Nowoczesny Menedżer Projektu Rozwojowego

Zasady naboru:

Kolejność zgłoszeń.
Studia rozpoczynają się po zebraniu grupy uczestników.
Osoby przyjęte na studium na podstawie złożonych dokumentów zostaną poinformowane (listem, e-mail) o terminie rozpoczęcia zajęć i rozkładzie przedmiotów.
 

Terminy zajęć:

sobota, niedziela, 2-3 razy w miesiącu
 

Profil Kształcenia:

Cel studiów
Studia przygotowują słuchaczy do roli kierownika projektu rozwojowego (innowacyjnego, badawczego, szkoleniowego).
W ramach studiów uczestnicy zdobędą rzetelną i aktualną wiedzę oraz uzyskają praktyczne umiejętności z zakresu poszukiwania źródeł dofinansowania, oceny ryzyka projektu z użyciem oprogramowania symulacyjnego Pertmaster Risc u.7, pisania wniosków o dofinansowanie, budowania zespołów projektowych i kierowania nimi, przygotowania instytucji do realizacji projektów i bieżącego ich prowadzenia, prawnych uwarunkowań podjęcia i przeprowadzania projektów, promocji uzyskanych rozwiązań, a także wprowadzania zmian (zapewniania trwałości opracowanych rozwiązań).
Studia są ukierunkowane na przekazanie umiejętności kierowania przedsięwzięciem na wszystkich jego etapach: od rozpoznania potencjalnych źródeł dofinansowania i przygotowania wniosku poprzez uruchomienie prac, przygotowanie do realizacji i raportowania oraz promocji projektu po zamknięcie zadania i wprowadzenie pożądanej zmiany.
Adresaci studiów
Studia podyplomowe są adresowane do obecnej i przyszłej kadry kierowniczej podejmującej projekty rozwojowe.
Zapraszamy wszystkie osoby, które chcą wiedzieć jak przygotować się do realizacji projektu,  nauczyć się efektywnie kierować zespołem zadaniowym i administrować projektem oraz prowadzić projekt i zakończyć go sukcesem.
Ramowy program studiów
Program studiów podyplomowych obejmuje m.in. następujące zagadnienia: definiowanie projektu, specyfika projektów badawczych, innowacyjnych, szkoleniowych, możliwości pozyskania dofinansowania, analiza ryzyka, przygotowanie projektu, określenie wskaźników sukcesu, prawne uwarunkowania prowadzenia projektów, przygotowanie instytucji do realizacji projektów, zadania kierownika projektu, budowanie zespołu zadaniowego i jego praca, kierowanie zmianą, promocja projektu, przykłady praktycznej realizacji projektów rozwojowych, zasady prowadzenia biura projektu, raportowania, rozliczania i zamykania projektów.
Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.
Organizacja studiów
Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym (zjazdy sobotnio-niedzielne, raz lub dwa razy w ciągu miesiąca), w wymiarze 202 godzin dydaktycznych.
Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, warsztatów, treningów, studium przypadku oraz zajęć w laboratoriach komputerowych.
Prowadzącymi studia są poza nauczycielami akademickimi – badaczami problematyki zarządzania projektami i kierowania zespołami zadaniowymi - osoby związane zawodowo
z przygotowywaniem, prowadzeniem, nadzorem i odbiorem projektów związane zawodowo z urzędami i centrami odpowiedzialnymi za realizacje projektów unijnych, a także praktycy życia gospodarczego.

Strona internetowa

Visit a website

Dodatkowe informacje