Szczegółowe wymagania (II st.)

Zgodnie z § 4 ust. 1-6 Uchwały Nr 40/2020-2024 Senatu Akademickiego Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania na studia w roku akademickim 2021/2022 podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (ew. zaświadczenia odpowiedniej uczelni o złożeniu egzaminu dyplomowego) oraz pozytywny wynik egzaminu wstępnego, a dla kierunków architektura i architektura wnętrz dodatkowo pozytywny wynik sprawdzenia uzdolnień artystycznych. Szczegółowe wymagania wobec kandydata na studia drugiego stopnia dotyczące uzyskanych efektów uczenia się po pierwszym stopniu studiów oraz tytułu zawodowego znajdują się poniżej. Egzamin wstępny na studia drugiego stopnia obejmuje sprawdzenie uzyskania przez kandydata efektów uczenia się wymaganych do podjęcia studiów drugiego stopnia na danym kierunku studiów. Z egzaminu wstępnego kandydat może uzyskać maksymalnie 100 punktów. Punkty przyznają komisje uwzględniając średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Warunkiem przystąpienia do egzaminu wstępnego jest dostarczenie na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny zaświadczenia odpowiedniej uczelni o uzyskanej średniej ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo suplementu do dyplomu zawierającego wspomnianą średnią. W przypadku kierunku architektura i architektura wnętrz, sprawdzenie uzdolnień artystycznych obejmuje ocenę portfolio polegającą na sprawdzeniu umiejętności transponowania przestrzeni na płaszczyznę rysunku oraz dostarczeniu pracy dyplomowej. W przypadku gdy studia prowadzone są w języku polskim i angielskim, to kandydat ubiegając się o przyjęcie deklaruje język, w jakim zamierza odbyć studia.

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE ARCHITEKTURY

 

Wydział Architektury

O przyjęcie na studia drugiego stopnia prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej może ubiegać się kandydat, którego pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżynier architekt i w trakcie których trwania przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r.: https://bip.put.poznan.pl/pl/2019/uchwala-nr-169-z-dnia-26-czerwca-2019
Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej połączonej z oceną dorobku artystycznego (portfolio, praca dyplomowa inżynierska). Podczas rozmowy poruszane są zagadnienia dotyczące architektury oraz szeroko rozumianej kultury. Punkty wyliczane są w następujący sposób:
- maksymalnie 25 punktów za  średnią ocen z całego przebiegu studiów pierwszego stopnia,
- maksymalnie 75 punktów za rozmowę kwalifikacyjną połączoną z oceną pracy dyplomowej i portfolio.
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia jest:

 • przedłożenie przez kandydata dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (ew. zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego) - posiadanie tytułu zawodowego inżyniera,
 • wynik testu kwalifikacyjnego weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata z zakresu studiów pierwszego stopnia,
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia.
Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: https://isie.put.poznan.pl/studia-stacjonarne-ii-stopnia/
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII MECHANICZNEJ

 

Wydział Inżynierii Mechanicznej 

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier, posiadają wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się dla danego kierunku na poziomie pierwszego stopnia studiów. Więcej informacji na stronie internetowej Wydziału: http://www.dmef.put.poznan.pl/informacje_rekrutacja

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE AUTOMATYKI, ROBOTYKI I ELEKTROTECHNIKI

 

 
O przyjęcie na kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz matematyka w technice prowadzone przez Wydział Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r.: https://bip.put.poznan.pl/pl/2019/uchwala-nr-169-z-dnia-26-czerwca-2019
Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia  na kierunki: automatyka i robotyka, elektrotechnika oraz matematyka w technice jest weryfikacja poprzez test kwalifikacyjny, stopnia przyswojenia efektów uczenia się ze studiów pierwszego stopnia (max. 70 punktów) oraz średnia ocen z przebiegu tych studiów (max. 30 punktów).
Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na specjalność Smart Aerospace and Autonomous Systems jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku.
 

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I FIZYKI TECHNICZNEJ

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki Technicznej

Inżynieria materiałowa

Na studia drugiego stopnia mogą zgłaszać się kandydaci, którzy ukończyli studia pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżynier. W szczególności kandydat powinien posiadać następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne określone efektami uczenia się na poziomie I stopnia studiów:
 • wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych inżynierii materiałowej,
 • wiedzę o materiałach umożliwiającą zrozumienie zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów,
 • wiedzę o metodach kształtowania struktury oraz o technologiach wytwarzania, przetwórstwa materiałów,
 • wiedzę o badaniu struktury oraz właściwości materiałów,
 • umiejętność formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z doborem materiałów umożliwiającą wybór materiałów i technologii do określonych zastosowań praktycznych,
 • jest przygotowany do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich,
 • umiejętności z zakresu interpretacji, prezentacji i dokumentacji wyników eksperymentu oraz prezentacji i dokumentacji wyników zadań o charakterze projektowym.
Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym (maksymalnie 100 pkt.) stanowi suma punktów: uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt.) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia pomnożony razy 10 (maksymalnie 50 pkt.).

