Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu

Zasady naboru:

  • Kolejność zgłoszeń
  • złożenie w terminie w sekretariacie studiów podyplomowych dokumentów rekrutacyjnych
    • wniosku o przyjęcie na studia
    • kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia,
    • skierowanie z zakładu pracy (w przypadku kierowania na studia przez pracodawcę).

 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w formie niestacjonarnej: 1-2 zjazdy w miesiącu- w piątki i soboty

 

Profil Kształcenia:

Absolwent studium podyplomowego Inżynieria Ruchu i Planowanie Transportu pogłębi specjalistyczną wiedzę i nabędzie nowych umiejętności w zakresie organizacji i planowania transportu. Słuchacze studiów podyplomowych, uczestnicząc w wykładach, ćwiczeniach, laboratoriach oraz projektach poszerzają swoje zawodowe kwalifikacje oraz nabywają praktyczne umiejętności rozwiązywania problemów w obszarze inżynierii ruchu i planowania transportu, takie jak np.:

analizy i prognozowanie ruchu,

planowanie infrastruktury transportowej i efektywne jej wykorzystanie,

organizacja ruchu,

  • kształtowanie sieci transportu drogowego oraz publicznego pasażerskiego dla obszarów gmin, miast i regionów z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, środowiskowych i ekonomicznych oraz zasad inżynierii ruchu

Program studiów obejmuje 210 h zajęć wykładowych, ćwiczeniowych i laboratoryjnych podzielonych na dwa semestry

附加信息