Realizacja inwestycji celu publicznego oraz procedury FIDIC i Banku Światowego

Zasady naboru: 

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na studiach podyplomowych, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Terminy zajęć: 

Zajęcia będą odbywały się w soboty i niedziele, 2-3 razy w miesiącu.

Profil Kształcenia: 

Studia Podyplomowe przewidziane są w pierwszej kolejności dla osób chcących pogłębić wiedzę z zakresu realizacji inwestycji, a w szczególności stosowanych zasad FIDIC w umowach międzynarodowych i skierowane są do wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje