(PL) EU/EFTA/Karta Polaka Studia II stopnia - Wymagane dokumenty

Wymagane dokumenty na studia II stopnia

(dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie na zasadach zasad rekrutacji obowiązujących obywateli polskich)

 

Kandydat rejestruje się w systemie KSANTYPA i załącza komplet wymaganych dokumentów: 

 

1.  Dyplom ukończenia studiów I stopnia –  dyplom zalegalizowany lub opatrzony apostille  wraz z tłumaczeniem na język polski lub j. angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

2.  Suplement bądź inny oficjalny dokument obejmujący przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami, wraz z tłumaczeniem na język polski lub j angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

3. Dokument przedstawiający obowiązującą skalę ocen, jeżeli nie jest ona wskazana w dyplomie wraz z tłumaczeniem na język polski lub. j. angielski sporządzonymi lub poświadczonymi przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo konsula Rzeczypospolitej Polskiej urzędującego w państwie, w którym został wydany dokument

3.  Zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki
w języku polskim na poziomie B2 1

lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego

lub uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim,

4.   Kserokopia paszportu lub dowodu tożsamości (strona ze zdjęciem i numerem dokumentu)

5.   Dokument potwierdzający prawo do ubiegających się o przyjęcie  na zasadach rekrutacji obowiązujących obywateli polskich (np. kserokopia Karty Polaka lub dowodu potwierdzającego obywatelstwo kraju należącego do UE)

6.   Curriculum vitae

7.   *Portfolio ( w przypadku Architektury)

Kandydat załącza portfolio w formie elektronicznej zgodnie z następującymi wymogami:

- praca dyplomowa inżynierska (min.3 plansze)
- najważniejsze wybrane przez kandydata prace urbanistyczne i architektoniczne (3)
- szkice malarskie, rzeźbiarskie oraz fotograficzne (3-5)
- opcjonalnie prace z praktyk zawodowych wybrane przez kandydata

 

Uwaga!

Prosimy o sprawdzenie harmonogramu rekrutacji i przystąpienie do rozmów kwalifikacyjnych!

Aplikacje niekompletne nie będą brane pod uwagę.
Po przyjeździe do Polski należy przedłożyć wszystkie dokumenty w oryginale.

 

1  Poziom B2 (samodzielny użytkownik) - w skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework)