Składanie dokumentów

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji osoby zakwalifikowane lub rezerwowe, pod rygorem nieprzyjęcia na studia, składają komplet wymaganych dokumentów w wyznaczonych terminach. Dokumenty mogą zostać złożone osobiście lub mogą być przesłane pocztą.


OSOBIŚCIE

Kandydat składa komplet dokumentów w wiązanej białej teczce w budynku Wydziałów Architektury i Inżynierii Zarządzania (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu.

Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem. Kandydat zobowiązany jest przedłożyć oryginały wszystkich dokumentów, z których Politechnika Poznańska wykona nieodpłatnie kopie (ksero) i poświadczy je za zgodność z oryginałem. Nie należy zatem przynosić ze sobą kserokopii dokumentów.


W przypadku, gdy podanie o przyjęcie na studia jest podpisane przez Kandydata, dokumenty może dostarczyć w jego imieniu inna osoba i nie jest potrzebne do tego żadne upoważnienie. Należy jednak pamiętać, że niezbędne są oryginały dokumentów, dostarczone w celu sporządzenia poświadczonych kopii lub dokumenty poświadczone notarialnie.

Dokumenty przyjmowane będą w godz. 08:00-16:00 w budynku Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej (A30) przy ul. Jacka Rychlewskiego 2 w Poznaniu zgodnie z poniższym harmonogramem:
Kandydaci, których nazwiska zaczynają się na literę
•    A - G  11 lipca 2022 r. (poniedziałek)
•    H - Ł  12 lipca 2022 r. (wtorek)
•    M - R 13 lipca 2022 r. (środa)
•    S - Ż  14 lipca 2022 r. (czwartek)


Dla Kandydatów, którzy z uzasadnionych przyczyn nie mogą dostarczyć dokumentów w wyznaczonym dniu, obowiązuje dodatkowy termin 15 lipca 2022 r. (piątek).


POCZTĄ

dokumenty przesłane pocztą muszą zostać dostarczone przed upływem wyznaczonego terminu. Kandydat  przesyła komplet poświadczonych notarialnie dokumentów (bez dokumentu tożsamości) w wiązanej białej teczce. Na teczkę należy przykleić opis teczki, który zostanie wydrukowany wraz z podaniem.

Adres do wysyłki Poczta Polska:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

ul. Jacka Rychlewskiego 2

60-965 Poznań

Adres do wysyłki kurierzy:

Politechnika Poznańska

Sekcja Rekrutacji

ul. Jacka Rychlewskiego 2 p. 137

61-131 Poznań

Załącznik