Deklaracja dostępności Politechniki Poznańskiej

Deklaracja dostępności Politechniki Poznańskiej

Politechnika Poznańska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.put.poznan.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Politechniki Poznańskiej.
Deklaracja dotyczy również dostępności architektonicznej.  

 

1. Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Politechnika Poznańska użytkuje 25 serwisów internetowych, wśród których www.put.poznan.pl ma nadrzędny charakter. Wszystkie strony internetowe są częściowo zgodne z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej

 

 • używanie tzw. krótkich linków (jedno - lub kilkuwyrazowe wyrażenie będące odnośnikiem i nieposiadające w nazwie informacji o swoim celu, np. „Pobierz”, „Sprawdź tutaj” itp.),
 • ograniczone stosowanie punktów orientacyjnych aria (znaczniki pomagające orientować się czytnikom w strukturze strony),
 • wyróżnianie linków tylko kolorem (dodatkowe zastosowanie np. podkreślenia linku skuteczniej wyodrębniałoby go w tekście),
 • stosowanie graficznych linków bez atrybutu Alt (atrybut opisowy wykorzystywany przez czytniki do identyfikacji, co jest w treści grafiki),
 • niektóre elementy stron nie spełniają minimalnych wymogów dla kontrastu,
 • zamieszczanie elementów animowanych, których wyłączenie nie jest możliwe (animacja pojawia się i nie można jej w żaden sposób przerwać).

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Dział Obsługi i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej.

Link do informacji o sposobie dokonania oceny dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 31 grudnia 2021 r.

 

2. Skróty klawiaturowe

Na stronie www.put.poznan.pl zastosowano następujące skróty klawiaturowe ułatwiające nawigację

 • jednokrotne naciśnięcie klawisza TAB spowoduje przejście do menu głównego,
 • dwukrotne naciśnięcie klawisza TAB przeniesie użytkownika do treści strony
 • trzykrotne naciśnięcie klawisza TAB spowoduje wyświetlenie deklaracji dostępności.

 

3. Dane teleadresowe Politechniki Poznańskiej wraz ze wskazaniem danych kontaktowych osoby wyznaczonej do realizacji spraw w zakresie dostępności cyfrowej Uczelni:

Politechnika Poznańska

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

60-965 Poznań

telefon:61 665 36 39

e-mail: biuro.rektora@put.poznan.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz aplikacji mobilnych prosimy o kontakt z punktem kontaktowym - Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości:

e-mail: bon@put.poznan.pl

 

telefon: 61 665 29 58.

W zgłoszeniu należy podać:

 • adres internetowy strony publikującej niedostępną treść,
 • imię i nazwisko zgłaszającego,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail) zgłaszającego,
 • formę udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie (np. druk powiększony, alfabet Braille’a, informacja dźwiękowa).

 

4. Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Uczelnię o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Można także złożyć wniosek na adres bon@put.poznan.pl o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, który powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy;
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym;
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą;
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

 

Dążąc do kompleksowego zapewnienia dostępności, Uczelnia wdroży zgłoszony wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od przedłożenia dokumentu. Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym w ww. dokumencie, nie jest możliwe w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku, Politechnika Poznańska niezwłocznie powiadomi wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia, wskazując nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Za rejestrację i obsługę wniosków o zapewnienie dostępności odpowiada Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych, przy Dziale ds. Równości.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, Uczelnia niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia Uczelni z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego. W przypadku, gdy Uczelnia odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę do rektora w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej i aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

5. Dostępność architektoniczna

Informacje o dostępności architektonicznej opracowano dla wszystkich budynków Politechniki Poznańskiej z podziałem na następujące lokalizacje:

 

6. Dostępność tłumacza polskiego języka migowego

 • Dostępność tłumacza polskiego języka migowego zapewnia się za pomocą środków komunikacji elektronicznej w postaci usługi tłumacza migowego on-line, dostępnego przez komunikator internetowy lub aplikację mobilną.
 • Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z usługi określa Instrukcja zawarta na stronie www.bon.put.poznan.pl.
 • Osoby zainteresowane usługą tłumacza migowego on-line powinny skontaktować się
  z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych przy Dziale ds. Równości bon@put.poznan.pl

 

7. Aplikacje mobilne:

 • PPulse

 

Kod QR

 

 1. Politechnika Poznańska posiada i udostępnia bezpłatne aplikacje mobilne PPulse oraz Mobilny USOS PP, które można pobrać ze strony: https:/mobile.put.poznan.pl lub skanując powyższy kod QR.
  Deklaracja dostępności dla aplikacji Mobilny USOS dostępna jest pod poniższym adresem (dla wersji dla systemów Android): 

  https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/mobilny_usos/deklaracjaDostepnosci&app=android

  oraz (dla wersji dla systemów iOS):

  https://usosweb.mimuw.edu.pl/kontroler.php?_action=dodatki/mobilny_usos/deklaracjaDostepnosci&app=ios

 2. Aplikacja umożliwia m.in.:
 • przegląd:
  • aktualności z wybranych źródeł,
  • wydarzeń związanych z Uczelnią lub organizowanych na terenie Poznania,
  • ofert pracy publikowanych przez Centrum Praktyk i Karier Studentów i Absolwentów Politechniki Poznańskiej (https://cpk.put.poznan.pl),
 • wyszukiwanie danych kontaktowych do wszystkich pracowników Politechniki Poznańskiej (https://informator.put.poznan.pl),
 • dostęp do:
  • informacji o budynkach Politechniki Poznańskiej i ich lokalizacji,
  • przewodnika studenta zawierającego informacje o kampusie, systemu kontroli dostępu oraz Internetu na terenie Uczelni,
  • konta pracownika, w tym danych kontroli dostępu wraz z edycją danych pojazdu uprawnionego do wjazdu na parking bez okazywania identyfikatora,
 • wsparcie rekrutacji, w tym wgląd w dane kandydata na studia i jego status z możliwością wypełniania ankiet,
 • obsługę konta studenta, w tym dostęp do:

     3. Dostosowanie aplikacji mobilnej PPulse do standardu WCAG 2.1. AAA nastąpi do dnia 30.06.2022 r

 

8. Data publikacji www.put.poznan.pl: 02.03.2016

9. Data istotnej aktualizacji www.put.poznan.pl: 01.06.2021