Zarządzanie jakością w teorii i praktyce

Zasady naboru:

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich, itd.
Kandydaci składają następujące dokumenty:
 

Terminy zajęć:

15 zjazdów, piątki i soboty, średnio 2 razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

"Zarządzanie jakością w teorii i praktyce" łączy zalety studiów z korzyściami, jakie dają kursy i szkolenia. Słuchacz zdobywa zarówno praktyczne umiejętności i kompetencje jak i wiedzę ogólną w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem oraz doskonalenia procesów produkcyjnych i biznesowych.
Takie połączenie praktyki z teorią pozwala lepiej zrozumieć systemowy kontekst zarządzania oraz sprzyja byciu nie tylko odtwórcą, ale i kreatorem.
Dlatego w pierwszym semestrze słuchacze zapoznają się ogólnie z najważniejszymi współczesnymi koncepcjami zarządzania i doskonalenia (standardy ISO 9001, Kaizen, Lean, Six Sigma). W semestrze drugim studiują zagadnienia z wybranej przez siebie specjalności. Zajęcia w semestrze drugim mają przede wszystkim charakter ćwiczeń, laboratoriów i warsztatów a także projektów.
Słuchacz może wybrać jedną z trzech specjalności:
  • Lean MANUFACTURING
  • Lean SIX SIGMA
  • Systemy ZARZĄDZANIA
Blok przedmiotów specjalnościowych zawiera:
1. Systemy ZARZĄDZANIA: wykłady i ćwiczenia dotyczące spełnienia wymagań norm ISO 14001, PN-N 18001/OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22000, ISO TS 16949, warsztaty: audytor wewnętrzny zintegrowanyh systemów zarządzania, studium przypadku oraz realizację projektu końcowego
2. Lean MANUFACTURING; wykłady, warsztaty i ćwiczenia z organizacji i doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, TPM, SMED, 5S, kultury Kaizen, standaryzacji pracy oraz realizację projektu Lean (wdrożenie w przedsiębiorstwie)
3. Lean SIX SIGMA: wykłady, warsztaty i ćwiczenia z narzędzi statystycznych Six Sigma, doskonalenia strumienia wartości, eliminacji marnotrawstwa, planowania i prowadzenia eksperymentów DOE, narzędzia MiniTab, analizy systemów pomiarowych - MSA, analizy FMEA oraz realizację projektu zgodnego z metodyką DMAIC (wdrożenie w przedsiębiorstwie).
Niezależnie od wybranej specjalności słuchacze po ukończeniu studiów otrzymają:
1. świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
2. świadectwo audytora wewnętrznego Systemów Zarządzania Jakością
Słuchacze poszczególnych specjalności uzyskują:
  • świadectwo audytora zintegrowanych systemów zarządzania ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001 (specjalność Systemy ZARZĄDZANIA)
  • certyfikat Lean Manager – Premium (specjalność Lean MANUFACTURING)
  • certyfikat Green Belt (specjalność Lean SIX SIGMA)
 
Absolwenci mogą w przyszłości podejmować studia od semestru drugiego, biorąc udział tylko w zajęciach jednej specjalności. Po ukończeniu uzyskują stosowne certyfikaty.
Ponadto słuchacze mogą ubiegać się o certyfikaty, wydawane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji oraz TUV Polska:
  • Inżyniera Jakości,
  • Asystenta Systemów Zarządzania Jakością,
  • Pełnomocnika Systemów Zarządzania Jakością,
  • Audytora wewnętrznego ISO/TS 16949
Warunkiem otrzymania tego certyfikatu jest zdanie egzaminu prowadzonego przez przedstawicieli PCBC i pokrycie związanych z tym kosztów.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje