Funded scholarships

Jednorazowe stypendia naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Osiągnięciami kwalifikującymi do otrzymania stypendium są:

1.    wyniki uzyskane w konkursach o charakterze naukowym na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim;

2.    aktywność naukowa:

a.    publikacje naukowe,

b.    uczestnictwo w projektach naukowo-badawczych o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

c.    udział w konferencjach o zasięgu wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,

d.    działalność w kole naukowym, dodatkowe praktyki i staże (w tym zagraniczne) itp.

Do wniosku należy załączyć, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Uczelnię, kserokopie dokumentów poświadczających:

a.    zamieszkanie kandydata do stypendium na terenie województwa wielkopolskiego,

b.    osiągnięcia opisane we wniosku.

Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w wymaganym terminie w Dziekanacie Wydziału.

Szczegółowa informacja na ten temat znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem:

https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_jednorazowe-stypendium-naukowe