Inżynieria materiałowa

Urządzenia i przedmioty zarówno powszechnego użytku jak i te najbardziej zaawansowane wymagają do ich wytworzenia zastosowania różnych materiałów o odmiennych właściwościach. Nowe zaawansowane materiały odgrywają istotną rolę w rozwoju współczesnego świata. Niejednokrotnie to rozwój materiałów umożliwia postęp w danej dziedzinie techniki. Jeżeli chcesz aktywnie uczestniczyć w rozwoju materiałów, chcesz je poznać, zdobyć wiedzę o ich budowie, metodach ich kształtowania, badaniach ich właściwości i zastosowaniach powinieneś wybrać kierunek INŻYNIERIA MATERIAŁOWA!

Program kształcenia na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA doskonale wpisuje się w trendy nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i najnowszych zdobyczach techniki. Bez rozwoju inżynierii materiałowej nie byłoby nowoczesnych urządzeń, zdolnych do pracy w różnych, często skrajnych warunkach, nie byłoby urządzeń, które pracują w sposób bezawaryjny. Dzięki zdobyczom inżynierii materiałowej takie gałęzie przemysłu jak maszynowy, motoryzacyjny, lotniczy, zbrojeniowy, elektroniczny nie rozwijałyby się tak dynamicznie i nie dostarczałyby coraz to nowszych rozwiązań.

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA dostarcza wiedzę i umiejętności w zakresie projektowania materiałów, wytwarzania, przetwarzania i kształtowania ich właściwości oraz cech użytkowych, testowania ich jakości, doboru do określonych zastosowań, kontrolowania ich stanu od momentu wytworzenia aż do jego końca eksploatacji i ponownego przetworzenia z zastosowaniem zasad recyklingu. Jeżeli jakikolwiek zakład wytwarza wyroby wykonane z metali, ceramiki, tworzyw sztucznych lub kompozytów to jako absolwent INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ znajdziesz w nim pracę! Zatrudnienie znajdziesz również w obszarach badawczo-rozwojowych, kontroli jakości, w firmach doradztwa technicznego oraz związanych z transferem materiałów i technologii oraz handlu specjalistycznymi materiałami.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STUDIA STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • ciekawość świata - obejmująca zagadnienia związane z właściwościami i zastosowaniami materiałów
 • chęć poznania urządzeń technicznych, przemysłowych i laboratoryjnych
 • umiejętność logicznego myślenia
 • kreatywne podejście do rozwiązywania problemów

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Studia pierwszego stopnia na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA są studiami inżynierskimi, których celem jest wykształcenie absolwenta posiadającego wiedzę z zakresu nauki o materiałach inżynierskich, w szczególności metalowych, ceramicznych, polimerowych i także kompozytowych; doboru materiałów inżynierskich do różnych zastosowań we wszystkich gałęziach przemysłu, w tym w szczególności przemysłu samochodowego, ugruntowanego w regionie Wielkopolski.

Absolwenci kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA znają technologie wytwarzania, przetwórstwa i recyklingu materiałów, metody kształtowania i badania struktury oraz właściwości materiałów i wyrobów. Absolwenci posiadają umiejętności przygotowywania i korzystania z informacji technicznej, obsługi specjalistycznego oprogramowania komputerowego wspomagającego procesy wytwarzania oraz zdolności zarządzania i kierowania zespołami ludzkimi w przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich (techniki odlewnicze, obróbka plastyczna, techniki spawania, przetwórstwo tworzyw sztucznych). Szczególny nacisk kładziony jest na poznanie właściwości materiałów, a wiedza w tym zakresie pozwala absolwentom na prawidłowy dobór materiałów do różnych zastosowań.

Absolwenci są przygotowani do udziału w projektowaniu materiałowym oraz do współpracy z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich, pracy w ośrodkach przemysłowych, rozwojowych i badawczych. Zdobyta wiedza umożliwia absolwentom obsługę skomplikowanej aparatury do badania struktury i właściwości materiałów inżynierskich oraz aparatury ich przetwarzania. Absolwenci poznają język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego i nabywają umiejętności posługiwania się słownictwem specjalistycznym z zakresu inżynierii materiałowej. Szeroki zakres przedmiotów obieralnych umożliwia studentom poszerzanie własnych horyzontów w obszarach obejmujących materiały metalowe, tworzywa sztuczne oraz nanomateriały. Kończąc studia pierwszego stopnia absolwenci posiadają wiedzę, która umożliwia im kontynuowanie studiów na drugim stopniu lub podjęcie pracy w ośrodkach zajmujących się wytwarzaniem, stosowaniem i badaniem materiałów inżynierskich.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Wychowanie fizyczne
 • Technologie informacyjne
 • BHP
 • Usługi biblioteczne i informacyjne
 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia
 • Podstawy nauki o materiałach
 • Informatyka
 • Grafika inżynierska

SEMESTR 2:

 • Wychowanie fizyczne
 • Matematyka
 • Mechanika
 • Podstawy nauki o materiałach
 • CAD/CAM
 • Metalurgia i odlewnictwo

 

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki
 • Przedmiot obieralny I:
 1. Etyka zawodowa
 2. Komunikacja interpersonalna
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Ekonomia z elementami rachunkowości
 2. Zasady gospodarki rynkowej i organizacji

SEMESTR 3:                                             

 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Podstawy metrologii
 • Obróbka plastyczna
 • Podstawy obróbki cieplnej
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Wytrzymałość materiałów
 • Biomateriały
 • Podstawy nauki o materiałach II

 

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki

SEMESTR 4:

 • Korozja i ochrona przed korozją
 • Obróbka skrawaniem
 • Rentgenografia
 • Termodynamika techniczna
 • Krystalografia
 • Odlewnictwo
 • Metale i stopy
 • Kompozyty
 • Polimery
 • Metody mikroskopowe

SEMESTR 5:

 • Podstawy konstrukcji maszyn
 • Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna
 • Technologia łączenia materiałów
 • Obróbka powierzchniowa
 • Przetwórstwo tworzyw sztucznych
 • Recykling
 • Wspomaganie komputerowe w przetwarzaniu materiałów
 • Ceramika i szkło
 • Materiały o szczególnych właściwościach fizycznych
 • Materiały konstrukcyjne
 • Metody fizyczne badań
 • Nowoczesne metody badań materiałów
 • Defektoskopia i kontrola wyrobów

SEMESTR 6:

 • Projektowanie procesów technologicznych
 • Dobór i eksploatacja materiałów
 • Umiejętności informacyjne
 • Seminarium dyplomowe
 • Praca przejściowa

 

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • Praktyka
 • Przedmiot obieralny I:
 1. Procesy dyfuzji
 2. Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi
 3. Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 4. Materiały dla budownictwa
 5. Technologia topienia metali i stopów
 6. Metody badań materiałów polimerowych
 7. Inżynieria powierzchni
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Procesy dyfuzji
 2. Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi
 3. Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 4. Materiały dla budownictwa
 5. Technologia topienia metali i stopów
 6. Metody badań materiałów polimerowych
 7. Inżynieria powierzchni
 • Przedmiot obieralny - blok A:
 1. Nowe materiały polimerowe
 2. Nanomateriały polimerowe
 3. Niekonwencjonalne metody syntezy materiałów
 4. Cienkie warstwy
 • Przedmiot obieralny - blok B:
 1. Materiały narzędziowe
 2. Nowoczesne stopy techniczne
 3. Stopy odporne na korozję
 • Przedmiot obieralny - blok C:
 1. Ekomateriały
 2. Nowoczesne techniki spajania
 • Przedmiot obieralny - blok D:
 1. Nowe technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych
 2. Przetwórstwo elastomerów

SEMESTR 7:

 • Ochrona własności intelektualnej
 • Wytwarzanie spieków
 • Zintegrowane systemy zarządzania
 • Seminarium dyplomowe

 

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny III:
 1. Procesy dyfuzji
 2. Wytwarzanie warstw wierzchnich metodami spawalniczymi
 3. Projektowanie wyrobów z tworzyw sztucznych
 4. Materiały dla budownictwa
 5. Technologia topienia metali i stopów
 6. Metody badań materiałów polimerowych
 7. Inżynieria powierzchni
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny blok A:
 1. Optymalizacja właściwości i zastosowań stali
 2. Właściwości nanomateriałów
 • Przedmiot obieralny blok B:
 1. Bionanomateriały
 2. Właściwości technologiczne tworzyw sztucznych
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:


CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                        

 • materiały metalowe i tworzywa sztuczne
 • nanomateriały

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • ukończone studia inżynierskie w dowolnej specjalności, zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i technicznymi, a w szczególności zainteresowanie nowoczesnymi materiałami stosowanymi w technice i technologiami ich przetwarzania
 • umiejętność wykorzystania urządzeń technicznych, przemysłowych i laboratoryjnych
 • umiejętność stosowania technik badawczych                  
 • znajomość rozwiązywania problemów technicznych w zakresie projektowania, wytwarzania, doboru i eksploatacji materiałów inżynierskich

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Studia drugiego stopnia na kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA są studiami magisterskimi, których celem jest wykształcenie absolwentów posiadających wiedzę z zakresu nowoczesnej inżynierii materiałowej obejmującej materiały metalowe, ceramiczne, polimerowe i kompozytowe. Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, w tym doboru materiałów, komputerowej nauki o materiałach jako narzędzia projektowania materiałowego produktów i ich elementów. Rozszerzona wiedza z obszaru technologii wytwarzania i przetwórstwa materiałów, metod kształtowania i badania struktury oraz właściwości materiałów i wyrobów z nich wykonanych daje im większy potencjał w określaniu kryteriów doboru materiałów oraz ich technologii wytwarzania i kształtowania. Absolwenci stawiający pierwsze kroki w zakładach przemysłowych będą posiadali zaawansowaną wiedzę z projektowania materiałowego różnych wyrobów, a także technologii ich wytwarzania i przetwarzania. Absolwenci oprócz gruntownej wiedzy technicznej, przygotowani będą do zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych oraz małych i średnich przedsiębiorstwach związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich.

Absolwenci posiadając wiedzę umożliwiającą projektowanie procesów technologicznych w obszarze inżynierii materiałowej i technologii materiałowych, będą mogli podejmować twórcze inicjatywy i decyzje dotyczące inżynierii i technologii materiałowych, a także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą lub podejmować wyzwania w zagranicznych koncernach. Wiedza zdobyta na studiach drugiego stopnia w połączeniu z fundamentalną wiedzą pozyskaną na pierwszym stopniu studiów inżynierskich stanowi o możliwościach podjęcia pracy w przedsiębiorstwach przemysłowych wytwarzających, przetwarzających lub stosujących materiały inżynierskie, w tym przedsiębiorstwach obrotu materiałami inżynierskimi i aparatury do ich badania, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych (R&D), instytucjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii materiałowej i technologii materiałowych. Absolwenci specjalności materiały metalowe i tworzywa sztuczne oraz nanomateriały, będą gruntownie przygotowani do rozwijania i stosowania w praktyce tych materiałów a także technologii ich wytwarzania i przetwarzania. Zakłady przemysłu maszynowego, motoryzacyjnego, lotniczego i elektronicznego stoją przed nimi otworem. Zdobyta wiedza umożliwi im także podjęcie studiów w Szkole Doktorskiej.
 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ MATERIAŁY METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE:

SEMESTR 1:

 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • Systemy informatyczne
 • Mechanika z teorią sprężystości
 • Teoria plastyczności
 • Fizyka ciała stałego
 • Projektowanie właściwości materiałów
 • Zaawansowane metody badania struktury i właściwości materiałów
 • Techniki pomiarowe
 • Fizykochemia polimerów
 • Zarządzanie produkcją i personelem

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I:
 1. Negocjacje w biznesie
 2. Zarządzanie zespołem pracowniczym

 

SPECJALNOŚĆ NANOMATERIAŁY:

SEMESTR 1:

 • Komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej
 • Systemy informatyczne
 • Mechanika z teorią sprężystości
 • Teoria plastyczności
 • Fizyka ciała stałego
 • Projektowanie właściwości materiałów
 • Zaawansowane metody badania struktury i właściwości materiałów
 • Techniki pomiarowe
 • Fizykochemia polimerów
 • Zarządzanie produkcją i personelem

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny I:
 1. Negocjacje w biznesie
 2. Zarządzanie zespołem pracowniczym

SPECJALNOŚĆ MATERIAŁY METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE:

SEMESTR 2:

 • Zaawansowane badania właściwości mechanicznych
 • Materiały o specjalnych właściwościach fizycznych
 • Nowoczesne technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Systemy przetwarzania materiałów polimerowych
 • Metalurgia procesów spawalniczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Materiały narzędziowe
 • Nowoczesne stopy o wysokiej wytrzymałości
 • Metody badań materiałów polimerowych
 • Nowoczesne technologie przetwórstwa tworzyw sztucznych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki
 • Przedmiot obieralny III
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Technologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali

 

SPECJALNOŚĆ NANOMATERIAŁY:

SEMESTR 2:

 • Zaawansowane badania właściwości mechanicznych
 • Materiały o specjalnych właściwościach fizycznych
 • Nowoczesne technologie obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej
 • Systemy przetwarzania materiałów polimerowych
 • Metalurgia procesów spawalniczych
 • Seminarium dyplomowe
 • Nanomateriały metalowo-ceramiczne
 • Nanomateriały polimerowe
 • Synteza nanomateriałów
 • Bionanomateriały

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 1. J. angielski
 2. J. niemiecki
 • Przedmiot obieralny III:
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii

SPECJALNOŚĆ MATERIAŁY METALOWE I TWORZYWA SZTUCZNE:

SEMESTR 3:

 • Projektowanie procesów technologicznych II
 • Optymalne wykorzystanie materiałów i technologii
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Psychologia zarządzania
 2. Metodologia nauk dla inżynierów
 • Praca przejściowa II
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III:
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Technologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali
 • Przedmiot obieralny IV:
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Technologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali
 • Przedmiot obieralny V:
 1. Przemiany fazowe
 2. Wybrane zagadnienia z areologii
 3. Nanomateriały metaliczne
 4. Modelowanie struktury i właściwości warstw dyfuzyjnych
 5. Kompozyty polimerowe
 6. Fechnologie przetwarzania materiałów
 7. Metalowe kompozyty odlewane
 8. Technologia topienia metali

 

SPECJALNOŚĆ NANOMATERIAŁY:

SEMESTR 3:

 • Projektowanie procesów technologicznych II
 • Optymalne wykorzystanie materiałów i technologii
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny II:
 1. Psychologia zarządzania
 2. Metodologia nauk dla inżynierów
 • Praca przejściowa II
 • Przygotowanie pracy dyplomowej
 • Przedmiot obieralny III:
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii
 • Przedmiot obieralny IV
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii
 • Przedmiot obieralny V
 1. Szkła metaliczne
 2. Cienkie warstwy
 3. Nanomateriały w technice
 4. Podstawy projektowania procesów wytwarzania nanomateriałów
 5. Wodór nośnikiem energii
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci/tki pierwszego stopnia studiów inżynierskich odbywają obowiązkową praktykę zawodową po 6 semestrze podczas wakacji letnich, a przed rozpoczęciem 7 semestru. Celem jest m.in.: poznanie specyfiki pracy inżyniera w środowisku przyszłego miejsca pracy, zdobycie doświadczenia przez realizację zadań praktycznych pod nadzorem osoby upoważnionej oraz w pracy zespołowej i zapoznanie się wymaganiami przyszłych pracodawców. Praktyka studencka może mieć również na celu zapoznanie się Studenta/ki z zagadnieniami związanymi z tematem pracy dyplomowej, w tym zebranie danych do pracy inżynierskiej. Student/ka uzgadnia z Promotorem zakres pracy inżynierskiej i miejsce odbywania praktyki studenckiej. Następnie składa w wybranym przez siebie zakładzie zapytanie o możliwość odbycia w niej bezpłatnej praktyki studenckiej. Pozytywna odpowiedź firmy pozwala studentowi/tce na opracowanie i uzgodnienie z Promotorem i/lub w porozumieniu z Organizacją, gdzie będą realizowane praktyki, swojego Indywidualnego Programu Praktyk. W przypadku braku zgody lub jej cofnięcia przez firmę, student/ka kieruje się do Centrum Karier i Praktyk Politechniki Poznańskiej w celu realizacji obowiązkowych praktyk (znalezienie odpowiedniego zakładu pracy). Studenci/ki mogą również zaliczyć praktykę zawodową na podstawie innych form pracy (umowa o pracę, umowa o dzieło lub umowa zlecenie) o ile okres zatrudnienia nie jest krótszy od obowiązującego wymiaru praktyki (4 tygodnie), a wykonywana praca jest zgodna z kierunkiem studiów, a zwłaszcza z realizowaną na 7 semestrze pracą inżynierską.

Politechnika Poznańska poprzez Centrum Karier i Praktyk współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami dającym możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ w zakresie: technologii odlewniczych, przetwórstwa tworzyw sztucznych, technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, technologii natryskiwania powłok i technik spawalniczych, obróbki plastycznej. Możliwe jest odbywanie staży w zakładach przemysłowych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowych, hurtowniach i centrach dystrybucji materiałów, dużych i małych przedsiębiorstwach stosujących materiały konstrukcyjne do wytwarzania wyrobów powszechnego użytku i zaawansowanych technologicznie. Umożliwiamy studentom odbywanie praktyk i staży zagranicą.

Studenci INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ mają możliwość realizacji praktyk zawodowych m.in. w takich przedsiębiorstwach, jak: Wavin Polska S.A., Amica S.A., Chifa-Aesculap, VW Poznań, VW Września, H. Cegielski Poznań, Instytut Obróbki Plastycznej INOP, Pratt&Whitney Kalisz, Solaris Bus&Coach., Odlewnia Śrem, Alvo Medical, Arjo Polska, SKF, Ster Sp. z o.o., Bridgestone, Samsung Electronics Poland Manufacturing, Mahle, Exide Technologies, Panasonic Energy Poland, Marmite, Philips Lighting Poland, VOX, Stadler.

 

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwenci/tki kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA podejmują pracę przede wszystkim w zakładach przemysłowych, zajmujących się wytwarzaniem, przetwarzaniem i stosowaniem materiałów. Dzięki zdobytej wiedzy mogą zajmować stanowiska technologów zajmujących się doborem materiałów do określonych zastosowań oraz projektowaniem procesów obróbki materiałów, tak żeby miały określone właściwości. Dzięki gruntownej i szerokiej wiedzy inżynierskiej z zakresu szeroko pojętego materiałoznawstwa mogą pracować także w jednostkach badawczo-rozwojowych i centrach dystrybucji materiałów. Absolwenci kierunku INŻYNIERIA MATERIAŁOWA są przede wszystkim cenionymi specjalistami z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych, technik odlewniczych oraz obróbki cieplnej materiałów metalowych.