Wzory rankingowe w roku akademickim 2021/2022

W rekrutacji na studia pierwszego stopnia w Politechnice Poznańskiej kandydat musi uzyskać co najmniej 200 punktów (wymóg od roku akademickiego 2020/2021). Wzór rankingowy pozwala uzyskać maksymalnie 1000 punktów.

Minimalne liczby punktów uzyskane przez kandydatów w rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia w pięciu ostatnich latach.

Kalkulator rekrutacyjny - przelicz swoje wyniki.

Wzory rankingowe w roku akademickim 2021/2022 obowiązujące na poszczególnych kierunkach, według których wyliczane są punkty rankingowe:

 

Automatyka i robotyka

Bioinformatyka

Budownictwo

Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering

Edukacja techniczno-informatyczna

Elektronika i telekomunikacja

Elektrotechnika

Elektromobilność

Energetyka

Fizyka techniczna

Informatyka

Inżynieria bezpieczeństwa

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria lotnicza

Inżynieria materiałowa

Inżynieria środowiska

Inżynieria zarządzania

Logistyka

Lotnictwo i kosmonautyka

Matematyka w technice

Mechanika i budowa maszyn

Mechanika i budowa pojazdów

Mechatronika

Sztuczna inteligencja / Artificial Intelligence

Technologia chemiczna

Technologie obiegu zamkniętego

Technologie ochrony środowiska

Teleinformatyka

Transport

Zarządzanie i inżynieria produkcji

W = 0,5JP + 0,5JO + 2,5M + 2X

Architektura

W = JP + JO + 1,5M + R

Architektura wnętrz

W = JP + JO + 1,5Y + R

gdzie:

R = liczba punktów w przedziale od 0 do 500 za wynik sprawdzenia uzdolnień artystycznych

a ponadto w przypadku:

  • kandydatów zdających tzw. „nową maturę”:

JP

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,

JO

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi pisemnego egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym; w przypadku zdawania egzaminu z dwóch języków wybierany jest wynik korzystniejszy dla kandydata,

M

=

MPODST + MROZ

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

MPODST

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

 

 

 

MROZ

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym (0 – w przypadku niezdawania egzaminu),

X

=

XPODST + XROZ

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

XPODST

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwainżynieria zarządzania, logistyka) na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

 

 

 

XROZ

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwainżynieria zarządzania, logistyka) na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że XPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

Y

=

YPODST + YROZ

 

 

gdzie:

 

 

 

 

 

 

YPODST

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie podstawowym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YROZ odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów),

 

 

 

YROZ

liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z historii, historii muzyki lub historii sztuki na poziomie rozszerzonym (wynik korzystniejszy dla kandydata z uwzględnieniem, że YPODST odnosi się do tego samego przedmiotu; 0 – w przypadku niezdawania egzaminu z żadnego z tych przedmiotów).

Uwaga:

Wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie podstawowym z przedmiotu, który zdawany był w części pisemnej na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym, ustala się następująco:

 

a) dla wyników w przedziale do 29%

                                                                                        PPODST= 2 PROZ

b) dla wyników w przedziale od 30%

                                                                                        PPODST= 0,5 PROZ+ 50

gdzie:

PPODST

wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu na poziomie podstawowym,

PROZ

wynik egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu, który zdawany był na poziomie rozszerzonym lub na poziomie dwujęzycznym.

Za PPODST przyjmuje się wynik korzystniejszy dla kandydata (wynik uzyskany na egzaminie maturalnym lub wynik wyliczony na podstawie powyższych wzorów), w przypadku gdy kandydat zdawał egzamin w części pisemnej zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym lub dwujęzycznym.

 

  • kandydatów zdających tzw. „starą maturę”:

JP

liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka polskiego,

JO

liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z języka obcego; dla kandydatów zwolnionych z egzaminu dojrzałości, tzn. laureatów i finalistów olimpiad z języków obcych oraz kandydatów posiadających odpowiednie certyfikaty językowe, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, JO = 100,

M

podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z pisemnego egzaminu dojrzałości z matematyki (dla kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu pisemnego z matematyki M = 0),

X

podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwainżynieria zarządzania, logistyka). Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y

podwojona liczba punktów przeliczeniowych za ocenę z egzaminu dojrzałości z historii, historii muzyki lub historii sztuki. Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów Y = 0.

Oceny na świadectwie transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

–   dla sześciostopniowej skali ocen:

        1) stopień celujący                 – 100,

        2) stopień bardzo dobry         –   85,

        3) stopień dobry                     –   70,

        4) stopień dostateczny            –   50,

        5) stopień dopuszczający      –   30,

–   dla czterostopniowej skali ocen:

                1) stopień bardzo dobry        – 100,

                2) stopień dobry                    –   70,  

                3) stopień dostateczny          –   30.     

 

  • kandydatów zdających Międzynarodową Maturę (z dyplomem International Baccalaureate - IB):

JP

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z języka polskiego (maksimum 100),
a w przypadku niezdawania matury z języka polskiego wpisuje się wynik z języka grupy A,

JO

=

100,

M

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z matematyki,

X

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z biologii, chemii, fizyki, informatyki lub geografii (dotyczy wyłącznie kierunków inżynieria bezpieczeństwainżynieria zarządzania, logistyka). Uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata, a w przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z żadnego z tych przedmiotów X = 0,

Y

liczba punktów przeliczeniowych za punkty uzyskane na egzaminie IB z historii. W przypadku kandydatów, którzy nie zdawali egzaminu z tego przedmiotu Y = 0.

Punkty egzaminu IB transformuje się na punkty przeliczeniowe następująco:

Liczba punktów IB

Poziom

Standard level - SL

(podstawowy)

Higher level - HL

(rozszerzony)

7

100

200

6

85

185

5

70

170

4

55

155

3

40

140

2

30

130

Załącznik