27 08 2020

PUT Cafe in August

When?: 27.08.2020 (Thursday) at 6:00 p.m.
Where?: online
Topic: "PUT's got talent!" - show us your talent!

The meeting will be host on the PUT platform - eMeeting:
https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/emi-x2t-kte

Meet PUT students from the whole world!
In addition to being great engineers, they have many other talents :)
Presenters will tell us about a famous artist from their countries and will show us their own skills :)

Language of the meeting: ENGLISH

"PUT around the world - Intercultural Café" is an initiative proposed by the International Relations Office of Poznan University of Technology. The Intercultural Café aimed at integrating the academic community, cultural exchange, enlargement awareness about Poland among foreign students and awareness about the countries of origin of foreign students from the Poznan University of Technology.

Meetings are organized every month, concern different topics and are dedicated to both, polish and international students of Poznan University of Technology and universities in Poznan, as well as employees of the Poznan University of Technology

Don't miss it! :) See you there!

Participation in the event is tantamount to consent to the free use of the participant's image by the Poznan University of Technology, recording them in print and electronic, in whole or in part, reproduction, publication in the journal "Głos Politechniki" or other University publications and dissemination, including the introduction to computer memory, publishing on social media and on PUT website - put.poznan.pl.

The programme is co-financed from the European Social Fund under the Operational Programme Knowledge, Education, Development, a non-competitive project entitled Increasing competencies of the academic staff and the institutions’ potential to receive people from abroad – Welcome to Poland implemented under the Measure defined in the application for co-financing of the project No POWR.03.03.00-00-PN14/18.

---------------------------------------------------------------------------------
Kiedy?: 27.08.2020 r. (Czwartek) o 18:00
Gdzie?: online
Temat: „PUT ma talent!” - pokaż nam swój talent!

Spotkanie odbędzie się na platformie PP -eMeeting.
Link do spotkania: https://emeeting.put.poznan.pl/eMeeting/emi-x2t-kte

Poznaj studentów PP z całego świata!
Poza tym, że są świetnymi inżynierami, mają wiele innych talentów :)
Prezentujacy opowiedzą nam o słynnych artystach ze swoich krajów i pokażą nam swoje własne umiejętności :)

Spotkanie odbywa się w języku angielskim.

"PP dookoła świata - Kawiarenka Międzykulturowa" to inicjatywa Działu Współpracy Międzynarodowej Politechniki Poznańskiej. Kawiarenka Międzykulturowa ma na celu integrację społeczności akademickiej, wymianę kulturową, poszerzanie wiedzy na temat Polski wśród studentów zagranicznych oraz wiedzy dotyczącej krajów pochodzenia studentów zagranicznych z Politechniki Poznańskiej.

Spotkania są organizowane co miesiąc,dotyczą różnych tematów i są skierowane do polskich i zagranicznych studentów Politechniki Poznańskiej i poznańskich uczelni oraz pracowników Politechniki Poznańskiej.

Nie przegap kolejnego spotkania! Do zobaczenia !

Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Politechnikę Poznańską wizerunku uczestnika, utrwalenie ich techniką drukarską oraz elektroniczną, w całości lub części, zwielokrotnienie, opublikowanie w czasopiśmie ”Głos Politechniki” lub innych wydawnictwach Uczelni i rozpowszechnienie, w tym także wprowadzenie do pamięci komputera, opublikowanie w mediach społecznościowych oraz na portalu PP – put.poznan.pl.

Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.