(PL) Wymagane dokumenty na studia I stopnia

Wymagane dokumenty na studia I stopnia

 

Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym i załącza komplet wymaganych dokumentów: 

 

1. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub inny dokument uzyskany za granicą opatrzony Apostille lub zalegalizowany, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którego systemie działała instytucja wydająca świadectwo wraz z tłumaczeniem na język polski lub. j. angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument.

2. Zaświadczenie stwierdzające uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo. 1 Przykład tutaj.

3. Suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący wykaz przedmiotów, jeżeli nie są wskazane w świadectwie lub innym dokumencie uzyskanym za granicą, zaliczone przez kandydata w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami, wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument; dokument powinien być opatrzony apostille lub posiadać legalizację

4. Dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ujęta na świadectwie wraz z tłumaczeniem na język polski lub. j. angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

5.  Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim na poziomie B2 2

lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

lub potwierdzenie uczelni przyjmującej, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim

6.   Kserokopia paszportu (strona ze zdjęciem i numerem paszportu)

7.   Curriculum vitae

8.   *Portfolio ( w przypadku Architektury) - opis wymogów do portfolio.

   

 

 

 

Uwaga!
Aplikacje niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Po przyjeździe do Polski należy przedłożyć wszystkie dokumenty w oryginale.

 

1  Po przyjeździe do Polski wymagane jest dokonanie w ciagu pierwszego semestru studiów uznania Świadectwa Szkoły Średniej w Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Uzyskanie uznania jest warunkiem do kontunuacji studiów. Więcej informacji mozna uzyskac na stronie Mnisterstwa Edukacji Narodowej

Uwaga! Nie wszystkie świadectwa wymagają uznania w Kuratorium Oświaty!
Wybrane świadectwa uznaje się w Polsce z mocy prawa

2 Poziom B2 (samodzielny użytkownik) - w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework)