rozmowy kwalifikacyjnej będą podane w systemie rekrutacyjnym. W przypadku rozmów on-line termin ustalony zostanie z danym kandydatem indywidualnie drogą mailową przez Przewodniczącego komisji.

  Kandydaci z niepełnosprawnością mogą ubiegać się o dostosowanie formy, terminów i czasu trwania rozmowy kwalifikacyjnej do ich uzasadnionych potrzeb. Kandydat, przed zakończeniem rejestracji, składa stosowny wniosek do dyrektora szkoły doktorskiej, który podejmuje decyzje w ww. sprawie w terminie 14 dni.

  Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji do SzD PP, po publikacji listy osób zobowiązanych do złożenia oryginałów dokumentów, kandydat, składa komplet wymaganych dokumentów (wymienionych w pkt. 5, z wyjątkiem f) w biurze Szkoły Doktorskiej (znajdującym się w Poznaniu, ul. Piotrowo 3, pok. 604).

  Z systemu rekrutacyjnego należy wygenerować i wydrukować opis teczki do dokumentów wraz z podaniem o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej Politechniki Poznańskiej. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów. W biurze Szkoły Doktorskiej z dyplomu i suplementu zostaną wykonane nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczone za zgodność z oryginałem.

  Dodatkowo należy przedłożyć:
  - dowód osobisty lub paszport (do wglądu, w celu zweryfikowania poprawności danych)
  - ewentualnie, oryginał zaświadczenia o niepełnosprawności (do wglądu, w celu wykonania kopii i poświadczenia jej zgodności z oryginałem).

  Kandydat nie ma obowiązku składać osobiście ww. dokumentów. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów (w celu wykonania kopii i poświadczenia ich zgodności z oryginałem) lub dokumenty poświadczone notarialnie. Niekompletna dokumentacja, w tym braki oryginalnych podpisów, nie będzie przyjmowana.

  Ww. dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem terminu wskazanego w Harmonogramem rekrutacji do SzD PP. W takim przypadku należy upewnić się, że przesyłka zawiera wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopią dyplomu i suplementu.

  Adres do doręczeń:
  Szkoła Doktorska Politechniki Poznańskiej
  ul. Piotrowo 3 (pok. 604)
  60-965 Poznań
   
 2. Osoba przyjęta do SzD PP rozpoczyna kształcenie i nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania. Termin i miejsce złożenia ślubowania zostanie podany później.
   
 3. Kształcenie w SzD PP odbywa się w języku angielskim.
PL