Radiokomunikacja

Zasady naboru

Podanie o przyjęcie na studia, pierwszeństwo dla pracowników Urzędu Komunikacji Elektronicznej, kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć

Sobota, niedziela, 2 razy w miesiącu

Profil kształcenia

Podstawowym celem Studiów jest przekazanie pracownikom, absolwentom studiów inżynierskich (I stopnia) i studentom oraz absolwentom studiów magisterskich (II stopnia) wiedzy dotyczącej współczesnej radiokomunikacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych metod pomiaru sygnałów i urządzeń elektronicznych. Słuchacze Studiów uzyskują dogłębną wiedzę z zakresu linii transmisyjnych, anten, propagacji fal radiowych, urządzeń radioelektronicznych, miernictwa radiokomunikacyjnego, kompatybilności elektromagnetycznej, techniki mikrofalowej, systemów radiokomunikacyjnych (w tym LTE i 5G) oraz sygnałów używanych w radiokomunikacji porozumiewawczej i rozsiewczej. Oprócz wiedzy technicznej, którą potrafią wykorzystać do rozwiązywania problemów i wykonywania zadań, słuchacze Studiów w trakcie laboratoriów nabywają praktycznej umiejętności pomiarów parametrów urządzeń radioelektronicznych, anten, torów antenowych, sygnałów, zakłóceń i pól elektromagnetycznych, a ponadto analizy układów i systemów pod kątem zakłóceń elektromagnetycznych, doboru anten, linii transmisyjnych oraz elementów i urządzeń elektronicznych do konkretnych zastosowań technicznych. Istotnym czynnikiem jest zapoznanie się z prawidłową terminologią techniczną (również w języku angielskim) i aktualnym stanem prawnym  dotyczącym radiokomunikacji (dyrektywy unijne, ustawy, rozporządzenia, normy i zalecenia międzynarodowe dotyczące pomiarów i monitoringu systemów radiokomunikacyjnych, widma em., parametrów urządzeń nadawczo-odbiorczych, kompatybilności elektromagnetycznej oraz metrologii prawnej). Słuchacze Studiów są również przygotowani do pracy w akredytowanych laboratoriach badawczych, do tworzenia dokumentacji systemu zarządzania  i pełnienia funkcji kierowniczych w tych laboratoriach. Absolwenci Studiów posiadają umiejętność pracy zespołowej przy rozwiązywaniu zagadnień technicznych i prawnych.

Uzyskana wiedza pozwala absolwentowi Studiów osiągnąć większą konkurencyjność  na krajowym rynku pracy (dzięki wprowadzeniu terminologii angielskiej również na zagranicznych rynkach)  i umożliwia lepsze oraz bardziej świadome wykonywanie zawodu związanego z radiokomunikacją..   

Program ramowy Studiów jest kierowany głównie do osób po studiach I lub II stopnia, pracujących w firmach i urzędach administracji państwowej, zajmujących się kontrolą, projektowaniem, eksploatacją lub wdrażaniem  urządzeń i systemów radiokomunikacyjnych. Jego realizacja pozwala pogłębić i uporządkować wiedzę oraz nabyć wiele umiejętności praktycznych, co oznacza poszerzenie kompetencji osób pracujących w zawodach związanych z radiokomunikacją. 

 

 

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje