Elektronika i telekomunikacja

Kierunek prowadzony w języku polskim oraz w języku angielskim.

 

Jeśli interesujesz się elektroniką i telekomunikacją, chciałbyś poznawać najnowocześniejsze systemy informacyjne (multimedialne, komórkowe, optotelekomunikacyjne, sieci telekomunikacyjne i komputerowe), to kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest właśnie dla Ciebie! 

Studia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA mają przygotowywać specjalistów dla szeroko rozumianej gospodarki opartej na wiedzy, szczególnie w zakresie technologii telekomunikacyjno-informacyjnych ICT (ang. Information and Communication Technologies), łączących w sobie wiedzę i umiejętności zarówno z zakresu elektroniki, informatyki jak i telekomunikacji.

Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczyły wszystkich podstawowych gałęzi elektroniki i telekomunikacji oraz zachowuje równowagę między przekazaniem niezbędnej teorii stanowiącej fundament działania sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz bazujących na wynikach bieżących badań naukowych i informacji o współczesnych trendach rozwojowych w elektronice i telekomunikacji. Dodatkowo efekty uczenia się uwzględniają praktyczny aspekt studiów kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przy wyborze i obsłudze urządzeń i programów komputerowych.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
 • umiejętność logicznego myślenia
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez ich absolwentów kompetencji niezbędnych do pracy w zawodzie inżyniera elektroniki i telekomunikacji, dzięki którym absolwenci będą w stanie podjąć pracę zawodową zgodną ze swoimi kwalifikacjami w przemyśle elektronicznym, u operatorów telekomunikacyjnych i usług multimedialnych, w firmach teleinformatycznych zajmujących się sieciami telekomunikacyjnymi i komputerowymi.

Absolwenci posiadają umiejętność czynnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie certyfikatu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Dodatkowo, absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Według realizowanej koncepcji studia mają charakter zrównoważony – w ich trakcie studenci uzyskują rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej (matematyka, fizyka, teoria systemów, obwodów i sygnałów, teoria pola elektromagnetycznego) niezbędnej do poznania w drugiej fazie studiów nowoczesnych przedmiotów zawodowych (technika cyfrowa, mikroprocesory, programowanie w językach wysokiego poziomu – C, C++, Matlab, itp., techniki multimedialne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe i telekomunikacyjne różnych rodzajów, radiokomunikacja, optoelektronika).

Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczyły wszystkich podstawowych gałęzi elektroniki i telekomunikacji. Dodatkowo efekty uczenia się uwzględniają praktyczny aspekt studiów kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przy wyborze i obsłudze urządzeń i programów komputerowych. W ramach kształtowania kompetencji społecznych studenci poznają elementy etyki, socjologii i filozofii. Zapoznają się z istotnymi problemami ochrony własności intelektualnej. Ze względu na zaszłości historyczne wynikające z rozwoju kadry akademickiej Wydziału, silniejszy nacisk w realizowanym programie kształcenia jest położony na część wiedzy dotyczącą telekomunikacji. Technologie wytwarzania elementów elektronicznych są traktowane informacyjnie. Zgodnie z wymaganiami, duża część prowadzonych przedmiotów ma charakter obieralny, co jest uwidocznione w aktualnie obowiązującym programie kształcenia. Dodatkowo, począwszy od semestru 6 następuje możliwość wyboru kluczowych trzech przedmiotów obieralnych reprezentujących cztery gałęzie elektroniki i telekomunikacji: multimedia i elektronikę powszechnego użytku, technologie mobilne i bezprzewodowe, elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikację oraz sieci komputerowe i technologie internetowe.

Cechą charakterystyczną studiów na kierunku  ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest obserwowany niezwykle szybki, ciągły rozwój technik komunikacyjno-informacyjnych przy równoczesnym zachowaniu pryncypiów funkcjonowania współczesnej telekomunikacji. W związku z tym, założeniem koncepcji kształcenia jest zachowanie równowagi między przekazaniem niezbędnej teorii stanowiącej fundament działania sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz bazujących na wynikach bieżących badań naukowych informacji o współczesnych trendach rozwojowych w elektronice i telekomunikacji.

Warto zaznaczyć, że wśród efektów uczenia się są także takie, które wskazują na konieczność dalszego dokształcenia się i umiejętności dalszego samokształcenia oraz takie, które kształtują tak zwane „kompetencje miękkie” i językowe. Kompetencje miękkie dotyczą na przykład umiejętności pracy w grupie, formułowania i bronienia własnych sądów, a tym samym umiejętności brania udziału w dyskusji. W zakresie kompetencji językowych student ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI po zakończeniu studiów  pierwszego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nie tylko w języku polskim (na studiach prowadzonych w języku polskim), ale także w języku angielskim (zarówno na studiach prowadzonych w języku angielskim, ale także w języku polskim). Dodatkowo absolwent tych studiów potrafi porozumiewać się także w języku angielskim w środowisku zawodowym, ale także poza nim. Absolwent studiów pierwszego stopnia ma umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Warto przy tym zauważyć, że dla obcokrajowców, dla których język angielski jest podstawowym językiem komunikowania się Wydział oferuje zajęcia z języka polskiego.

Wydział podjął również wysiłek przygotowania inżynierów ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI do pracy w środowisku międzynarodowym i zaproponował studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA. Kandydatami na te studia są nie tylko Polacy chcący studiować w powszechnie uznanym języku międzynarodowym stosowanym wśród osób związanych z ICT, ale także studenci z zagranicy przyjmowani na zasadach powszechnej rekrutacji. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia mają oni możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 4 lata (8 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
 • umiejętność logicznego myślenia
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w przypadku studiów w języku angielskim

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia jest uzyskanie przez ich absolwentów kompetencji niezbędnych do pracy w zawodzie inżyniera elektroniki i telekomunikacji, dzięki którym absolwenci będą w stanie podjąć pracę zawodową zgodną ze swoimi kwalifikacjami w przemyśle elektronicznym, u operatorów telekomunikacyjnych i usług multimedialnych, w firmach teleinformatycznych zajmujących się sieciami telekomunikacyjnymi i komputerowymi.

Absolwenci posiadają umiejętność czynnego posługiwania się językiem angielskim na poziomie certyfikatu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadają umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Dodatkowo, absolwenci studiów pierwszego stopnia są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Według realizowanej koncepcji studia mają charakter zrównoważony – w ich trakcie studenci uzyskują rzetelne podstawy wiedzy teoretycznej (matematyka, fizyka, teoria systemów, obwodów i sygnałów, teoria pola elektromagnetycznego) niezbędnej do poznania w drugiej fazie studiów nowoczesnych przedmiotów zawodowych (technika cyfrowa, mikroprocesory, programowanie w językach wysokiego poziomu – C, C++, Matlab, itp., techniki multimedialne, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, analogowe i cyfrowe systemy telekomunikacyjne, sieci komputerowe i telekomunikacyjne różnych rodzajów, radiokomunikacja, optoelektronika).

Program studiów jest skonstruowany w taki sposób, aby wiedza i umiejętności oraz kompetencje społeczne dotyczyły wszystkich podstawowych gałęzi elektroniki i telekomunikacji. Dodatkowo efekty uczenia się uwzględniają praktyczny aspekt studiów kładąc nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy i umiejętności przy wyborze i obsłudze urządzeń i programów komputerowych. W ramach kształtowania kompetencji społecznych studenci poznają elementy etyki, socjologii i filozofii. Zapoznają się z istotnymi problemami ochrony własności intelektualnej. Ze względu na zaszłości historyczne wynikające z rozwoju kadry akademickiej Wydziału, silniejszy nacisk w realizowanym programie kształcenia jest położony na część wiedzy dotyczącą telekomunikacji. Technologie wytwarzania elementów elektronicznych są traktowane informacyjnie. Zgodnie z wymaganiami, duża część prowadzonych przedmiotów ma charakter obieralny, co jest uwidocznione w aktualnie obowiązującym programie kształcenia. Dodatkowo, począwszy od semestru 6 następuje możliwość wyboru kluczowych trzech przedmiotów obieralnych reprezentujących cztery gałęzie elektroniki i telekomunikacji: multimedia i elektronikę powszechnego użytku, technologie mobilne i bezprzewodowe, elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikację oraz sieci komputerowe i technologie internetowe.

