Najczęściej zadawane pytania

Nie mogę zalogować się w systemie rekrutacyjnym. Nie pamiętam hasła – co zrobić?

Zapomniane hasło można odzyskać. W tym celu należy przejść na stronę główną systemu rekrutacyjnego. Po wpisaniu numeru PESEL, na kolejnej stronie pojawi się możliwość odzyskania hasła. Należy wówczas podać swój numer PESEL i przepisać kod z obrazka, a następnie zatwierdzić przyciskiem "Zresetuj". Szczegółowo opisano to na stronie informacyjnej dotyczącej resetowania hasła.

Czy są dostępne gdzieś progi punktowe z rekrutacji z poprzedniego roku?

Na każdy kierunek przygotowana jest w limitach rekrutacyjnych określona liczba miejsc, na które przyjmowani są kandydaci z największą liczbą punktów. W rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej maksymalnie można uzyskać 1000 punktów. Minimalne liczby punktów uzyskane przez kandydatów w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w czterech ostatnich latach.

Skąd mam wziąć podanie?

Wydruk podania możliwy jest po zakończeniu rejestracji elektronicznej na wszystkich kierunkach. Należy wówczas zalogować się do systemu rekrutacyjnego, wybrać sekcję Studia, a następnie przy kierunku kliknąć w pole Wydrukuj podanie.

Chcę studiować zaocznie – kiedy będę mógł dokonać wyboru kierunków niestacjonarnych?

Rekrutacja na studia niestacjonarne rozpoczyna się po zakończeniu rekrutacji na studia stacjonarne. Szczegółowy harmonogram rekrutacji znajduje się na stronie internetowej Politechniki Poznańskiej.

Czy dokumenty muszę złożyć osobiście?

Kandydat nie ma obowiązku składać dokumentów o przyjęcie na studia osobiście. Należy jednak pamiętać, że dostarczone powinny być oryginały dokumentów w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie. Dokumenty można również przesłać pocztą, muszą one jednak zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. W takim przypadku należy upewnić się, że w teczce znajduje się wymagany komplet dokumentów wraz z poświadczonymi notarialnie kopiami dowodu osobistego, świadectwa dojrzałości (w przypadku rekrutacji na studia pierwszego stopnia) oraz dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego (w przypadku rekrutacji na studia drugiego stopnia).

Gdzie jest umieszczony numer mojego konta bankowego, na które mam wnieść opłatę rekrutacyjną?

Indywidualny numer konta bankowego znajduje się w systemie rekrutacyjnym na stronie służącej do wyboru kierunków. Aby na nią przejść należy najpierw wypełnić dane osobowe, a następnie dane o edukacji.

Jak wypełnić dane do przelewu?

Opłatę rekrutacyjną należy wpłacić na indywidualny numer konta, a w polach dot. przelewu wpisać:

  • Nazwa odbiorcy: Politechnika Poznańska, pl. M. Skłodowskiej-Curie 5, 60-965 Poznań,
  • Tytułem: opłata rekrutacyjna i swój nr PESEL.

Ewentualne omyłki w polu Nazwa odbiorcy lub Tytułem nie mają wpływu na uznanie przelewu, jeśli został dokonany na prawidłowy numer konta.

Skąd wziąć orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na wybranym kierunku?

Orzeczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy jest wymagane na kierunkach:

  • architektura
  • budownictwo
  • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
  • inżynieria chemiczna i procesowa
  • inżynieria farmaceutyczna
  • inżynieria środowiska
  • technologia chemiczna
  • technologie ochrony środowiska

Skierowanie do lekarza medycyny pracy dla kandydatów aplikujących na wyżej wymienione kierunki zostanie wysłane wraz z decyzją o przyjęciu na studia. Otrzymane zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne.

Jaką kategorię wojskową mam wybrać? Przecież nie ma już poboru do wojska, a ja nawet nie wiem, pod którą Wojskową Komendę Uzupełnień podlegam.

Aktualnie nie ma poboru do wojska niezawodowego, co nie oznacza, że kandydat nie ma kategorii wojskowej. Jeżeli kandydat był już na komisji wojskowej, to należy wybrać otrzymaną kategorię; jeżeli nie, to należy wybrać status 'Przedpoborowy'. Należy również dowiedzieć się, pod którą Wojskową Komendę Uzupełnień się podlega i wybrać właściwą z listy.

Jestem tegorocznym maturzystą i nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego. Jak mam wypełnić dane o edukacji w systemie rekrutacyjnym, aby móc przejść do wyboru kierunku i uzyskać numer konta do wpłat?

Jeżeli kandydat wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego, to nie jest konieczne wypełnianie danych na studia pierwszego stopnia – system pobierze je z Krajowego Rejestru Matur. W przeciwnym wypadku należy wypełnić pole Rok egzaminu maturalnego wartością bieżącego roku. Wtedy wypełnienie zawartości pól Numer, Data wystawienia oraz Organ wydający stanie się opcjonalne. Należy pamiętać, aby po uzyskaniu świadectwa maturalnego wprowadzić wcześniej wymienione dane.

Kandyduję na studia drugiego stopnia. Czy muszę wypełniać informacje o maturze i szkole średniej?

Kandydat, który bierze udział w rekrutacji na studia drugiego stopnia musi wypełnić jedynie dane wymagane na ten stopień. Wypełnienie danych o edukacji potrzebnych na studia pierwszego stopnia jest opcjonalne.