Social and Rector scholarships for PhD students

Zasady przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów reguluje Zarządzenie Nr 23 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/23/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Politechniki Poznańskiej.

Doktoranci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 14.10.2016 r.

UWAGA: W roku akademickim 2016/2017 próg dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043 zł.

Przy przyznawaniu świadczeń obowiązują terminy analogiczne jak dla studentów.

Bieżące informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Strona główna » Dla studentów i uczelni » Studia: dla studentów i doktorantów » Stypendia i pomoc dla doktorantów).

附件