Edukacja techniczno-informatyczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna jest:
 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna.
Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:
 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub studia jednolite na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Edukacja techniczno-informatyczna (np. informatyka, mechanika oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).
Od kandydata na drugi stopień kształcenia na kierunku Edukacja techniczno-informatyczna oczekuje się:
 • wiedzy z zakresu matematyki, fizyki, chemii, mechaniki, wytrzymałości materiałów, informatyki i elektrotechniki, umożliwiającą zrozumienie podstaw teoretycznych edukacji techniczno-informatycznej;
 • wiedzy z projektowania inżynierskiego wspomaganego komputerowo i grafiki inżynierskiej;
 • wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn pozwalającą na projektowanie i graficzne przedstawianie obiektów z zastosowaniem komputerowego wspomagania;

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji
i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów technicznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym (maksymalnie 100 pkt.) stanowi suma punktów: uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt.) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia pomnożony razy 10 (maksymalnie 50 pkt.).

Fizyka techniczna

Warunkiem koniecznym przyjęcia kandydata na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku  jest:
 • ukończenie studiów pierwszego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • posiadanie przez kandydata kompetencji umożliwiających podjęcie studiów na kierunku Fizyka techniczna.
Kandydatami, którzy mają właściwe kompetencje do podjęcia studiów na drugim stopniu kształcenia na kierunku Fizyka techniczna są osoby posiadające tytuł zawodowy inżyniera oraz:
 • ukończyły studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie na kierunku Fizyka lub Fizyka techniczna
 • lub ukończyły studia pierwszego stopnia na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym do kierunku Fizyka techniczna (np. chemia, technologia chemiczna, biotechnologia i pokrewne oraz absolwenci wszystkich kierunków inżynierskich).

Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencji
i umiejętności w zakresie formułowania, i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-fizycznych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.

Końcowy wynik uzyskany w postępowaniu kwalifikacyjnym (maksymalnie 100 pkt.) stanowi suma punktów: uzyskanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej (maksymalnie 50 pkt.) oraz punktów uzyskanych przez kandydata za ostateczny wynik studiów pierwszego stopnia pomnożony razy 10 (maksymalnie 50 pkt.).

 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

O przyjęcie na kierunek Informatyka prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. odpowiednio dla w/w kierunku studiów: https://bip.put.poznan.pl/pl/2019/uchwala-nr-169-z-dnia-26-czerwca-2019
Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Informatyka jest weryfikacja poprzez test kwalifikacyjny, stopnia przyswojenia efektów uczenia się ze studiów pierwszego stopnia (max. 70 punktów) oraz średnia ocen z przebiegu tych studiów (max. 30 punktów).
O przyjęcie na kierunek Bioinformatyka prowadzony przez Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej mogą się ubiegać kandydaci, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego licencjata i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 32 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia programu studiów dla kierunku bioinformatyka.
 
Podstawowym kryterium przyjęcia kandydata na studia drugiego stopnia na kierunek Bioinformatyka jest wynik rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której weryfikowane są wiedza, umiejętności i kompetencje kandydata nabyte w trakcie studiów pierwszego stopnia, wymagane do podjęcia studiów drugiego stopnia na tym kierunku.
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Elektronika i telekomunikacja jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Elektronika i telekomunikacja lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (na przykład Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka).
Warunkiem koniecznym przyjęcia na studia drugiego stopnia na kierunku Teleinformatyka jest ukończenie co najmniej studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym inżyniera na kierunku Teleinformatyka lub na kierunkach o zbliżonym zakresie programowym (Elektronika i telekomunikacja, Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i robotyka).
Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna ocenia na podstawie przedstawionej dokumentacji, w szczególności: listy przedmiotów dokumentującej dotychczasowe studia, informacji o średniej ocenie uzyskanej w trakcie dotychczasowych studiów oraz przeprowadzonej rozmowy z kandydatem, czy posiada on kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia na studia drugiego stopnia na danym kierunku.
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII ZARZĄDZANIA

 

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej prowadzi rekrutację na studia drugiego stopnia na kierunki Inżynieria zarządzania, Inżynieria bezpieczeństwa oraz Logistyka dla kandydatów, których pierwszy stopień studiów zakończył się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera lub licencjata i w trakcie których kandydat przyswoił sobie efekty uczenia się zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. odpowiednio dla w/w kierunku studiów: https://bip.put.poznan.pl/pl/2019/uchwala-nr-169-z-dnia-26-czerwca-2019
Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, która ma na celu:
 • zweryfikowanie poziomu osiągnięcia efektów odpowiednich do wybranego kierunku,
 • ocenę zgodności zakresu tematycznego zajęć zrealizowanych na studiach pierwszego stopnia ze standardami uczenia się Wydziału Inżynierii Zarządzania (dla absolwentów innych wydziałów i uczelni; na podstawie okazanych w trakcie rozmowy: suplementu do dyplomu, indeksu lub kart zaliczeniowych).
Sposób wyliczania 100 punktów podczas postępowania kwalifikacyjnego z uwzględnieniem ocen z całego przebiegu studiów:
Max 100p:
 • Wynik rozmowy kwalifikacyjnej (liczba punktów): max/50p.
 • Zgodność efektów uczenia się studiów pierwszego stopnia (liczba punktów): max/10p.
 • Ocena średniej ze studiów pierwszego stopnia (liczba punktów): max/40p*
* 4,50-5,00 (40p.); 4,00-4,49 (30p.); 3,50-3,99 (20p.); 3,00-3,49 (10p.), <3,00 (0p.)
 
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE INŻYNIERII LĄDOWEJ I TRANSPORTU

 

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Na kierunku Budownictwo podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia są:
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (ewentualnie zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego),
 • tytuł zawodowy inżyniera,
 • wynik testu kwalifikacyjnego weryfikującego wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata z zakresu studiów pierwszego stopnia (liczba punktów uzyskanych z testu kompetencji: 0-60 pkt.),
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (liczba punktów uzyskana ze średniej ocen za studia pierwszego stopnia: 0-40 pkt.).
Łącznie do zdobycia jest 100 pkt.
Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.
Na kierunkach Mechanika i budowa pojazdów, Lotnictwo i kosmonautyka oraz Transport podstawą przyjęcia na studia drugiego stopnia są:
 • dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia (ewentualnie zaświadczenie dziekanatu odpowiedniej uczelni o zdaniu egzaminu dyplomowego),
 • tytuł zawodowy inżyniera,
 • wynik rozmowy kwalifikacyjnej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje kandydata z zakresu studiów pierwszego stopnia (liczba punktów uzyskanych z rozmowy kwalifikacyjnej: 0-50 pkt.), z zastrzeżeniem, że Kandydaci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na kierunkach prowadzonych przez WILiT PP zobowiązani są dostarczyć na tę rozmowę dokument potwierdzający przebieg studiów pierwszego stopnia (indeks, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów, itp.) w celu weryfikacji zgodności tematyki zrealizowanych zajęć z efektami uczenia się na WILiT PP,
 • średnia ocen z przebiegu studiów pierwszego stopnia (liczba punktów uzyskana ze średniej ocen za studia pierwszego stopnia: 0-50 pkt.).
Łącznie do zdobycia jest 100 pkt.
Na studia przyjmuje się kandydatów według kolejności na liście rankingowej, w liczbie odpowiadającej limitowi rekrutacyjnemu.
 

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA NA WYDZIALE TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

 

Wydział Technologii Chemicznej

Wydział Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej przyjmuje na studia drugiego stopnia na kierunkach Technologia chemiczna, Technologie ochrony środowiska i Inżynieria chemiczna i procesowa, kandydatów legitymujących się tytułem zawodowym inżyniera studiów pierwszego stopnia, w trakcie których kandydat osiągnął efekty uczenia się niezbędne do kontynuowania studiów na drugim stopniu wyżej wymienionych kierunków studiów, zatwierdzone w Uchwale Nr 169/2016-2020 Senatu Politechniki Poznańskiej z dnia 26 czerwca 2019 r.: https://bip.put.poznan.pl/pl/2019/uchwala-nr-169-z-dnia-26-czerwca-2019

 • Przyjęcie kandydatów na studia drugiego stopnia odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.
 • Studenci, którzy nie ukończyli studiów pierwszego stopnia na Wydziale Technologii Chemicznej Politechniki Poznańskiej, ale ukończyli studia pierwszego stopnia na kierunkach o  zbliżonym zakresie programowym do wyżej wymienionych kierunków, np.: biotechnologia, chemia, inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria materiałowa,  inżynieria środowiska, ochrona środowiska, technologia chemiczna, technologia drewna, technologie ochrony środowiska, technologia żywności i żywienie człowieka, towaroznawstwo itp., zobowiązani są do dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną dokumentu potwierdzającego przebieg studiów (jeden z dokumentów: indeks, suplement do dyplomu, karta przebiegu studiów).
Kandydat powinien wykazywać się chęcią nabywania i rozwijania nowych kompetencjii i umiejętności w zakresie formułowania i rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynieryjno-chemicznych oraz problemów interdyscyplinarnych. Powinien interesować się wdrażaniem innowacyjnych nowych technologii, powinien posiadać umiejętność pracy w zespole i być kreatywnym.
Punkty wyliczane są w następujący sposób: średnia ze studiów * 10 + rozmowa kwalifikacyjna 0-50, razem max 100.