Sieci wodociągowe i kanalizacyjne, uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków

Zasady naboru: 

Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych obowiązującym w Politechnice Poznańskiej, aż do wypełnienia limitu.

Terminy zajęć: 

Studia prowadzone są w systemie niestacjonarnym - zjazdy w soboty i niedziele, przeważanie raz lub dwa razy w miesiącu.

Profil Kształcenia: 

Absolwenci wyższych uczelni pracujący w przedsiębiorstwach, których profil działalności związany jest z tematyką studiów mają możliwość uaktualnienia i uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie:
- prawnych i ekonomicznych uwarunkowań działalności przedsiębiorstw,
- hydrologii i geotechniki,
- eksploatacji i ochrony ujęć wód podziemnych i powierzchniowych,
- budowy, eksploatacji sieci, zbiorników oraz pompowni wodociągowych i kanalizacyjnych,
- zastosowania modeli komputerowych do analiz i oceny systemów wodociągowych i   kanalizacyjnych,
- monitorowania i sterowania układami sieciowymi,
- biochemii i toksykologi,
- projektowania i eksploatacji systemów uzdatniania wody,
- projektowania i eksploatacji systemów oczyszczania ścieków.

Po uzyskaniu pozytywnych ocen z zajęć przewidzianych w programie Studiów, Uczestnik przygotowuje pracę końcową obejmującą wybraną przez siebie tematykę. Po jej obronie otrzymuje Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

 

 

Zgłoszenia na studia prosimy kierować na adres:
Politechnika Poznańska
Instytut Inżynierii Środowiska
ul. Berdychowo 4
60-965 Poznań

lub na adres poczty elektronicznej: joanna.tietz@put.poznan.pl

Dodatkowe informacje