19 07 2017

Rezygnacja z przyjęcia na studia

Szanowni Kandydaci!

Osoby, które zostały przyjęte i chcą zrezygnować z podjęcia studiów w roku akademickim 2017/2018 muszą złożyć pisemną rezygnację. W piśmie należy podać swoje dane adresowe, miejscowość i datę oraz zaznaczyć z jakiego kierunku rezygnują. Wniosek należy podpisać i wraz z obustronną kserokopią dowodu osobistego zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i przesłać niezwłocznie na adres: rekrutacja@put.poznan.pl