Strategia

MISJA I WIZJA

 

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem.

Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

 

EDUKACJA

 

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na 9 wydziałach, prowadzących łącznie 34 kierunki studiów. Studiuje tutaj około 16 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1300 nauczycieli akademickich. Oferta dydaktyczna Politechniki Poznańskiej jest nowoczesna, bogata i dostosowana do wymogów stawianych przez pracodawców nie tylko krajowych, ale i zagranicznych.

Studenci wybierają studia na naszej Uczelni ze względu na wysoki poziom nauczania, doskonale przygotowaną kadrę, a także możliwość pełnego realizowania swoich naukowych i pozanaukowych zainteresowań oraz przyjazną atmosferę. Prawdziwą dumą Uczelni są studenci odnoszący sukcesy w międzynarodowych konkursach, działający w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

 

NAUKA

 

Wysokiej jakości badania naukowe stanowią integralny element strategii Politechniki Poznańskiej jako uczelni w randze uniwersytetu technicznego.  Potwierdzeniem wysokiej pozycji naukowej uczelni jest ocena parametryczna jednostek naukowych KEJN (Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych) na lata 2013-2017, w wyniku której 6 wydziałów Politechniki Poznańskiej otrzymało kategorię A, a tylko 4 kategorię B.

Rocznie dorobek naukowy pracowników Politechniki Poznańskiej powiększa się o ponad 2 tys. pozycji: artykułów, monografii, podręczników oraz innych publikacji. Stan zbiorów Biblioteki PP wynosi ogółem ponad 450 tysięcy woluminów.

Politechnika Poznańska została uhonorowana nagrodą ELSEVIER Research Impact Leaders 2016 w kategorii Medical Sciences, przyznaną przez Elsevier szkołom wyższym, których publikacje miały największy wpływ na postrzeganie polskiej nauki w świecie. Nagroda została przyznana za badania i publikacje w zakresie inżynierii biomedycznej. W najnowszym rankingu webometrycznym opracowywanym przez Concejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIS) Politechnika Poznańska lokuje się na trzecim miejscu wśród uczelni technicznych w Polsce pod względem cytowalności publikacji. Osiągnięcia naszych naukowców są doceniane zarówno w kraju, jak i za granicą. W styczniu 2017 Politechnika Poznańska otrzymała grant H2020 Marie Skłodowska-Curie Global Fellowships jako jedyna uczelnia w Polsce w tej edycji. Mamy aż trzech laureatów nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej zwanej „polskim Noblem”, a nasi naukowcy znajdują się we władzach Polskiej Akademii Nauk oraz licznych międzynarodowych towarzystw naukowych. Dzięki dofinansowaniu uzyskanemu z funduszy unijnych ostatnie lata przyniosły rozwój infrastruktury badawczej na kampusie Warta Politechniki Poznańskiej. Stworzono nowe lub nowocześnie wyposażono już istniejące laboratoria badawcze. Na uczelni działa Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki, powołane przez konsorcjum złożone z Politechniki Poznańskiej oraz Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN. Celem działania centrum, wpisanego na Mapę Drogową Infrastruktury Badawczej, jest rozwój strategicznych badań naukowych oraz zwiększenie transferu wyników prac B+R do gospodarki.

 

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

 

Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich i światowych pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska  od kilku lat konsekwentnie realizuje  strategię umiędzynarodowienia uczelni  między innymi poprzez cykliczny udział w edukacyjnych misjach zagranicznych.                                             

Priorytetowymi  kierunkami są strategiczne rynki edukacyjne czyli państwa Partnerstwa Wschodniego,  szczególnie Ukraina, państwa o dużym potencjale demograficznym (Chiny, Indie, Turcja, Kazachstan) i stosunkowo świeżo odkryte rynki - potencjalni "dawcy" studentów zagranicznych (jak Uzbekistan, Turkmenistan, Tadżykistan), w tym państwa posiadające rozbudowane systemy stypendialne. Ponadto w ramach nowego projektu, Uczelnia chciałaby zwiększyć swoją rozpoznawalność w krajach, w których jej obecność była dotychczas znikoma lub nie było jej wcale i skąd nie mamy studentów. Te kraje to: Wietnam, Tajlandia, USA, Peru Ekwador.

Politechnika Poznańska posiada ponad 400 aktywnych umów bilateralnych w programie Erasmus+, które umożliwiają wyjazd za granicę ponad tysiącu studentom i kilkuset pracownikom oraz ponad 150 aktywnych umów z ośrodkami zagranicznymi z całego świata, obejmujących wspólne badania naukowe oraz wymianę studentów i pracowników uczelni.  Na Politechnice Poznańskiej powstało polsko-chińskie Centrum Badawcze Nowego Jedwabnego Szlaku. Do jego głównych zadań będzie należał transferu nauki, edukacji, kultury, a w konsekwencji - także biznesu.