Cechą charakterystyczną studiów na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest obserwowany niezwykle szybki, ciągły rozwój technik komunikacyjno-informacyjnych przy równoczesnym zachowaniu pryncypiów funkcjonowania współczesnej telekomunikacji. W związku z tym, założeniem koncepcji kształcenia jest zachowanie równowagi między przekazaniem niezbędnej teorii stanowiącej fundament działania sieci i systemów telekomunikacyjnych oraz bazujących na wynikach bieżących badań naukowych informacji o współczesnych trendach rozwojowych w elektronice i telekomunikacji.

Warto zaznaczyć, że wśród efektów uczenia się są także takie, które wskazują na konieczność dalszego dokształcenia się i umiejętności dalszego samokształcenia oraz takie, które kształtują tak zwane „kompetencje miękkie” i językowe. Kompetencje miękkie dotyczą na przykład umiejętności pracy w grupie, formułowania i bronienia własnych sądów, a tym samym umiejętności brania udziału w dyskusji. W zakresie kompetencji językowych student ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI po zakończeniu studiów pierwszego stopnia potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nie tylko w języku polskim (na studiach prowadzonych w języku polskim), ale także w języku angielskim (zarówno na studiach prowadzonych w języku angielskim, ale także w języku polskim). Dodatkowo absolwent tych studiów potrafi porozumiewać się także w języku angielskim w środowisku zawodowym, ale także poza nim. Absolwent studiów pierwszego stopnia ma umiejętności z języka angielskiego na poziomie B2 Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego. Warto przy tym zauważyć, że dla obcokrajowców, dla których język angielski jest podstawowym językiem komunikowania się wydział oferuje zajęcia z języka polskiego.

Wydział podjął również wysiłek przygotowania inżynierów ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI do pracy w środowisku międzynarodowym i zaproponował studia pierwszego stopnia prowadzone w języku angielskim na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA. Kandydatami na te studia są nie tylko Polacy chcący studiować w powszechnie uznanym języku międzynarodowym stosowanym wśród osób związanych z ICT, ale także studenci z zagranicy przyjmowani na zasadach powszechnej rekrutacji. Po ukończeniu studiów I-go stopnia mają oni możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia w języku angielskim na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                        

 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja       
 • Multimedia i elektronika powszechnego użytku               
 • Sieci komputerowe i technologie internetowe       
 • Technologie mobilne i bezprzewodowe
 • Information and Communication Technologies (w j. angielskim)

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                        

 • Information and Communication Technologies (w j. angielskim)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka,
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność logicznego myślenia
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
 • umiejętności pracy w zespołach.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Koncepcja studiów drugiego stopnia opiera się na kształceniu zgodnie z wyborem zainteresowań studentów w czterech wyżej wymienionych profilach na studiach prowadzonych w języku polskim z częścią zajęć wspólnych dla wszystkich studentów, niezależnie od wyboru przedmiotów obieralnych. Studenci deklarują swój wybór niezależnie od analogicznego wyboru dokonanego na studiach pierwszego stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia w wyniku nabytej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych powinien być przygotowany do kreowania postępu technicznego. Powinien również posiadać umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Po uzyskaniu pożądanych efektów uczenia się będzie on przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych. Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wobec możliwości pracy absolwentów w korporacjach międzynarodowych oraz za granicą i wiedząc, że uniwersalnym językiem elektroniki i telekomunikacji jest język angielski, w realizowanej koncepcji kształcenia przywiązuje się dużą wagę do praktycznego posługiwania się tym językiem w sprawach zawodowych. Na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA prowadzone są studia drugiego stopnia w języku angielskim. Są one efektywnym narzędziem realizacji pożądanej na szczeblu Uczelni i kraju internacjonalizacji studiów. W kształceniu na studiach w tej wersji uczestniczą studenci polscy i zakwalifikowani studenci zagraniczni. Oryginalnym elementem realizowanej koncepcji kształcenia jest wprowadzenie dla studentów kształcących się w języku angielskim tak zwanego semestru zerowego rozpoczynającego się w semestrze zimowym, w którym uczestniczą studenci zagraniczni oraz studenci polscy, którzy pragną studiować na specjalności ICT w języku angielskim, a studiowali uprzednio kierunki zbliżone (elektrotechnikę, informatykę, fizykę techniczną, matematykę stosowaną, itp.). W semestrze zerowym studenci ci uzupełniają więc podstawową wiedzę nabywaną przez studentów studiujących kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA na studiach pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia mają charakter w dużej części obieralny. Studenci wybierają najbardziej interesujące ich przedmioty z bogatej oferty programowej. Oferta przedmiotów ma charakter stosunkowo elastyczny. Uwzględnia ona zapotrzebowanie rynku pracy oraz postulaty interesariuszy zewnętrznych wskazujących na pożądane kwalifikacje absolwentów (przykład: wprowadzenie przedmiotu pod nazwą „Programowanie terminali mobilnych” po deklaracjach zainteresowania takimi kwalifikacjami wyrażonymi przez firmę Samsung Electronics Polska).

Warto zaznaczyć, że wśród efektów uczenia się są także takie, które wskazują na konieczność dalszego dokształcenia się i umiejętności dalszego samokształcenia oraz takie, które kształtują tak zwane „kompetencje miękkie” i językowe. Kompetencje miękkie dotyczą na przykład umiejętności pracy w grupie, formułowania i bronienia własnych sądów, a tym samym umiejętności brania udziału w dyskusji. W zakresie kompetencji językowych student ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI po zakończeniu studiów potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nie tylko w języku polskim (na studiach prowadzonych w języku polskim), ale także w języku angielskim (zarówno na studiach prowadzonych w języku angielskim, ale także w języku polskim). Dodatkowo absolwent tych studiów potrafi porozumiewać się także w języku angielskim w środowisku zawodowym, ale także poza nim. Warto przy tym zauważyć, że dla obcokrajowców, dla których język angielski jest podstawowym językiem komunikowania się Wydział oferuje zajęcia z języka polskiego.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności realizowane w formie stacjonarnej:

 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja       

Studia na tej specjalności zaznajamiają z eksploatacją i projektowaniem nowoczesnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w szczególności z technikami modulacji cyfrowych, przesyłania sygnałów w różnorakich kanałach przewodowych i radiowych, strukturami nadajników i odbiorników, w szczególności do systemów światłowodowych oraz radiokomunikacji ruchomej. Absolwent potrafi stosować nowoczesne techniki mikroprocesorowe i cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności procesory sygnałowe i elektroniczne układy scalone, do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych. W pracy zawodowej potrafi sprawnie posługiwać się techniką komputerową.

 • Multimedia i elektronika powszechnego użytku     

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy związanej z telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi systemami multimedialnymi i nowoczesnymi układami elektronicznymi o różnych zastosowaniach, a w szczególności mogą zajmować się telewizją cyfrową, w tym kablową i satelitarną, systemami multimedialnymi realizowanymi w różnych sieciach telekomunikacyjnych, systemami nadzoru wizyjnego, programowaniem różnorodnych aplikacji, w tym do przetwarzania obrazu i dźwięku, programowalnymi układami cyfrowymi, układami elektroniki powszechnego użytku. Dużo uwagi przywiązuje się do zdobycia praktycznych umiejętności związanych z implementacja układów przetwarzania sygnałów i sterowania w technice układów programowalnych (FPGA). Nacisk kładzie się na zdobycie dobrych umiejętności programistycznych oraz szerokiego wykształcenia dotyczącego szybko rozwijających się działów telekomunikacji multimedialnej, teleinformatyki i elektroniki, które umożliwią podejmowanie pracy związanej zarówno z projektowaniem, produkcją, jak i eksploatacją nowoczesnych systemów.   

 • Sieci komputerowe i technologie internetowe   

Specjalność Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe adresowana jest do studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Studenci otrzymają gruntową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowania oraz modernizacji i zarządzania sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwach, jak i rozległymi, budowanymi na bazie protokołu IP. Program specjalności umożliwia specjalizowanie się w tworzeniu infrastruktury sieciowej, wykorzystywanej przez zaawansowane systemy informatyczne i różnorodne usługi sieciowe, jak i w technikach tworzenia nowoczesnych usług sieciowych. Szczególna uwaga skierowana jest również na elementy inżynierii ruchu oraz modelowania, optymalizacji i projektowania systemów sieciowych. W trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami: sprzętem i technologiami stosowanymi w sieciach LAN, MAN, WAN; protokołami komunikacyjnymi; standardami okablowania; technikami i usługami internetowymi; problemami inżynierii ruchu oraz projektowania i analizy sieci pakietowych; standardami zarządzania sieciami komputerowymi; technikami integracji sieci; współczesnymi sieciami transportu informacji; nowoczesnymi usługami sieciowymi z uwzględnieniem usług sieci komórkowych; metodami ochrony informacji w sieciach komputerowych; narzędziami i aplikacjami umożliwiającymi prezentację informacji w sieci. Studenci specjalności otrzymują więc wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania sieci oraz zarządzania, utrzymania i eksploatacji urządzeń sieciowych.  

 • Technologie mobilne i bezprzewodowe

Studiowanie na specjalności TMiB umożliwia poznanie zasad działania, projektowania i eksploatacji nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie eksploatowanych i planowanych do wprowadzenia w przyszłości systemów i sieci radiokomunikacji ruchomej, cyfrowych systemów rozsiewczych, horyzontowych linii radiowych, sieci WLAN, sieci PAN, sieci sensorowych, itp. Studenci poznają także systemy radia programowalnego i kognitywnego. Szerokim zainteresowaniem cieszą się wprowadzone ostatnio do programu przedmioty dotyczące programowania aplikacji mobilnych na smartfony i tablety. Absolwentów studiów Elektroniki i Telekomunikacji o specjalności Radiokomunikacja oczekuje szeroka oferta miejsc pracy w eksploatacji, projektowaniu a także produkcji poznanych w trakcie studiów sieci i systemów telekomunikacyjnych, nie tylko w dużych firmach takich jak np. Samsung lub Nokia, ale także u operatorów sieci bezprzewodowych, w oddziałach teleinformatycznych banków, firm ubezpieczeniowych, transportowych, policji oraz w niewielkich przedsiębiorstwach pracujących na rzecz szybko rozwijającej się branży ICT (Information and Communication Technologies).

 • Sieci, systemy i usługi

Jest to specjalność ogólna. Program zapewnia pogłębione poznanie różnorodnych aspektów elektroniki i telekomunikacji.

 • Information and Communication Technologies (w j. angielskim)

Specjalność ta prowadzona jest w języku angielskim i oferuje studia 3 lub 4 semestralne. W kształceniu na studiach w tej wersji uczestniczą studenci polscy i zakwalifikowani studenci zagraniczni. Oryginalnym elementem realizowanej koncepcji kształcenia jest wprowadzenie dla studentów kształcących się w języku angielskim tak zwanego semestru zerowego rozpoczynającego się w semestrze zimowym, w którym uczestniczą studenci zagraniczni oraz studenci polscy, którzy pragną studiować na specjalności ICT w języku angielskim, a studiowali uprzednio kierunki zbliżone (elektrotechnikę, informatykę, fizykę techniczną, matematykę stosowaną, itp.). W semestrze zerowym studenci ci uzupełniają więc podstawową wiedzę nabywaną przez studentów studiujących kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA na studiach pierwszego stopnia.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 2 lata (4 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka,
 • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami,
 • umiejętność logicznego myślenia
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych
 • umiejętności pracy w zespołach.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Koncepcja studiów drugiego stopnia opiera się na kształceniu zgodnie z wyborem zainteresowań studentów w czterech wyżej wymienionych profilach na studiach prowadzonych w języku polskim z częścią zajęć wspólnych dla wszystkich studentów, niezależnie od wyboru przedmiotów obieralnych. Studenci deklarują swój wybór niezależnie od analogicznego wyboru dokonanego na studiach pierwszego stopnia.

Absolwent studiów drugiego stopnia w wyniku nabytej wiedzy i umiejętności oraz kompetencji społecznych powinien być przygotowany do kreowania postępu technicznego. Powinien również posiadać umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Po uzyskaniu pożądanych efektów uczenia się będzie on przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytutach naukowo-badawczych. Absolwent będzie również przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Wobec możliwości pracy absolwentów w korporacjach międzynarodowych oraz za granicą i wiedząc, że uniwersalnym językiem elektroniki i telekomunikacji jest język angielski, w realizowanej koncepcji kształcenia przywiązuje się dużą wagę do praktycznego posługiwania się tym językiem w sprawach zawodowych. Na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA prowadzone są studia drugiego stopnia w języku angielskim. Są one efektywnym narzędziem realizacji pożądanej na szczeblu Uczelni i kraju internacjonalizacji studiów. W kształceniu na studiach w tej wersji uczestniczą studenci polscy i zakwalifikowani studenci zagraniczni. Oryginalnym elementem realizowanej koncepcji kształcenia jest wprowadzenie dla studentów kształcących się w języku angielskim tak zwanego semestru zerowego rozpoczynającego się w semestrze zimowym, w którym uczestniczą studenci zagraniczni oraz studenci polscy, którzy pragną studiować na specjalności ICT w języku angielskim, a studiowali uprzednio kierunki zbliżone (elektrotechnikę, informatykę, fizykę techniczną, matematykę stosowaną, itp.). W semestrze zerowym studenci ci uzupełniają więc podstawową wiedzę nabywaną przez studentów studiujących kierunek ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA na studiach pierwszego stopnia. Studia drugiego stopnia mają charakter w dużej części obieralny. Studenci wybierają najbardziej interesujące ich przedmioty z bogatej oferty programowej. Oferta przedmiotów ma charakter stosunkowo elastyczny. Uwzględnia ona zapotrzebowanie rynku pracy oraz postulaty interesariuszy zewnętrznych wskazujących na pożądane kwalifikacje absolwentów (przykład: wprowadzenie przedmiotu pod nazwą „Programowanie terminali mobilnych” po deklaracjach zainteresowania takimi kwalifikacjami wyrażonymi przez firmę Samsung Electronics Polska).

Warto zaznaczyć, że wśród efektów uczenia się są także takie, które wskazują na konieczność dalszego dokształcenia się i umiejętności dalszego samokształcenia oraz takie, które kształtują tak zwane „kompetencje miękkie” i językowe. Kompetencje miękkie dotyczą na przykład umiejętności pracy w grupie, formułowania i bronienia własnych sądów, a tym samym umiejętności brania udziału w dyskusji. W zakresie kompetencji językowych student ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI po zakończeniu studiów potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł nie tylko w języku polskim (na studiach prowadzonych w języku polskim), ale także w języku angielskim (zarówno na studiach prowadzonych w języku angielskim, ale także w języku polskim). Dodatkowo absolwent tych studiów potrafi porozumiewać się także w języku angielskim w środowisku zawodowym, ale także poza nim. Warto przy tym zauważyć, że dla obcokrajowców, dla których język angielski jest podstawowym językiem komunikowania się Wydział oferuje zajęcia z języka polskiego.

