Ekotechnologie i montaż

Zasady naboru:

1.Ukończenie technicznych studiów wyższych co najmniej I stopnia;
2.Złożenie dokumentów aplikacyjnych;
3.Rozmowa kwalifikacyjna przed Komisją w składzie wyznaczonym przez Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania PP

Terminy zajęć:

Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w zjazdach:
piątek-godz. 16:30 - 19:40;
soobota -godz. 8:00 - 16:30;
 

Profil kształcenia:

Celem studiów jest poszerzenie i uaktualnienie kwalifikacji zawodowych Słuchaczy z zakresu technologii, metod i form organizacyjnych procesów technologicznych montażu. Absolwenci studiów zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności praktyczne w obszarach:
  • efektywnego projektowania procesów technologicznych obróbki i montażu;
  • tzw. zielonych technologii, w tym demontażu ekoprojektowania, odzysku i recyklingu wyrobów;
  • doboru strategii montażu;
  • określania żywotności wyrobu;
  • jakości, przedsiębiorczości i konkurencyjności w zarządzania firmą, w tym firmą montażową.
Zgodnie z założonymi efektami kształcenia Absolwent po ukończeniu studiów będzie znał zasady oraz metody opracowywania procesów technologicznych montażu, posiądze kompleksową wiedzę z obszaru organizacji procesów technologicznych montażu oraz pozna mechanizmy zarządzania jakością, zarządzania strategicznego i finansowego w przedsiębiorstwie. Nabyte umiejętności pozwolą Słuchaczowi stosować w praktyce nowoczesne narzędzia do rozwiązywania konkretnych zadań i problemów inżynierskich ukierunkowanych na procesy montażu. Umożliwią także efektywnie projektować te procesy z uwzględnieniem zasad ochrony środowiska, właściwie dobierać parametry montażu oraz tworzyć kompleksową strategię przedsiębiorstwa z modelami biznesowymi włącznie. Studia, po wypełnieniu wymogów zaliczeniowych, kończą się egzaminem końcowym oraz otrzymaniem Świadectwa Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Realizacja powyższego programu ramowego pozwoli jego Absolwentowi na uaktualnienie i poszerzenie wiedzy oraz kompetencji w zakresie wykonywanego zawodu inżyniera w szeroko pojętym przemyśle elektromaszynowym. Uzasadnia to pokrycie opłat za uczestnictwo w Studiach przez pracodawcę szczególnie, że koszt kształcenia jest niezwykle mały - 2.000 zł. Ekotechnologie i montaż jako nowy, innowacyjny kierunek studiów stanowi odpowiedź na aktualne wyzwania stawiane firmom montażowym i jest elememntem projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Do dyspozycji Słuchaczy Studiów są sale dydaktyczno-laboratoryjne Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania, w tym nowoczesne laboratoria robotyzacji oraz zautomatyzowanego elastycznego montażu. zajęcia bedą prowadzone przez wykładowców o dużym dorobku naukowym i dydaktycznym bezporednio związanym z wykładanymi przedmiotami. Ponadto, co bardzo ważne, część oferowanych zajęć realizowana bedzie przez przedstawicieli wiodących na rynku firm (m. in. Volkswagen Poznań, Promag S.A.), którzy zaprezentują treści programowe z punku widzenia praktyki przemysłowej.

Dodatkowe informacje