Data dodania

Erasmus+

ATC

„Metoda akceleracji rozwoju kompetencji przekrojowych w procesie kształcenia praktycznego studentów” (ATC Erasmus +) to projekt realizowany w ramach współpracy międzynarodowej przez 8 instytucji z Polski, Słowacji, Słowenii i Finlandii.

Zmiany na rynku pracy, takie jak promocja pracy zespołowej, pracy zdalnej i pracy w kontekście wielokulturowym, oznaczają, że większy nacisk kładzie się nie tylko na wysoki poziom wiedzy zawodowej w danej dziedzinie, ale także na praktykę i tak zwane kompetencje przekrojowe, w szczególności na: przedsiębiorczość, kreatywność, komunikatywność, pracę zespołową. Niewystarczający poziom tych kompetencji jest, obok zbyt niskich umiejętności praktycznych, jednym z najczęstszych problemów młodych pracowników wymienianych przez pracodawców.

Celem projektu było opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody szkolenia praktycznego, wspierającej rozwój kompetencji przekrojowych uczniów. Cel ten został w pełni osiągnięty.

 

ECMT+ Entrepreneurship and Communication in Multicultural Teams

ECMT + ma na celu rozwój sposobu myślenia i praktyk w zakresie przedsiębiorczości w Europie, które wspierają bardzo ważne umiejętności przekrojowe i szanse zatrudnienia absolwentów szkół wyższych. ECMT + promuje wiedzę nauczycieli, tworząc wspólnotę praktyk i wzmacniając powiązania między uczelniami a przemysłem. Ponadto ECMT + wzmacnia znaczenie szkolnictwa wyższego w kontekście rozwoju edukacji, która odpowiada potrzebom lokalnych przedsiębiorstw i poszerza zrozumienie potencjału międzynarodowej współpracy i sieci.

 

Fit for BIM

Fit for BIM – Competences for Digital Construction in VET and Higher Education

Fit for BIM pokazuje na przykładzie „Digitalizacja w budownictwie”, z jakimi wymaganiami zawodowymi z zakresu cyfryzacji zetkną się wykwalifikowani pracownicy zawodów budowlanych oraz jak powinny wyglądać w przyszłości placówki nauczania zawodowego i uczelnie wyższe, tak aby mogły w praktyczny sposób przekazywać w nauce zawodu kompetencje cyfrowe. Głównym tematem projektu jest „Building Information Modeling” (BIM), metoda cyfrowego projektowania, wdrażania i zarządzania budynkami, która aktualnie staje się standardem w całej UE.

 

Good Practice on the Move

Good Practice on the Move – Anchoring New Technologies in Automotive VET

Projekt dotyczy identyfikacji, wymiany i integracji najlepszych przykładów dobrych praktyk krajów partnerskich na rzecz implementacji nowych technologii na potrzeby szkolnictwa zawodowego oraz wzmocnienie współpracy między kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym, na przykładzie sektora motoryzacyjnego. Procesowi temu towarzyszą warsztaty tematyczne mające na celu doskonalenie zawodowe kadry nauczającej, konferencje etc. Przewidziane jest udostepnienie rezultatów projektu partnerom projektu a także instytucjom na płaszczyźnie narodowej (szkoły zawodowe, cechy i izby rzemieślnicze, uczelnie i instytucje naukowe).   

PL