14 10 2019

Intercultural Concert and "PP Dream Team" exhibition

Dear Sir or Madam,

on behalf of the LLL and International Education Office, we cordially invite you to the intercultural concert that will take place as part of the Salonik Kulturalny (Cultural Lounge) cycle.
The event will be accompanied by the opening of the exhibition "PP Dream Team", implemented as part of the project "PP around the world - intercultural year" financed by the NAWA program: Welcome to Poland.

The concert will take place on October 17, 2019 at 6.30 p.m. in the Aula Magna, Lecture Center of the Poznan University of Technology, Piotrowo 2 street. During the concert, two bands will present music from the countries of origin of foreign students of the Poznan University of Technology:

Candela Band - is composed of professional musicians from Mexico, Chile and Poland. The band has been performing in Poland and abroad for many years. The artists play Latino music based on salsa and merengue as well as Latin arrangements of the greatest hits.

Bukra Band (in Arabic "tomorrow") is a Polish-Oriental band that combines Middle Eastern and European sound. The Bukra Band tries to build a bridge connecting these two cultures with his music. Bukra plays classical Arabic and European songs in their own arrangements.

Please confirm your participation by October 15 to the e-mail address: uck@put.poznan.pl
We invite you with families and friends.

The concert will be followed by opening ceremony of the "PP Dream Team" exhibition at the Lecture Center of the Poznan University of Technology, Piotrowo 2 street.

The exhibition presents a commemorative photo session of PUT employees with foreign students - graduates of the year 2019.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

You are cordially invited,

LLL and International Education Office and the University Center of Culture

 

(PL)

Szanowni Państwo,

w imieniu Działu Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej serdecznie zapraszamy na koncert międzykulturowy, który odbędzie się w ramach cyklu Salonik Kulturalny. Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie wystawy pt. „PP Dream Team”, realizowanej w ramach projektu pt. "PP dookoła świata - rok międzykulturowy" finansowanego z programu NAWA:
Welcome to Poland.

Koncert odbędzie się 17 października 2019 r. o godzinie 18.30 w Auli Magna
Centrum Wykładowego Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.

W ramach koncertu wystąpią dwa zespoły, prezentujące muzykę z krajów pochodzenia studentów zagranicznych Politechniki Poznańskiej:

  • Zespół Candela - złożony jest z profesjonalnych muzyków z Meksyku, Chile i Polski. Od wielu lat występuje w Polsce i za granicą. Artyści grają muzykę latynoską opartą na tanecznych rytmach salsy czy merengue oraz aranżacje największych hitów wszechczasów.
  • Zespół Bukra Band (po arabsku „jutro”) to polsko-orientalny zespół, który łączy bliskowschodnie i europejskie brzmienie. Swoją muzyką stara się budować most łączący te dwie kultury. Bukra gra klasyczne utwory arabskie i europejskie we własnych aranżacjach.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału do 15 października br. na adres mailowy: uck@put.poznan.pl

Zapraszamy Państwa z rodzinami i przyjaciółmi. 

Po koncercie nastąpi uroczyste otwarcie wystawy „PP Dream Team” w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 2.

Wystawa prezentuje pamiątkową sesję zdjęciową pracowników PP ze studentami zagranicznymi - absolwentami roku 2019.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

 

 

Serdecznie zapraszamy,

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej oraz Uczelniane Centrum Kultury