Social and Rector scholarships for students

Zasady przyznawania pomocy materialnej reguluje Zarządzenie Nr 22 Rektora Politechniki Poznańskiej z dnia 28 września 2016 r. (RO/IX/22/2016) w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Politechniki Poznańskiej.

Studenci składają wnioski o stypendia z pomocy materialnej w terminie do 14.10.2016 r.

UWAGA: W semestrze zimowym w roku akademickim 2016/2017 próg dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniający do ubiegania się o stypendium socjalne wynosi 1043 zł.

Bieżące informacje o świadczeniach pomocy materialnej dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Strona główna » Dla studentów i uczelni » Studia: dla studentów i doktorantów » Stypendia i pomoc dla studentów).