Rekrutacja krok po kroku (II st.)

PO KROKU – REKRUTACJA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Krok pierwszy

Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi Uchwałami dotyczącymi rekrutacjiHarmonogramem rekrutacji oraz informacją o Opłacie rekrutacyjnej.

Krok drugi

Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:

  • podaje swoje dane osobowe i edukacyjne
  • ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie. Jest to lista, gdzie Kandydat ustala w kolejności wybrane przez siebie kierunki. W elektronicznej rekrutacji Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajdował się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. W przypadku, gdy Kandydat posiadał wyższe preferencje, zostaje tam wpisany na miejsce rezerwowe.
  • w przypadku gdy studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, deklaruje preferowany język, w jakim zamierza odbyć studia
  • wgrywa zdjęcie do systemu rekrutacyjnego

Krok trzeci

Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok czwarty

Weryfikacja danych –  przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne – wymaga to ponownego zalogowania się w systemie.

Krok piąty

Egzamin wstępny (rozmowa lub test kwalifikacyjny) – obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego (rozmowy lub testu kwalifikacyjnego) jest dostarczenie na ten egzamin zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia.

UWAGA: W rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz na studia stacjonarne wynik egzaminu wstępnego, a na studia niestacjonarne średnia ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Terminarz egzaminu wstępnego (rozmowa kwalifikacyjna) na studia stacjonarne drugiego stopnia rozpoczynające się od semestru zimowego w roku akademickim 2020/2021

Krok szósty

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji.

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Krok siódmy

Składanie dokumentów – Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Wydruk podania na studia – Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane.

Wydruk podania będzie możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

Krok ósmy

Publikacja list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.

Wysyłanie:

  • pisemnych decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia
  • informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką
  • skierowanie do lekarza medycyny pracy (dotyczy wyłącznie kierunków: architektura, budownictwo, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria środowiska, technologia chemiczna, technologie ochrony środowiska) - zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne.

Krok dziewiąty

Wpłata za legitymację na konto.

Kandydat wpłaca opłatę za legitymację.

Warto wiedzieć

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.