Innowacyjne Zarządzanie Rozwojem Produktu

Zasady naboru:

Rekrutacja na studium odbywa się bez egzaminów wstępnych. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane o terminie rozpoczęcia zajęć.
 

Terminy zajęć:

Studia realizowane są w trybie zaocznym - zjazdy w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca
 

Profil Kształcenia:

Cel i program studiów
Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do nowoczesnego, innowacyjnego zarządzania rozwojem produktu w przedsiębiorstwie. Absolwent studium pozyska rzetelną, aktualną wiedzę oraz umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
W programie położono szczególny nacisk na  umiejętności praktyczne zarządzania całym cyklem rozwoju produktu takie jak: strategiczne analizy portfela produktów,  planowanie marketingowe produktu, zintegrowane planowanie rozwoju produktu i jego wdrożenia (QFD), planowanie poziomu jakości produktu, projektowanie ergonomiczne wyrobów,  projektowanie wymagań ekologicznych dla wyrobów i technologii, symulacje procesów operacyjnych, zarządzanie technicznym i organizacyjnym przygotowaniem produkcji wyrobu. Ważnym celem studiów jest również przekazanie wiedzy o światowych trendach zarządzania przedsiębiorstwem:  rozwoju przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, przedsiębiorstwa szczupłego (Lean Enterprise), przedsiębiorstwa zwinnego (Agile Enterprise), a także metodyki projektowania biznesu i oceny przedsięwzięć inwestycyjnych.
Zajęcia na studiach będą prowadzone przez pracowników naukowo-dydaktycznych Politechniki Poznańskiej Wydziału Inżynierii Zarządzania i kilku innych wydziałów oraz przez wysokiej klasy specjalistów praktyków w formie wykładów, ćwiczeń, projektów oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.
Organizacja studiów
Studia realizowane są w trybie zaocznym - zjazdy w soboty i niedziele, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca.
Adresaci studiów i rekrutacja
Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej zaangażowanej w tworzenie nowych i doskonalenie istniejących produktów przedsiębiorstwa.
O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom ukończenia studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich lub magisterskich.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje