Budownictwo

KIERUNEK POSIADA CERTYFIKAT KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UCZELNI TECHNICZNYCH

EUROPEJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI EUR-ACE® Label (European Accredited Engineer)

EUR-ACE® Bachelor

EUR-ACE® Master

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek BUDOWNICTWO jest właśnie dla Ciebie! 

W czasie studiów studenci zapoznają się z praktycznymi aspektami budownictwa i ich podstawami teoretycznymi. Wiedzę teoretyczną poznawaną na wykładach studenci wykorzystują do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych. Poza wykładami i ćwiczeniami, w okresach letnich, studenci odbywają praktyki: geodezyjną, geotechniczną i przeddyplomową.

W ramach nowoczesnego programu studiów kursy geotechniki, konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych oraz budownictwa drogowego i mostowego poprzedzone są zajęciami z podstaw wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i mechaniki gruntów a także metod komputerowych. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów. W programie zawarte są także języki obce i obieralne przedmioty humanistyczne. Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o realizację jednego semestru studiów za granicą w ramach programu Erasmus.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane, w biurach projektów, w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych zajmujących się bieżącym utrzymaniem budynków, dróg i mostów, w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę kolejową.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

W ramach nowoczesnego programu studiów kursy geotechniki, konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych oraz budownictwa drogowego i mostowego poprzedzone są zajęciami z podstaw wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i mechaniki gruntów a także metod komputerowych. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów. W programie zawarte są także języki obce i obieralne przedmioty humanistyczne. Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o realizację jednego semestru studiów za granicą w ramach programu Erasmus.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Oczekuje na niego zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane, w biurach projektów, w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych zajmujących się bieżącym utrzymaniem budynków, dróg i mostów, w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę kolejową.

Absolwenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, np. kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Fizyka
 • Chemia budowlana 
 • Podstawy mechaniki
 • Geometria wykreślna
 • Grafika inżynierska i CAD
 • Wprowadzenie do projektowania budowli

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny i (historia architektury i zabytki techniki lub historia urbanistyki i transportu
 • Język obcy
   

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Grafika inżynierska i cad
 • Wytrzymałość materiałów
 • Materiały budowlane
 • Podstawy geodezji
 • Podstawy geologii
 • Praktyka geodezyjna

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne): 

 • Język obcy
 • POI: Projektowanie architektoniczne lub Projektowanie urbanistyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny ii ( Filozofia zrównoważonego rozwoju lub Rozwój mysli projektowej)
   

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Technologia betonu
 • Technologia materiałów drogowych
 • Fizyka budowli
 • Prawo budowlane
 • Mechanika budowli
 • Budownictwo ogólne
 • Konstrukcje murowe
 • Metody obliczeniowe

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny III (Prawne aspekty w normalizacji lub Negocjacje i umowy)
   

SEMESTR 4:

 • Mechanika gruntów i fundamentowanie
 • Mechanika budowli
 • Budownictwo ogólne
 • Komputerowe wspom. Projektowania
 • Technologia robót budowlanych
 • Problemy BHP i BOZiŚ na budowie
 • Organizacja i planowanie budowy
 • Techniczne wyposażenie budowli
 • Praktyka geotechniczna

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • POII: Konstrukcje prefabrykowane lub Podstawy produkcji prefabrykatów

SEMESTR 5:

 • Kosztorysowanie
 • Konstrukcje drewniane
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Budownictwo przemysłowe
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe

SEMESTR 6:

 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Budownictwo drogowe
 • Budownictwo mostowe
 • Budownictwo kolejowe
 • Bim efektywne wsparcie procesu budowlanego
 • Praktyka przeddyplomowa

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • POIII: Podstawy zarządzania jakością lub Efektywnośc inwestycji budowlanych

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe
 • Przyg. Pracy dypl. z el. Badań naukowych

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Budownictwo ogólne III
 • Konstrukcje betonowe III
 • Konstrukcje metalowe  III
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Budownictwo drogowe III
 • Budownictwo mostowe III
 • Budownictwo kolejowe II
 • Teoria konstrukcji
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 4,5 roku (9 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwa

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

W ramach nowoczesnego programu studiów kursy geotechniki, konstrukcji stalowych, betonowych i drewnianych oraz budownictwa drogowego i mostowego poprzedzone są zajęciami z podstaw wytrzymałości materiałów, mechaniki budowli i mechaniki gruntów a także metod komputerowych. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów. W programie zawarte są także języki obce i obieralne przedmioty humanistyczne. Studenci studiów stacjonarnych mogą ubiegać się o realizację jednego semestru studiów za granicą w ramach programu Erasmus.

Absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Oczekuje na niego zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane, w biurach projektów, w urzędach gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych zajmujących się bieżącym utrzymaniem budynków, dróg i mostów, w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę kolejową.

Absolwenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń oraz do projektowania w ograniczonym zakresie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, np. kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Konstrukcje budowlane
 • Construction Engineering and Management (studia w języku angielskim)
 • Structural Engineering (studia w języku angielskim)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone są w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego (BuDMiK). W czasie trzech semestrów trwania studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym w specjalności BuDMiK studenci zdobywają obszerną wiedzę dotyczącą budownictwa drogowo-kolejowego oraz z zakresu projektowania i obliczania obiektów mostowych. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne z zakresu budownictwa (np. związane z mechaniką konstrukcji inżynierskich, geotechniką i fundamentowaniem, zarządzaniem przedsięwzięciami w inżynierii lądowej, pomiarami w inżynierii lądowej czy komputerowym wspomaganiem projektowania budowli), a także bloki przedmiotów poświęcone zagadnieniom wynikającym z charakteru specjalności. W bloku przedmiotów drogowych można znaleźć takie przedmioty, jak: konstrukcje nawierzchni, projektowanie dróg i autostrad, inżynieria ruchu i węzły drogowe, budowa i eksploatacja dróg i autostrad oraz technologia robót drogowych. W grupie przedmiotów kolejowych znajdują się: projektowanie linii kolejowych, budowa i eksploatacja linii kolejowych oraz technologia robót kolejowych. Natomiast część mostową reprezentują przedmioty takie jak: projektowanie mostów i tuneli, mosty betonowe i mosty stalowe. Wiedzę teoretyczną, poznawaną na wykładach, studenci wykorzystują do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.

Na absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku BUDOWNICTWO w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego oczekuje zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje w zakresie budownictwa komunikacyjnego, w roli inżyniera budowy, w biurach projektów w roli projektanta, w urzędach administracji państwowej, zajmujących się bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, a także w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową, kolejową i mostową. Dodatkowo, absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, w zależności od charakteru praktyki zawodowej odbytej po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant czy inspektor nadzoru.

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Specjalność Inżynieria przedsięwzięć budowlanych obejmuje kształcenie w zakresie: organizowania i kierowania robotami budowlanymi, stosowania nowoczesnych technologii w budownictwie, komputerowego wspomagania decyzji wraz z zastosowaniem elementów statystyki, analizowania efektywności i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami budowlanymi w fazie realizacji i eksploatacji z uwzględnieniem cyklu życia obiektu, zarządzania jakością, projektowania konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych, technologii BIM (Building Information Modeling), jak również w zakresie odnawialnych źródeł energii, inżynierii geodezyjnej oraz budownictwa prefabrykowanego. W programie studiów zawarte są także lektoraty języków obcych i przedmioty obieralne umożliwiające wybór zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Absolwent specjalności Inżynieria przedsięwzięć budowlanych jest przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w biurach projektowych i kosztorysowych, w nadzorze budowlanym, w wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych, w przedsiębiorstwach działających w przemyśle (w zakresie produkcji materiałów i elementów budowlanych), w wszelkiego rodzaju jednostkach administracji państwowej (w działach związanych z budownictwem oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Absolwent specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej może ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie: kierowania budową i innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, a także sprawowania nadzoru autorskiego. Zakres uprawnień wynika bezpośrednio z charakteru odbytej praktyki zawodowej (konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna drogowa i inżynieryjna kolejowa). Możliwe jest także ubieganie się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i instalacyjnej. Podczas egzaminów można ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Konstrukcje budowlane

W ramach nowoczesnego programu studiów studenci specjalności Konstrukcje budowlane kontynuują kursy z zakresu matematyki stosowanej, konstrukcji metalowych, betonowych i zespolonych, inżynierii budowlanej oraz zarządzania przedsiębiorstwem i pomiarów inżynierskich, które na tym etapie studiów wzbogacone są zajęciami z teorii sprężystości i plastyczności, konstrukcji cienkościennych, analiz numerycznych i dynamiki konstrukcji, zagadnień związanych z budownictwem zrównoważonym. Studenci mają także możliwość zapoznania się z koncepcją nowoczesnego podejścia do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem w ramach kursu modelowania informacji o budynku BIM. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów.

Absolwent specjalności Konstrukcje budowlane jest przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane (w roli inżyniera budowy), w biurach projektów – w roli asystenta projektanta w urzędach administracji publicznej (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych), w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową i kolejową. Absolwenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, a także w specjalności architektonicznej i instalacyjnej w ograniczonym zakresie. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.

Construction Engineering and Management

Studia drugiego stopnia specjalności Construction Engineering and Management mają zasięg międzynarodowy i prowadzone są w języku angielskim. Studenci tej specjalności, pochodzący zarówno z Polski, Unii Europejskiej oraz spoza jej granic, kształcą się w zakresie: stosowania nowoczesnych technologii w budownictwie, komputerowego wspomagania decyzji związanych z procesem inwestycyjnym oraz analizowania efektywności i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami budowlanymi w fazie realizacji i eksploatacji z uwzględnieniem cyklu życia obiektu budowlanego, zarządzania jakością, zarządzania projektem, projektowania i symulacji procesów budowlanych, projektowania komputerowego, elastyczności w projektowaniu inżynierskim, inżynierii geodezyjnej, budownictwa prefabrykowanego, technologii BIM w zakresie odnawialnych źródeł energii. Studenci oprócz studiowania w języku angielskim mają możliwość wskazania dodatkowego lektoratu z języka niemieckiego, hiszpańskiego lub polskiego (dla studentów-obcokrajowców). Wiedza teoretyczna jest uzupełniana o wiedzę praktyczną, zdobytą dzięki ścisłej współpracy Uczelni z partnerami z branży budowlanej, z organizacjami zrzeszającymi inżynierów budownictwa (Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa i Wielkopolska Izba Budownictwa) oraz z ośrodkami zagranicznymi, m.in. Free University of Bozen-Bolzano (Włochy), Massachusetts Institute of Technology (Stany Zjednoczone) Universite d'Artois (Francja), University of Florence (Włochy), Vilnus Giediminas Technical University (Litwa). Podczas wizyt zarówno w małych, średnich firmach, jak i dużych korporacjach oraz przyjrzeniu się pracy w biurach projektowych, laboratoriach, działach zarządzania jakością, działach sprzedaży i doradztwa technologicznego, liniach produkcyjnych oraz na placach budowy, studenci mają możliwość poznania specyfiki różnych możliwości zatrudnienia, co niewątpliwie ułatwia podjęcie decyzji o wyborze przyszłej ścieżki kariery. Studenci odbywają w okresie letnim praktykę zawodową w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie budowlanym, co niejednokrotnie skutkuje współpracą studenta z przedsiębiorstwem podczas ostatniego semestru studiów.

Absolwent specjalności Construction Engineering and Management może otrzymać certyfikat akredytacji studiów przez Polskie Stowarzyszenie Menadżerów Budownictwa i The Association of European Experts in Building and Construction. Po odbyciu praktyki ma również możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane w specjalności zgodnej z odbytą praktyką budowlaną (m.in. konstrukcyjno-budowlanej) do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń. Możliwe jest również uzyskanie uprawnień projektowych, po odbyciu odpowiedniej praktyki. Absolwent posiada kompetencje do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych (nadzór, kosztorysowanie, ofertowanie), pracy jako główny technolog czy doradca techniczny, pracy w laboratorium budowlanym, pracy w jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem, pracy w instytutach naukowo-badawczych i organizacjach zajmujących się doradztwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budownictwa.

Structural Engineering

Głównym celem studiów jest przygotowanie absolwentów do pełnia roli menedżerów ukierunkowanych na zarządzanie budową, kontraktami budowlanymi oraz przedsiębiorstwem budowlanym. W ramach nowoczesnego programu studiów, kursy: geotechniki, konstrukcji metalowych i konstrukcji betonowych, inżynierii budowlanej oraz zarządzania przedsiębiorstwem i pomiarów inżynierskich wzbogacone są zajęciami z wytrzymałości mate, analizy konstrukcji, teorii sprężystości i plastyczności, analiz numerycznych i dynamiki konstrukcji. Studenci mają możliwość zapoznania się z koncepcją nowoczesnego podejście do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem w ramach kursu modelowania informacji o budynku BIM (Building Information Modeling). Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne umożliwiające dostosowanie programu do indywidualnych zainteresowań studentów. W programie zawarte są także języki obce i obieralne przedmioty humanistyczno-społeczne.

Na absolwenta oczekuje zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane (w roli inżyniera budowy), w biurach projektów – w roli asystenta projektanta, w gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych urzędach administracji publiczne, a także w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową i kolejową. Studia anglojęzyczne dają szanse, nie tylko na zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z budownictwem, ale także na opanowanie branżowego słownictwa w języku angielskim. Absolwenci zyskują szansę na pracę na prestiżowych stanowiskach nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Absolwenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń: do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, a także w specjalności architektonicznej i instalacyjnej w ograniczonym zakresie. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO DROGOWE, MOSTOWE I KOLEJOWE:
SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Podstawy statystyki
 • Mechanika konstrukcji inżynierskich
 • Konstrukcje nawierzchni
 • Projektowanie dróg, autostrad
 • Projektowanie mostów i tuneli
 • Projektowanie linii kolejowych

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: 
SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Podstawy statystyki
 • Teoria sprężystości, plastyczności i reologii
 • Zaawansowana mechanika budowli
 • Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Pomiary inżynierskie
 • Metody komputerowe
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje metalowe
 • Teoria podejmowania decyzji
 • Kierowanie procesem inwestycyjnym

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
SEMESTR 1:

 • Matematyka stosowana
 • Podstawy statystyki
 • Teoria sprężystości, plastyczności i reologii
 • Zaawansowana mechanika budowli
 • Zarządzanie przedsięwzięciem budowlanym
 • Pomiary inżynierskie
 • Metody komputerowe
 • Konstrukcje betonowe
 • Konstrukcje zespolone
 • Konstrukcje metalowe

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy

 

 

SPECJALNOŚĆ: CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
SEMESTR 1:

 • Mathematics
 • Energy technology in construction
 • Information technology in construction
 • Design of structures
 • Computational mechanics
 • Introduction to project with industry
 • Flexibility in engineering design
 • Enterprise management
 • Transportation system management
 • Practical training - project with industry

 

 

SPECJALNOŚĆ: STRUCTURAL ENGINEERING
SEMESTR 1:

 • Mathematics
 • Strength of materials
 • Elasticiity and plasticity
 • Structural analysis
 • Plates and shells
 • Geotechnics
 • Computational mechanics
 • Metal structures
 • Concrete structures

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Foreign language
   

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO DROGOWE, MOSTOWE I KOLEJOWE:
SEMESTR 2:

