20 11 2018

PUT around the world - Intercultural Café

The Intercultural Café is an initiative proposed by the LLL and International Education Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café aimed at integrating the academic community, cultural exchange, enlargement awareness about Poland among foreign students and awareness about the countries of origin of foreign students from the Poznan University of Technology.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated for both, Polish and international students of Poznan University of Technology and universities in Poznan, as well as employees of the Poznan University of Technology

Coming meeting:

When?: 23.11.2018 (Friday) at 6:00 p.m.
Where?: room no 053, PUT Lecture Center, Piotrowo 2 street
Topic: "The secrets of my country" - crucial issues foreigners should know about my country

What aspect of your culture are you most proud of?
What do you like about your culture?
If foreigner visits your country, what might surprise him?

Come and listen to speakers from the whole world!

The language of the meeting: ENGLISH

Please confirm your attendance by joining the Facebook event:  https://www.facebook.com/events/1432013553598742/?active_tab=about

 

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

---------------------------------------------------------------------------------

Kawiarenka Międzykulturowa to inicjatywa Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Najbliższe spotkanieL

Kiedy?: 23.11.2018 r. (piątek) o 18:00
Gdzie?: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2, sala 053
Temat: "Sekrety mojego kraju" - najważniejsze kwestie, które obcokrajowcy powinni wiedzieć o moim kraju.

Z jakiego aspektu swojej kultury jesteś najbardziej dumny?
Co lubisz w swojej kulturze?
Jeśli cudzoziemiec odwiedza twój kraj, co może go zaskoczyć?

Przyjdź i posłuchaj opowieści mówców z całego świata!

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa poprzez dołączenie do niniejszego wydarzenia : https://www.facebook.com/events/1432013553598742/?active_tab=about

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.