Rekrutacja krok po kroku

Krok pierwszy

Kandydat zapoznaje się z obowiązującymi uchwałami dotyczącymi rekrutacji, harmonogramem rekrutacji oraz informacją o opłacie rekrutacyjnej.

Krok drugi

Rejestracja elektroniczna – Kandydat rejestruje się w systemie rekrutacyjnym:

- podaje swoje dane osobowe i edukacyjne (wyników egzaminu maturalnego nie muszą wpisywać osoby, które w Deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z egzaminem i procesem rekrutacji na studia).

Jeśli Kandydat posiada wymagany tytuł technika uzupełnia dane dotyczące edukacji zawodowej.

- ustala preferowaną kolejność kierunków, na które ubiega się o przyjęcie. Jest to lista, gdzie Kandydat ustala w kolejności wybrane przez siebie kierunki. W elektronicznej rekrutacji Kandydat jest kwalifikowany tylko na jeden kierunek – ten, który znajdował się najwyżej na indywidualnej liście preferencji. W przypadku, gdy Kandydat posiadał wyższe preferencje, zostaje tam wpisany na miejsce rezerwowe,

- wgrywa zdjęcie do systemu rekrutacyjnego (zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych).

Krok trzeci

Opłata rekrutacyjna – dla każdego Kandydata generowany jest indywidualny numer konta bankowego, na które uiszcza się opłatę. Kandydat wnosi jedną opłatę rekrutacyjną. W przypadku kierunków, dla których obowiązują różne opłaty, wnosi opłatę wyższą. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.

Krok czwarty

Weryfikacja danych –  przed zakończeniem terminu rejestracji należy sprawdzić, czy w systemie rekrutacyjnym pojawiła się wpłacona kwota oraz czy wprowadzone dane są kompletne – wymaga to ponownego zalogowania się w systemie. 

Krok piąty

Ogłoszenie wyników – udostępnienie Kandydatom w systemie rekrutacyjnym wyników kwalifikacji:

Status ZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat zostanie przyjęty na pierwszy rok studiów.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status REZERWOWY – oznacza, że po dostarczeniu wymaganych dokumentów Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na ten kierunek. Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Status NIEZAKWALIFIKOWANY – oznacza, że Kandydat nie jest brany pod uwagę przy przyjęciu na ten kierunek.

Krok szósty

Składanie dokumentów – Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej teczce w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Wydruk podania na studia – Kandydat loguje się do systemu rekrutacyjnego i drukuje jedno podanie wraz z opisem teczki, który należy nakleić na teczkę z dokumentami. Podanie musi być własnoręcznie podpisane.

Wydruk podania będzie możliwy po zakończeniu rejestracji elektronicznej.

UWAGA!

Finaliści olimpiad stopnia centralnego przyjmowani są w pierwszej kolejności, zgodnie z Uchwałą Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej. Zobowiązani są oni do dostarczenia dekretu wydanego przez komitet organizacyjny danej olimpiady.

Krok siódmy

Publikacja w systemie rekrutacyjnym list przyjętych na studia w Politechnice Poznańskiej.

Udostępnianie:

-   decyzji o przyjęciu/nieprzyjęciu na studia

-  informacji o numerze konta, na które należy uiścić opłatę za legitymację studencką

-  skierowania do lekarza medycyny pracy - dotyczy kierunków:

  • architektura
  • architektura wnętrz
  • budownictwo
  • budownictwo zrównoważone (Sustainable Building Engineering)
  • inżynieria chemiczna i procesowa
  • inżynieria farmaceutyczna
  • inżynieria środowiska
  • technologia chemiczna
  • technologie obiegu zamkniętego
  • technologie ochrony środowiska

Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy należy dostarczyć na spotkanie organizacyjne 3 października 2022 r.

Krok ósmy

Wpłata za legitymację na konto.

Kandydat wpłaca opłatę za legitymację.

Warto wiedzieć

Kandydat może być przyjęty tylko na jeden kierunek studiów, ale ma prawo wskazać kilka kierunków, określając preferowaną kolejność, w jakiej gotów jest podjąć na nich studia. Kandydat kwalifikowany jest na studia z zachowaniem preferencji kierunków. Liczba punktów uzyskanych przez Kandydatów obliczana jest na podstawie wzorów rankingowych.

W Politechnice Poznańskiej studia prowadzone są jako stacjonarne i niestacjonarne. Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w systemie zjazdów sobotnio-niedzielnych.

W przypadku kwalifikacji na kierunek z niższej preferencji, po dostarczeniu dokumentów, Kandydat nadal ma szansę być przyjętym na kierunek z wyższej preferencji (na którym ma status rezerwowy). Przyjęcie to może nastąpić wówczas, gdy po dostarczeniu dokumentów przez Kandydatów, zostaną tam wolne miejsca.

Dla osób niepełnosprawnych tworzy się dodatkowy 2% limit miejsc (ale nie mniej niż 2 miejsca) na poszczególnych kierunkach studiów. Więcej informacji dla osób niepełnosprawnych.