Projektowanie parametryczne w architekturze

Zasady naboru: 

rozmowa kwalifikacyjna

Terminy zajęć: 

soboty zjazdowe wg ustalonego harmonogramu

Profil Kształcenia: 

Zasadniczym celem Studiów jest przekazanie pracownikom, doktorantom, absolwentom studiów inżynierskich (I stopnia) i studentom oraz absolwentom studiów magisterskich (II stopnia) wyższych uczelni technicznych wiedzy z zakresu zastosowania technologii CAD i  BIM w procesie projektowania architektonicznego i urbanistycznego.

Słuchacz Studiów uzyskuje wiedzę z podstaw projektowania architektonicznego w aktualnych aplikacjach komputerowych wspomagajacych projektowanie CAD oraz oprogramowaniu BIM.

Istotnym elementem Studiów jest tworzenie cyfrowego modelu architektoniczno-urbanistycznego jako bazy do pozyskiwania i zastosowania informacji o przestrzeni i o obiektach, np. w formie tabelarycznej.  Słuchacz Studiów nabywa między innymi umięjętności pracy w oparciu o fazy projektowe w środowisku BIM dla zadanych warunków przestrzennych.

Wiedza ta pozwala absolwentowi Studiów uzyskać większą konkurencyjność na krajowym rynku pracy, a przy umiejętności posługiwania się językiem angielskm tecznicznym - na rynkach zagranicznych, w tym umiejętność promocji własnego warsztatu projektowego w postaci prezentacji audiowizualnej. Pozwala ona również w sposób bardziej profesjonalny wykonywać zawód związany z branżami projektu architektoniczno-budowlanego (architekt, urbanista - planista, inżynier budownictwa, projektant wnętrz, projektant krajobrazu) i grafiką użytkową i/lub inżynierską.

Program ramowy Studiów jest głównie skierowany do architektów, inżynierów budownictwa oraz grafików. Beneficjentami Studiów podyplomowych mogą być przedstawiciele samorządów terytorialnych (np. wydziałów architektury), urbaniści pracujący w Miejskich Pracowniach Urbanistycznych, na szczeblu gminy, powiatu i/lub województwa.

Realizacja programu ramowego Studiów podyplomowych pozwoli jego absolwentowi na uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie wykonywanego zawodu architekta/urbanisty lub pokrewnego, co uzasadnia pokrycie opłat za uczestnictwo w Studiach przez pracodawcę słuchacza Studiów.

Dodatkowe informacje