發表於

10.05.2022
KURS JĘZYKA POLSKIEGO DLA STUDENTÓW Z UKRAINY

Zapraszamy na kurs języka polskiego dla studentów z Ukrainy, którzy zainteresowani są kontynuacją studiów na Politechnice Poznańskiej

Kurs jest organizowany w ramach programu Solidarni z Ukrainą Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Centrum Języków i Komunikacji Politechniki Poznańskiej organizuje intensywny kurs języka polskiego dla studentów z Ukrainy, którzy posługują się językiem polskim na poziomie B1* i chcą rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie. Po ukończeniu kursu, uczestnik powinien osiągnąć poziom kompetencji językowej B2.

Kurs będzie realizowany w formie stacjonarnej, w terminie: 16.05.2022 – 08.07.2022 (8 tygodni, 15h zajęć tygodniowo)

Maksymalna liczba uczestników w grupie – 20 osób.

Uczestnik kursu otrzyma stypendium w wysokości 1500 PLN miesięcznie.

W kursie może wziąć udział osoba, która:

- przybyła do Polski po dniu 24.02.2022;

- była studentem ukraińskiej uczelni w roku akademickim 2021/20221 lub odbywała studia doktoranckie w roku akademickim 2021/2022 na terytorium Ukrainy

Zgłoszenia na kurs językowy przyjmowane są w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza Google:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVQPWNYGN5_7YhlWhEwaKYNtRTtEb5ZL8-pAkSd-LJc-8kzg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link

Ostateczny termin zgłoszeń mija dnia 11.05.2022 o godzinie 23.59. Wnioski wysłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Zgłoszone osoby zobowiązane są do wzięcia udziału w rozmowie kwalifikacyjnej w celu potwierdzenia znajomości języka polskiego na poziomie B1.

Rozmowy będą zrealizowane online w dniach 11.05 oraz 12.05. Wstępnie zakwalifikowane osoby otrzymają dodatkowe informacje drogą mailową.

Założenia kursu języka polskiego

Zakłada się, że kandydat/-ka na studia na Politechnice Poznańskiej posługuje się językiem polskim na poziomie B1, według ESOKJ (Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego).

 

W praktyce oznacza to, że student/-ka:

 • potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy gdy używany jest język jasny i standardowy a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym, etc.
 • potrafi sobie poradzić w większości sytuacji jakie spotyka się w podróży w regionie języka docelowego
 • potrafi wypowiedzieć się w sposób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań
 • potrafi opowiedzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyrazić nadzieję lub cel jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu.

 

Student/-ka kończący/-a kurs (kandydat/-ka na studia na PP) osiąga poziom kompetencji językowej B2:

 • potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistyczną dotyczącą własnej tematyki zawodowej
 • potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wolna jest od napięć tak w przypadku jednej jak i drugiej strony
 • potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię odnośnie związanych z nimi, często sprzecznych ze sobą, problemów. Analizując je umie wykazać ich pozytywne i negatywne aspekty
 • potrafi – w szerokim zakresie tematów – formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne.

 

Kurs języka polskiego (120 godz. lekcyjnych) obejmuje następujące sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, mówienie, pisanie oraz analizę tekstów pisanych. Zagadnienia dotyczą:

 • wyrażania uznania, upodobania, zachęcania, przekonywania
 • wyrażania konieczności, prośby o przyzwolenie
 • porównywania i opisu
 • wyrażania zadowolenia, niezadowolenia i rozczarowania
 • udzielania rad
 • wyrażania warunku i konsekwencji
 • formułowania pytań i hipotez
 • wyrażania krytyki i reagowania na krytykę
 • dyskutowania, wyrażania opinii.

 

Gramatyka obejmuje między innymi:

 • tworzenie i użycie czasów w języku polskim (aspekt dokonany i niedokonany)
 • zdania warunkowe
 • mowa zależna
 • formy bezosobowe
 • powtórzenie części mowy
 • zdania współrzędnie i podrzędnie złożone.

 

Dodatkowo kurs porusza zagadnienia związane z językiem specjalistycznym. Omawiane są nowe osiągnięcia naukowe i technologiczne.

PL