PhD studies

Od roku akademickiego 2006/2007 studia doktoranckie są III stopniem kształcenia wyższego. Trwają nie krócej niż dwa lata i nie dłużej niż cztery lata. Prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Ukończenie studiów doktoranckich następuje po uzyskaniu kwalifikacji trzeciego stopnia, w drodze przewodu doktorskiego, potwierdzonych odpowiednim dyplomem.