11 01 2021

Sztuczna inteligencja w ramach projektu AI Tech

Politechnika Poznańska uczestnikiem projektu Akademia Innowacyjnych Zastosowań Technologii Cyfrowych (AI Tech).

Celem projektu jest stworzenie modelu kształcenia wysokiej klasy specjalistów w zakresie sztucznej inteligencji, uczenia maszynowego oraz cyberbezpieczeństwa. Cel zostanie osiągnięty dzięki ścisłej współpracy uczelni, administracji centralnej oraz wiodących firm działających w obszarze technologii cyfrowych. Liderem projektu jest Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, a jego partnerami – obok Politechniki Poznańskiej – cztery inne, wiodące w zakresie informatyki, polskie uczelnie: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska.

W ramach AI Tech, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej uruchomił nową specjalność magisterską Sztuczna Inteligencja (SI) na kierunku Informatyka. Realizacja projektu zakłada przeprowadzenie dwóch edycji specjalności. Pierwsza z nich rozpocznie się w marcu 2021 roku, a druga - rok później.

Specjalność Sztuczna inteligencja przygotuje absolwentów do twórczego stosowania najnowszych metod SI w obszarze badawczo-rozwojowym (B+R), w badaniach naukowych oraz w ramach podjętej działalności gospodarczej o innowacyjnym charakterze. Absolwenci zdobędą kompetencje umożliwiające tworzenie systemów inteligentnych i rozwiązywanie złożonych problemów sztucznej inteligencji, dzięki czemu staną się poszukiwanymi specjalistami na rynku pracy.

Przedmioty oferowane na specjalności Sztuczna Inteligencja są związane z kluczowymi zagadnieniami SI takimi jak: uczenie maszynowe, sieci neuronowe, analiza decyzji, techniki optymalizacji, widzenie komputerowe, przetwarzanie dużych wolumenów danych i języka naturalnego, cyberbezpieczeństwo oraz Internet przedmiotów, a także z wykorzystaniem narzędzi SI w robotyce, informatyce biomedycznej, grach, procesach biznesowych i naukach społecznych.

Praktyczny wymiar kształcenia wzmocnią przewidziane w programie specjalności: projekty badawczo-wdrożeniowe, staże zawodowe lub wizyty studyjne w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz udział studentów w renomowanych konferencjach. Taki profil służy zdobywaniu przez studentów pogłębionej wiedzy, pozwalając na pozyskanie umiejętności niezbędnych dla rozwoju, wdrażania i korzystania z innowacyjnych technologii informatycznych opartych na SI. 

Szczegółowe informacje dotyczące specjalności można zaleźć na stronie https://si.cs.put.poznan.pl.

Na dodatkowe pytania kandydatów odpowie opiekun specjalności prof. Miłosz Kadziński (milosz.kadzinski@cs.put.poznan.pl).