Authored on

30.05.2021
PUT City Game (11.05.2019)
PUT city game

(EN)

Lifelong Learning and International Education Office invites PUT students and employees to participate in the unique City Game about history of Poznań and the beginnings of Poland's statehood.
The game will be carried out in the city center of Poznan on 11.05.2019 at 12:30 pm (approx. duration - 3 hours).

Registration by 8th of May.

The game will be prepared and conducted by City Events Poznań.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

More info: https://www.facebook.com/events/570545583432793/
 

(PL)

Dział Edukacji Ustawicznej i Międzynarodowej zaprasza pracowników i studentów Politechniki Poznańskiej do udziału w wyjątkowej Grze Miejskiej, której tematem będzie historia Poznania i początki państwowości Polski. Zostanie przeprowadzona na terenie miasta Poznania w dniu 11.05.2019 o godzinie 12:30 (przewidywany czas trwania to 3 godziny).

Rejestracja poprzez formularz do 8 maja.

Gra zostanie przygotowana i przeprowadzona przez City Events Poznań.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/570545583432793/

PL