PO WER (dodatek socjalny // dla osób niepełnosprawnych)

Program PO WER – dodatkowe wsparcie dla studentów niepełnosprawnych i pobierających stypendium socjalne

PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Od 2014 programu PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój umożliwia przyznanie dodatkowego wsparcia finansowego mobilności zagranicznej studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zaakceptowanych na wyjazd w ramach programu Erasmus+.

O dodatkowe środki w ramach programu mogą ubiegać się:

  • Studenci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności – na wyjazdy na studia i na praktyki,
  • Studenci z przyznanym stypendium socjalnym - na wyjazdy na studia i na praktyki.

Wsparcie ze środków programu PO WER obejmuje wyjazdy do wszystkich krajów uczestniczących. Stawki stypendiów znajdują się w zakładce dot. stypendiów.

Studenci, którzy aplikują na wyjazd w ramach programu PO WER podlegają ogólnym zasadom rekrutacji w ramach programu Erasmus+.

Stypendium jest wypłacane w walucie polskiej (PLN) na konto wskazane przez stypendystę.

W celu zakwalifikowania się do programu PO WER, do podpisania umowy finansowej należy dostarczyć do DEUiM zaświadczenie z dziekanatu lub decyzję o przyznanym stypendium socjalnym lub dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2018/2019.

 

Zasady otrzymania dodatkowego dofinansowania wyjazdów Erasmus + w roku akademickim 2018/2019