5 11 2019

Project "PUT around the world - intercultural year"

(En)

From November 2018 Lifelong Learning and International Education Office of Poznan University of Technology leads the project "PUT around the world - intercultural year" .

The project is being implemented within the funds of the NAWA National Agency for Academic Exchange as part of the project “Raising the competences of academic staff and the institution's potential in accepting people from abroad - Welcome to Poland".

The following activities are implemented:

1 / Preparation and organization of trainings - Communication in a multicultural environment for PUT administrative employees

2 / PUT around the world - Intercultural cafe - monthly meetings on subjects related to cultural norms, traditions, cuisine, ways of spending free time, secrets hidden in Poland and meetings about the countries where PUT students come from.

3 / Accompanying activities related to “internationalization at home", among others: trips around Poznań, city game, international football tournament, an exhibition of photos of foreign students and PUT employees, intercultural concert

4 / Culture Week - workshops, trips, lectures on Polish culture

5 / Intercultural fairs with the participation of invited diplomats from countries which PUT foreign students come from - scheduled for April 2020.

Activities implemented in the project "PP around the world - intercultural year" are targeted at PUT employees and foreign students.
The implementation of the project will contribute to more effective communication and service for foreign students studying at PUT, more integration of the PUT academic society, better mutual understanding for cultural diversity. It will be also, indirectly, the promotion of the university abroad due to interactions PUT students have in their local environment after they graduate.

More info about news:
https://www.put.poznan.pl/pl/pp-dookola-swiata-rok-miedzykulturowy/aktua...

 

(PL)

Od listopada 2018 r. Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej realizuje projekt „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” . Projekt jest finansowany ze środków Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach projektu „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland”.

W ramach projektu „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” Politechnika Poznańska realizuje następujące działania:

1/ Przygotowanie i organizowanie szkoleń – Komunikacja w środowisku wielokulturowym dla pracowników administracyjnych PP.

2/ PP dookoła świata - Kawiarenka międzykulturowa – comiesięczne spotkania dotyczące tematów z zakresu norm kulturowych, tradycji, kuchni, sposobów spędzania wolnego czasu, sekretów, które skrywa Polska i kraje z których pochodzą studenci PP.

3/ Działania towarzyszące związane z internacjonalizacją „w domu”, m.in.: wycieczki po Poznaniu, gra miejska, międzynarodowy turniej piłki nożnej, wystawa zdjęć studentów zagranicznych i pracowników PP, koncert międzykulturowy.

4/ Tydzień Kultury – warsztaty, wycieczki wykłady dotyczące kultury Polski.

5/ Targi międzykulturowe z udziałem zaproszonych dyplomatów z krajów, z których pochodzą studenci zagraniczni studiujący na PP - zaplanowane na kwiecień 2020.

Działania realizowane w projekcie „PP dookoła świata – rok międzykulturowy” skierowane są do pracowników i studentów zagranicznych PP.

Realizacja projektu przyczyni się do bardziej efektywnej komunikacji i obsługi studentów zagranicznych studiujących na PP, większej integracji środowiska akademickiego PP, lepszego wzajemnego zrozumienia dla odmienności kulturowej, a pośrednio także promocji PP za granicą poprzez relacje absolwentów PP w ich środowisku po powrocie ze studiów.

Aktualne informacje o wydarzeniach w ramach projektu dostępne są pod adresem: https://www.put.poznan.pl/pl/pp-dookola-swiata-rok-miedzykulturowy/aktua...

Zdjęcia