Opłata rekrutacyjna

Kandydat wnosi jedną opłatę za postępowanie związane z przyjęciem na studia, za daną formę studiów (stacjonarne, niestacjonarne) i rodzaj studiów (pierwszego, drugiego stopnia), bez względu na liczbę wskazanych kierunków.
W przypadku wskazania kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej:

Studia pierwszego stopnia:

  • Sustainable Building Engineering - brak opłaty
  • Chemical Technology - brak opłaty
  • architektura oraz Architecture - 150 zł
  • pozostałe kierunki studiów - 85 zł

UWAGA! Kierunki zwolnione z opłat będą finansowane z projektu.

Studia drugiego stopnia:

  • wszystkie kierunki studiów - 85 zł

 

UWAGA!

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system rekrutacyjny osobno dla każdego kandydata na studia.
Indywidualny numer konta bankowego widoczny jest w systemie rekrutacyjnym na stronie wyboru kierunków.

Zaleca się, aby wnoszenie opłat realizować w sposób gwarantujący jak najszybszy przepływ środków pieniężnych - korzystając z przelewu w systemie bankowości elektronicznej lub osobiście w banku.

Dane do przelewu

  • nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań
  • numer konta odbiorcy: indywidualny numer konta bankowego, wygenerowany przez system rekrutacyjny
  • tytułem: "opłata rekrutacyjna" i nr PESEL kandydata

Ewentualne omyłki w nazwie odbiorcy czy tytule nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Wniesiona opłata rekrutacyjna nie podlega zwrotowi.

Zwrot opłaty rekrutacyjnej możliwy jest tylko w przypadku nieuruchomienia kierunku ze względu na zbyt małą liczbę kandydatów.