Studenci mają do wyboru następujące specjalności realizowane w formie stacjonarnej:

 • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja       

Studia na tej specjalności zaznajamiają z eksploatacją i projektowaniem nowoczesnych cyfrowych systemów telekomunikacyjnych, w szczególności z technikami modulacji cyfrowych, przesyłania sygnałów w różnorakich kanałach przewodowych i radiowych, strukturami nadajników i odbiorników, w szczególności do systemów światłowodowych oraz radiokomunikacji ruchomej. Absolwent potrafi stosować nowoczesne techniki mikroprocesorowe i cyfrowego przetwarzania sygnałów, w szczególności procesory sygnałowe i elektroniczne układy scalone, do realizacji poszczególnych bloków systemów telekomunikacyjnych. W pracy zawodowej potrafi sprawnie posługiwać się techniką komputerową.

 • Multimedia i elektronika powszechnego użytku     

Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy związanej z telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi systemami multimedialnymi i nowoczesnymi układami elektronicznymi o różnych zastosowaniach, a w szczególności mogą zajmować się telewizją cyfrową, w tym kablową i satelitarną, systemami multimedialnymi realizowanymi w różnych sieciach telekomunikacyjnych, systemami nadzoru wizyjnego, programowaniem różnorodnych aplikacji, w tym do przetwarzania obrazu i dźwięku, programowalnymi układami cyfrowymi, układami elektroniki powszechnego użytku. Dużo uwagi przywiązuje się do zdobycia praktycznych umiejętności związanych z implementacja układów przetwarzania sygnałów i sterowania w technice układów programowalnych (FPGA). Nacisk kładzie się na zdobycie dobrych umiejętności programistycznych oraz szerokiego wykształcenia dotyczącego szybko rozwijających się działów telekomunikacji multimedialnej, teleinformatyki i elektroniki, które umożliwią podejmowanie pracy związanej zarówno z projektowaniem, produkcją, jak i eksploatacją nowoczesnych systemów.   

 • Sieci komputerowe i technologie internetowe   

Specjalność Sieci Komputerowe i Technologie Internetowe adresowana jest do studentów zainteresowanych nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Studenci otrzymają gruntową wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania, budowania oraz modernizacji i zarządzania sieciami komputerowymi, zarówno lokalnymi, które są wykorzystywane w przedsiębiorstwach, jak i rozległymi, budowanymi na bazie protokołu IP. Program specjalności umożliwia specjalizowanie się w tworzeniu infrastruktury sieciowej, wykorzystywanej przez zaawansowane systemy informatyczne i różnorodne usługi sieciowe, jak i w technikach tworzenia nowoczesnych usług sieciowych. Szczególna uwaga skierowana jest również na elementy inżynierii ruchu oraz modelowania, optymalizacji i projektowania systemów sieciowych. W trakcie wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych studenci zapoznają się m.in. z następującymi zagadnieniami: sprzętem i technologiami stosowanymi w sieciach LAN, MAN, WAN; protokołami komunikacyjnymi; standardami okablowania; technikami i usługami internetowymi; problemami inżynierii ruchu oraz projektowania i analizy sieci pakietowych; standardami zarządzania sieciami komputerowymi; technikami integracji sieci; współczesnymi sieciami transportu informacji; nowoczesnymi usługami sieciowymi z uwzględnieniem usług sieci komórkowych; metodami ochrony informacji w sieciach komputerowych; narzędziami i aplikacjami umożliwiającymi prezentację informacji w sieci. Studenci specjalności otrzymują więc wszechstronną wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie projektowania sieci oraz zarządzania, utrzymania i eksploatacji urządzeń sieciowych.  

