Przygotowanie edukacyjne do nauczania przedmiotów ogólnych i techniczno-zawodowych

Zasady naboru:

rozmowa kwalifikacyjna
 

Terminy zajęć:

Zajęcia obowiązkowe odbywają się co tydzień w środy i czwartki w godz. od 16:50 do 20:00.
 

Profil kształcenia (opis/charakterystyka):

Absolwenci studiów podyplomowych uzyskują pełne kwalifikacje pedagogiczne do nauczania przedmiotów (zgodnie z nazwą kierunku ukończonych studiów podstawowych) we wszystkich typach szkół. Kształcenie obejmuje 270 godzin zajęć teoretycznych na uczelni (m.in. z nauk pedagogicznych, psychologii, emisji głosu, prawa oświatowego itp.) i 150 godzin praktyki pedagogicznej realizowanej poza uczelnią w wybranych szkołach. Słuchacze przygotowują też pracę końcową.

Plan i program studiów podyplomowych spełnia wszystkie wymagania przewidziane aktualnym Rozporządzeniem MNiSZW z dnia 17.01.2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (DzU poz.109)

附加信息