Zasady rekrutacji

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są formą kształcenia, na którą przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje co najmniej pierwszego stopnia, kończące się uzyskaniem kwalifikacji podyplomowych czyli osiągnięciem zakładanych efektów kształcenia, potwierdzone świadectwem.

Organizacja studiów podyplomowych

Studia podyplomowe powinny trwać nie krócej niż 2 semestry. Program kształcenia powinien umożliwić uzyskanie przez słuchacza co najmniej 30 punktów ECTS.

Kierunki studiów podyplomowych

Zobacz kierunki studiów podyplomowych

Warunki przyjęcia

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest:

  1.  spełnienie warunków określonych w zarządzeniu powołującym studia,
  2.  uzyskanie pozytywnego wyniku postępowania kwalifikacyjnego,
  3.  wniesienie opłaty z tytułu uczestnictwa w studiach, w kwocie odpowiadającej co najmniej udziałowi w zajęciach pierwszego semestru.

Wymagane dokumenty

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału), wskazanej przez kierownika studiów, następujące dokumenty:

  1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe złożone na formularzu według ustalonego wzoru,
  2. kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (ew. zaświadczenia dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego), potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych,
  3. kopię dowodu osobistego, potwierdzoną przez osobę odpowiedzialną za prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych,
  4. skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania przez pracodawcę).

Składanie dokumentów

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składa komplet dokumentów w sekretariacie jednostki (pracowni, zakładu, instytutu, wydziału), wskazanej przez kierownika studiów lub przesyła pocztą na adres:

Politechnika Poznańska
<nazwa jednostki organizującej studia>
pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5
60-965 Poznań

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest:
1) uzyskanie zaliczeń oraz zdanie egzaminów określonych w planie studiów,
2) pozytywna ocena pracy końcowej (jeżeli obowiązuje w programie studiów),
3) złożenie egzaminu końcowego z wynikiem co najmniej dostatecznym (jeżeli jest przewidziany w programie studiów).