STUDIA STACJONARNE
(ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

I stopień


Czas trwania: 

3,5 roku (7 semestrów)

Profil studiów:

ogólnoakademicki

  Specjalności:

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Predyspozycje kandydata:

  • dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych
  • zainteresowanie nowoczesnymi technologiami
  • umiejętność logicznego myślenia
  • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

  Kariera po studiach:

  • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do projektowania, konstruowania, programowania, modernizowania, wdrażania i eksploatacji systemów elektronicznych i telekomunikacyjnych w tym elektronicznych cyfrowych układów programowalnych, telekomunikacyjnych systemów mobilnych, sieci telekomunikacyjnych przewodowych i bezprzewodowych, systemów multimedialnych i dozoru wizyjnego, usług internetowych, systemów nawigacyjnych, pomiarowych i elektroniki przemysłowej.
  • Zatrudnienie: firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.

  II stopień


  Czas trwania: 

  1,5 roku (3 semestry)

  Specjalności:

  • Radiokomunikacja
  • Multimedia i elektronika powszechnego użytku
  • Sieci komputerowe i technologie internetowe
  • Elektroniczne systemy programowalne i optotelekomunikacja

  Predyspozycje kandydata:

  • Absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka. Powinien interesować się nowoczesnymi technologiami, posiadać umiejętność logicznego myślenia i predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach.

   Kariera po studiach:

   • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo -badawczych. Absolwent jest także gotowy do kontynowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.
   • Zatrudnienie:  firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd., praca w instytucjach naukowo-badawczych i badawczo-wdrożeniowych.
   STUDIA NIESTACJONARNE
   (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

   I stopień


   Czas trwania: 

   4 lata (8 semestrów)

   Profil studiów:

   ogólnoakademicki

    Predyspozycje kandydata:

    • Dobre i bardzo dobre oceny z przedmiotów ścisłych,
    • zainteresowania nowoczesnymi technologiami,
    • umiejętność logicznego myślenia,
    • zainteresowanie osiągnięciami techniki z zakresu elektroniki i telekomunikacji.

    Kariera po studiach:

    • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja posiada wiedzę oraz umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Absolwent jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny, telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.                                             
    • Zatrudnienie: operatorzy telekomunikacyjni, firmy zajmujące się projektowaniem i eksploatacją sieci przewodowych, bezprzewodowych, telekomunikacyjnych i komputerowych, zajmujących się integracją sieci.

    II stopień


    Czas trwania: 

    2 lata (4 semestry)

    Predyspozycje kandydata:

    • Absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Elektronika i telekomunikacja lub kierunków pokrewnych taki jak: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka. Powinien interesować się nowoczesnymi technologiami, posiadać umiejętność logicznego myślenia i predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych oraz umiejętności pracy w zespołach.

     Kariera po studiach:

     • Absolwent kierunku Elektronika i telekomunikacja jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz instytucjach naukowo -badawczych. Absolwent jest także gotowy do kontynowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.                                             
     • Zatrudnienie:  firmy projektowe, doradcze, wdrożeniowe, eksploatacyjne, budowlane i operatorzy sieci i usług w zakresie telefonii, Internetu, telewizji, łączności specjalnej, dozoru wizyjnego, elektroniki konsumenckiej, przemysłowej i pojazdowej, sieci komputerowych, transmisji danych, systemów pomiarowych itd.
     STUDIA PO ANGIELSKU
     (ta informacja jest widoczna tylko w edycji)

     I Cycle


     Mode and Type: 

     Full-time studies of the first cycle

     Duration: 

     3.5 years (7 semesters)

      Specialisation:

      • Information and Communication Technologies

      Candidate’s predispositions:

      • Good and excellent grades in science disciplines
      • Skill of logical thinking
      • Interest in advances in technology in the field of electronics and telecommunications
      • excellent command of the English language

      Career opportunities for graduates:

      • A graduate of Electronics and Telecommunications has the knowledge and skills necessary to design, construct, programme, modernise, implement and operate electronic and telecommunications systems, including electronic digital programmable systems, mobile telecommunications systems, telecommunication networks both wired and wireless, multimedia and video surveillance systems, Internet services, navigation systems, measurement equipment and industrial electronics.
      • Employment: companies that work in the following branches: design, consulting, implementation, operation and maintenance of equipment, construction, operators of networks and providers of telephone and internet services, television, special communications, video security, consumer, industrial and automotive electronics, computer networks, data transmission, metering systems etc.

      II Cycle


      Mode and type

      Full-time study of the second cycle

      Duration: 

      3 or 4 semesters

      Specialisations:

      • Information and Communication Technologies

      Candidate’s predispositions:

      • A graduate, holder of the I cycle studies diploma in Electronics and Telecommunications or related fields, such as Computing Science, Electrical Engineering, Automation and Robotics. He /she should be interested in new technologies, have the skill of logical thinking and creative approach to solving technical problems as well as ability to work in teams,
      • excellent command of the English language

       Career opportunities for graduates:

       • A graduate of Electronics and Telecommunications is prepared to create technical progress. He /she has the ability to start creative ventures in engineering and manage teams. He /she is prepared to work in institutions related to electronics and telecommunications, including design and development offices of enterprises and scientific research institutions. Graduate is also ready to continue education at postgraduate courses and studies the third cycle.                                                   
       • Employment: companies that work in the following branches: design, guidance, implementation, operation and maintenance of equipment, construction, operators of networks and providers of telephone and internet services, television, special communications, video security, consumer, industrial and automotive electronics, computer networks, data transmission, metering systems; scientific research and research and implementation institutions.