Data dodania

Nauczanie języków obcych

Centrum Języków i Komunikacji

CJK PP jest jednostką międzywydziałową Politechniki Poznańskiej, która współpracuje  z wydziałami Uczelni  w zakresie edukacji studentów na studiach I, II i III stopnia studiów.  

Plan działania CJK PP wspiera takie cele strategiczne Politechniki Poznańskiej jak: umiędzynarodowienie studiów, kształcenie przygotowujące do pracy i funkcjonowania w społeczeństwie wiedzy, budowanie wizerunku uczelni przyjaznej i otwartej na otoczenie. CJK PP w swojej działalności edukacyjnej pracuje zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ). W dobie integracji europejskiej efektywne nauczanie języków obcych stało się jednym z głównych celów edukacyjnych Rady Europy. Dlatego tak ważne jest ciągłe udoskonalanie kompetencji językowej studentów.

CJK PP wykorzystuje nowoczesne teorie nauczania i metody w celu stworzenia własnych programów lektoratów, doboru narzędzi edukacyjnych lub tworzenia własnych narzędzi, prowadzi zajęcia i ocenia je zgodnie z wypracowanymi procedurami. Oferuje swoim słuchaczom, zarówno studentom jaki pracownikom, fachową pomoc doświadczonej kadry w efektywnym zwiększaniu umiejętności językowych. Certyfikaty językowe wpływają na wzrost komunikacji międzykulturowej oraz mobilności w obszarze szkolnictwa wyższego, środowiska naukowego i międzynarodowego rynku pracy. Ukierunkowane kursy językowe dla pracowników skupiają się na konkretnych celach, poziomie językowym i umiejętnościach indywidualnych, tak aby ułatwić kadrze dydaktycznej, naukowej i pracowniczej kontakty w międzynarodowym środowisku akademickim. CJK PP utrzymuje liczne kontakty ze światem biznesu, organami państwowymi i osobami prywatnymi, przyczyniając się tym samym do dalszego rozwoju wielojęzyczności w społeczeństwie. Od wielu lat CJK PP pracuje nad zwiększeniem współpracy na poziomie międzynarodowym - uczestniczy w międzynarodowych projektach językowych, szkoleniach krajowych i międzynarodowych w zakresie nauczania języków obcych i komunikacji interkulturowej; jest organizatorem i uczestnikiem licznych konferencji.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.clc.put.poznan.pl/

 

Dodatkowe informacje

Sekretariat
office_clc@put.poznan.pl
pokój 302 WE
tel. (61) 665-2491
poniedziałek-piątek  7.30-15.30

PL