Techniki świetlne w architekturze

Zasady naboru: 

  1. Ukończenie studiów wyższych co najmniej I stopnia.
  2. Złożenie wymaganych formalnie dokumentów.
  3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej.
  4. Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją w składzie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Architektury PP

Terminy zajęć: 

soboty zjazdowe wg harmonogramu ustalonego ze Słuchaczami

Profil Kształcenia: 

           Zasadniczym celem Studiów jest przekazanie pracownikom i doktorantom Politechniki Poznańskiej, absolwentom i studentom studiów magisterskich (II stopnia) uczelni wyższych specjalistycznej wiedzy z zakresu zastosowań światła sztucznego w architekturze i urbanistyce.

           Jednym z najistotniejszych zadań Studiów jest nauka modelowania i wizualizacji pól świetlnych w zastosowaniu do obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych. Projektowanie struktur architektoniczno - urbanistycznych odbywać się będzie w aplikacjach graficznych.

           Słuchacz Studiów podyplomowych uzyska wiedzę o roli oświetlenia elektrycznego w projektowaniu obiektów architektonicznych i założeń urbanistycznych, strukturze i systemach oświetlenia miejskiego, elementach optymalizacji energii elektrycznej zużywanej na cele oświetleniowe zróżnicowanych terytorialnie obszarów a także zapozna się z najnowszymi metodami i technikami numerycznych obliczeń oświetleniowych we współczesnych aplikacjach komputerowo wspomaganego projektowania CAD.

           Oferta programowa Studiów jest kierowana do absolwentów uczelni wyższych o profilu ich działalności zawodowej z pogranicza architektury/urbanistyki, elektrotechniki, techniki świetlnej i budownictwa.

           Bezpośrednimi beneficjentami Studiów podyplomowych mogą być ponadto przedstawiciele samorządu terytorialnego, których praca zawodowa dotyczy aspektów związanych z odpowiedzialnością za kształtowanie i utrzymanie „jakości” przestrzeni publicznej w porze nocnej w mieście, gminie lub powiecie.

           Realizacja programu ramowego Studiów podyplomowych pozwoli jego absolwentowi na uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie wykonywanego zawodu architekta/urbanisty lub pokrewnego, co uzasadnia pokrycie opłat za uczestnictwo w Studiach przez pracodawcę słuchacza Studiów.

           Wiedza i umiejętności przekazane absolwentowi Studiów pozwolą im w sposób bardziej profesjonalny i kompetentny wykonywać zawód związany z branżami projektu architektonicznego/budowlanego lub pokrewny (inż. elektryk, inż. budownictwa, kierownik budowy, inżynier drogownictwa, designer sprzętu oświetleniowego, itp.).

           Do dyspozycji Słuchaczy Studiów są sale dydaktyczno-laboratoryjne Wydziału Architektury Politechniki Poznańskiej, w tym nowo oddane laboratorium informatyczne. Zajęcia odbywają się w budynku C (ul. Nieszawska 13) oraz D (ul. Nieszawska 21).

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje