Bioinformatyka

Całość przeczytasz w 5 minut.

 

Jeśli pociąga cię biologia i chemia oraz lubisz informatykę w nietypowych zastosowaniach, to kierunek BIOINFORMATYKA jest właśnie dla Ciebie! 

BIOINFORMATYKA jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią nauki, łączy najnowsze podejścia z zakresu biochemii, biotechnologii i biologii molekularnej z zaawansowanymi metodami i narzędziami informatycznymi. Jej znaczenie jest nie do przecenienia w świetle lawinowo rosnących zasobów danych cyfrowych o charakterze biologicznym, przede wszystkim danych molekularnych uzyskiwanych z sekwencjonowania genomów: człowieka, zwierząt, roślin i drobnoustrojów. Rozwój bioinformatyki wymaga kształcenia nowych specjalistów rozumiejących problemy pojawiające się na gruncie biologii molekularnej i potrafiących stosować metody informatyczne oraz tworzyć narzędzia informatyczne do rozwiązywania tych problemów. Rozwój w Polsce społeczeństwa i gospodarki opartych na wiedzy również wymaga specjalistów kompetentnych w zakresie biotechnologii i bioinformatyki, zwłaszcza w obliczu obecnego stanu rozwoju technologii służącej rozpoznawaniu i analizie genomów oraz innym bieżącym potrzebom związanym z biologią molekularną.

Kierunek BIOINFORMATYKA jest efektem współpracy z Wydziałem Technologii Chemicznej, gdzie zatrudnione jest grono specjalistów z zakresu chemii organicznej, biochemii, biologii komórkowej i biotechnologii. Kadra nauczycieli akademickich z WTCh oraz zasoby laboratoryjne tego wydziału zapewnią kompleksową realizację treści programowych związanych z tymi obszarami. Dodatkowo wspomagać kształcenie studentów z zakresu biologii molekularnej, genomiki i proteomiki będą pracownicy naukowi Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. Kierunek BIOINFORMATYKA proponowany jest w formie studiów dwustopniowych kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera na studiach pierwszego stopnia oraz magistra inżyniera na studiach drugiego stopnia.

 

|

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:              

 • dobre oceny z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier

 

Absolwenci kierunku BIOINFORMATYKA dysponować będą umiejętnościami i kompetencjami w zakresie biochemii, biologii molekularnej, informatyki i bioinformatyki i kształceni będą ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów obecnych w poszczególnych obszarach. Rozumiejąc procesy i zjawiska biologiczne oraz dysponując szeroką wiedzą informatyczną, będą szczególnie predysponowani do podejmowania działań badawczych i aplikacyjnych na styku tych obszarów. Duża liczba przedmiotów obieralnych w programie studiów umożliwi każdemu studentowi wybór dostosowanego do indywidualnych zainteresowań profilu kształcenia. Po studiach pierwszego stopnia absolwenci będą przygotowani do rozwiązywania problemów biologicznych przy użyciu metod informatycznych, a także do uzyskiwania informacji biologicznej metodami laboratoryjnymi i informatycznymi oraz do jej opracowywania i przetwarzania. Posiadane kwalifikacje zawodowe stanowić będą podstawę do zatrudnienia absolwenta studiów pierwszego stopnia jako: programistę lub administratora komputerowych baz danych, w szczególności na stanowisku powiązanym z gromadzeniem i przetwarzaniem danych biologicznych; pracownika laboratorium lub jednostki badawczej o profilu bioinformatycznym, biochemicznym lub biologicznym. Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki, jak również kontynuować kształcenie na studiach drugiego stopnia. 

Potrzebę kształcenia bioinformatyków potwierdza zainteresowanie firm biotechnologicznych naszymi absolwentami (np. Roche). Przemysł biotechnologiczny w Polsce rozwija się, z czasem przechodząc do bardziej zaawansowanych prac badawczych. Firmy dostrzegają konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Przykładowo, w firmie genXone, która jako pierwsza wykryła w Polsce brytyjski wariant wirusa SARS-CoV-2, pracuje co najmniej jeden absolwent naszej Bioinformatyki. Zainteresowanie absolwentami Bioinformatyki deklaruje także inna polska firma OncoArendi Therapeutics, która w listopadzie 2020 zawarła największą pod względem wartości umowę w historii branży biotechnologicznej w Polsce (322 mln euro) z jedną z najważniejszych europejskich firm z tej branży.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne
Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • absolwent legitymujący się dyplomem na poziomie studiów I stopnia z kierunku: Bioinformatyka lub kierunków pokrewnych,
 • zainteresowanie bioinformatyką i dziedzinami pokrewnymi.

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier

 

Studia drugiego stopnia na kierunku BIOINFORMATYKA proponowane są w formie studiów 4-semestralnych dla (głównie) kandydatów z tytułem zawodowym licencjata. Studia te mają uzupełniać ich kompetencje inżynierskie i kończyć się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera. Absolwenci kierunku dysponować będą umiejętnościami i kompetencjami w zakresie biochemii, biologii molekularnej, informatyki i bioinformatyki i kształceni będą ze szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów obecnych w poszczególnych obszarach. Rozumiejąc procesy i zjawiska biologiczne oraz dysponując szeroką wiedzą informatyczną, będą szczególnie predysponowani do podejmowania działań badawczych i aplikacyjnych na styku tych obszarów. Duża liczba przedmiotów obieralnych w programie studiów umożliwi każdemu studentowi wybór dostosowanego do indywidualnych zainteresowań profilu kształcenia. Absolwenci studiów drugiego stopnia będą mieli wiedzę teoretyczną i praktyczną pozwalającą analizować, opisywać i wyjaśniać procesy i zjawiska przyrodnicze, także z wykorzystaniem informatycznych metod analizy danych i systemów. Będą potrafili łączyć w sposób twórczy narzędzia biologii i informatyki w celu projektowania i przeprowadzania eksperymentów badawczych oraz wszechstronnej analizy uzyskanych wyników. Będą w stanie ocenić przydatność oraz dostosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania zaawansowanych problemów biologicznych. Nabędą też umiejętność projektowania i konstruowania nowych narzędzi informatycznych do rozwiązania konkretnego problemu biologicznego. Będą przygotowani do pracy w zespołach biologów lub informatyków oraz do koordynowania pracy w grupach złożonych ze specjalistów obu dziedzin. Absolwenci mogą podjąć pracę w przedsiębiorstwach wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki. Będą przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w jednostkach administracji na stanowiskach wymagających przygotowania biologicznego lub informatycznego. Mogą także podjąć studia doktoranckie w zakresie studiowanych obszarów wiedzy.

Potrzebę kształcenia bioinformatyków potwierdza zainteresowanie firm biotechnologicznych naszymi absolwentami (np. Roche). Przemysł biotechnologiczny w Polsce rozwija się, z czasem przechodząc do bardziej zaawansowanych prac badawczych. Firmy dostrzegają konieczność zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników. Przykładowo, w firmie genXone, która jako pierwsza wykryła w Polsce brytyjski wariant wirusa SARS-CoV-2, pracuje co najmniej jeden absolwent naszej Bioinformatyki. Zainteresowanie absolwentami Bioinformatyki deklaruje także inna polska firma OncoArendi Therapeutics, która w listopadzie 2020 zawarła największą pod względem wartości umowę w historii branży biotechnologicznej w Polsce (322 mln euro) z jedną z najważniejszych europejskich firm z tej branży.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne
Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Na kierunku BIOINFORMATYKA praktyka zawodowa odbywa się na pierwszym stopniu studiów po szóstym semestrze studiów w wymiarze 160 godzin. Student w trakcie praktyki realizuje jedno lub kilka zadań powierzonych mu przez kierownictwo zakładu lub opiekuna zakładowego, do których może należeć:

 • zapoznanie się ze strukturą zakładu i funkcjami poszczególnych działów,
 • zapoznanie się z wykorzystywanymi w zakładzie programami komputerowymi i środowiskiem obliczeniowym, zwłaszcza w odniesieniu do zadań z obszaru bioinformatyki,
 • realizacja samodzielnego zadania adekwatnego do poziomu wykształcenia praktykanta i rozliczenie się z wykonania tego zadania,
 • włączenie się do prac zespołu zakładowego, polegających między innymi na wykorzystaniu metod i narzędzi informatycznych do przetwarzania danych biologicznych,
 • włączenie się do procesu tworzenia, testowania, dokumentowania lub wdrażania oprogramowania oferowanego przez zakład.


Studenci Wydziału dzięki współpracy wydziału i uczelni z firmami mają możliwość realizowania praktyk i staży między innymi w: GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., Roche Polska Sp. z o.o., ale również w Europejskim Centrum Bioinformatyki i Genomiki, które znajduje się na Wydziale Informatyki i Telekomunikacji.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

 • w dynamicznie rozwijającym się przemyśle biotechnologicznym i bioinformatycznym
 • w laboratoriach i instytutach badawczych
 • w przedsiębiorstwach i jednostkach administracji na stanowisku wymagającym wykształcenia biologicznego i/lub informatycznego
 • w firmach zajmujących się narzędziami i systemami informatycznymi
 • absolwent jest także gotowy do kontynuowania edukacji na studiach podyplomowych oraz studiach trzeciego stopnia.