 • Technologie mobilne i bezprzewodowe

Studiowanie na specjalności TMiB umożliwia poznanie zasad działania, projektowania i eksploatacji nowoczesnych systemów radiokomunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem obecnie eksploatowanych i planowanych do wprowadzenia w przyszłości systemów i sieci radiokomunikacji ruchomej, cyfrowych systemów rozsiewczych, horyzontowych linii radiowych, sieci WLAN, sieci PAN, sieci sensorowych, itp. Studenci poznają także systemy radia programowalnego i kognitywnego. Szerokim zainteresowaniem cieszą się wprowadzone ostatnio do programu przedmioty dotyczące programowania aplikacji mobilnych na smartfony i tablety. Absolwentów studiów Elektroniki i Telekomunikacji o specjalności Radiokomunikacja oczekuje szeroka oferta miejsc pracy w eksploatacji, projektowaniu a także produkcji poznanych w trakcie studiów sieci i systemów telekomunikacyjnych, nie tylko w dużych firmach takich jak np. Samsung lub Nokia, ale także u operatorów sieci bezprzewodowych, w oddziałach teleinformatycznych banków, firm ubezpieczeniowych, transportowych, policji oraz w niewielkich przedsiębiorstwach pracujących na rzecz szybko rozwijającej się branży ICT (Information and Communication Technologies).

 • Sieci, systemy i usługi

Jest to specjalność ogólna. Program zapewnia pogłębione poznanie różnorodnych aspektów elektroniki i telekomunikacji.

 • Information and Communication Technologies (w j. angielskim)

Specjalność ta prowadzona jest w języku angielskim i oferuje studia 3 lub 4 semestralne. W kształceniu na studiach w tej wersji uczestniczą studenci polscy i zakwalifikowani studenci zagraniczni. Oryginalnym elementem realizowanej koncepcji kształcenia jest wprowadzenie dla studentów kształcących się w języku angielskim tak zwanego semestru zerowego rozpoczynającego się w semestrze zimowym, w którym uczestniczą studenci zagraniczni oraz studenci polscy, którzy pragną studiować na specjalności ICT w języku angielskim, a studiowali uprzednio kierunki zbliżone (elektrotechnikę, informatykę, fizykę techniczną, matematykę stosowaną, itp.). W semestrze zerowym studenci ci uzupełniają więc podstawową wiedzę nabywaną przez studentów studiujących kierunek EiT na studiach pierwszego stopnia.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA praktyki realizowane są po szóstym semestrze na pierwszym stopniu kształcenia zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych oraz po pierwszym semestrze na drugim stopniu kształcenia. Na pierwszym stopniu kształcenia celem praktyk zawodowych jest poszerzenie wiedzy przekazywanej na przedmiotach obligatoryjnych i obieralnych oraz rozwijanie umiejętności jej wykorzystania w pracy zawodowej. Na drugim stopniu studiów w ramach praktyk student powinien zdobywać wiedzę i umiejętności w ramach zagadnień związanych w szczególności z zakresem ścieżki obieralności lub obszaru tematycznego planowanej pracy dyplomowej.

Studenci Wydziału dzięki porozumieniom o współpracy z przedsiębiorstwami z branż związanych z elektroniką i telekomunikacją, mogą odbywać praktyki i staże między innymi w: COMARCH, 3GNS Sp. z o.o. (Play), TVP S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu, Orange, PHU AKTE, ELPROTECH – Systemy sp. z o.o.; INEA S.A.; Fibar Group sp. z o.o.; Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A.; Holding Pratt and Whitney Kalisz Sp. z o. o.; TELE-COM Sp. z o.o. Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.; Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. i innych.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

 • Absolwent kierunku ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.

 • Absolwent kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA jest przygotowany do kreowania postępu technicznego.

 • Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi.

 • Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo-badawczych.

 • Absolwent jest także gotowy do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.

Możliwe miejsca zatrudnienia to:

 • firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane

 • operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.