 • Zarządzanie przedsięwzięciami w inżynierii lądowej
 • Geotechnika i fundamentowanie
 • Pomiary w inżynierii lądowej
 • Komputerowe wspomaganie projektowania budowli
 • Inżynieria ruchu i węzły drogowe
 • Budowa i eksploatacja dróg, autostrad
 • Mosty betonowe
 • Budowa i eksploatacja linii kolejowych

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I (komunikacja społeczna(j.obcy))
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II (ochrona środowiska lub historia transportu)

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: 
SEMESTR 2:

 • Budownictwo zrównoważone
 • Komput. wspomag. decyzji z elem. statyst.
 • Ekonomika budownictwa
 • Budownictwo drewniane
 • Zarządzanie jakością w budownictwie
 • Fundamenty specjalne
 • Projekt. i zarządz. proces. produk.
 • Metody prefabrykacji

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I (presentation skills in english lub english in business)

 

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
SEMESTR 2:

 • Konstrukcje metalowe
 • Budownictwo zrównoważone
 • Wytrzymałość materiałów
 • Konstrukcje sprężone
 • Dynamika konstrukcji
 • Konstrukcje cienkościenne
 • Budownictwo drewniane
 • Analiza numeryczna
 • Fundamenty specjalne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Język obcy
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I (presentation skills in english lub english in business)


SPECJALNOŚĆ: CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
SEMESTR 2:

 • Enterprise management
 • Multidisciplinary project
 • Construction engineering
 • Construction technology
 • Engineering surveying
 • Construction process design
 • Quality management
 • Project management
 • English for construction manager
 • Building prefabricated elements

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social I ( spanish/german in business communication)
 • Sport

 

 

SPECJALNOŚĆ: STRUCTURAL ENGINEERING
SEMESTR 2:

 • Metal structures
 • Concrete structures
 • Construction materials
 • Enterprise management
 • Engineering surveying
 • Construction engineering
 • Numerical analysis
 • Structural dynamics

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social I (spanish/german in business communication)

 

SPECJALNOŚĆ BUDOWNICTWO DROGOWE, MOSTOWE I KOLEJOWE:
SEMESTR 3:

 • Technologia robót drogowych
 • Mosty stalowe
 • Technologia robót kolejowych
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe (Budownictwo drogowe lub Budownictwo mostowe lub Budownictwo kolejowe)

 

SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH: 
SEMESTR 3:

 • Nowe materiały i technologie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II ( Umowy i negocjacje lub  Negocjacje i arbitraż)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY I ( Diagnostyka - słabe miejsca w budynkach/  Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis+Tekla Structures/  Zarządzanie obiektami budowlanymi)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY II ( Teoria dźwigarów powierzchniowych/  Budownictwo ekstremalne/  Trwałość konstrukcji stalowych i zespolonych)
 • Wychowanie fizyczne

 

SPECJALNOŚĆ: KONSTRUKCJE BUDOWLANE
SEMESTR 3:

 • Nowe materiały i technologie
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II ( Umowy i negocjacje lub  Negocjacje i arbitraż)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY I ( Diagnostyka - słabe miejsca w budynkach/  Nowoczesne sposoby projektowania hal wielkopowierzchniowych przy użyciu zaawansowanego oprogramowania do analizy konstrukcji - Robot Structural Analysis+Tekla Structures/  Zarządzanie obiektami budowlanymi)
 • PRZEDMIOT OBIERALNY II ( Teoria dźwigarów powierzchniowych/  Budownictwo ekstremalne/  Trwałość konstrukcji stalowych i zespolonych)
 • Wychowanie fizyczne

 

SPECJALNOŚĆ: CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
SEMESTR 3:

 • BIM technology
 • Diploma seminar
 • Preparation for scientific research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social II ( Contracts and negotiations lub Negotations and arbitrations)
 • ELECTIVE I  Contarct and product management (Product Management Body of Knowledge PMBoK)
 • ELECTIVE II  Team building - Zarządzanie zespołem w budownictwie

 

SPECJALNOŚĆ: STRUCTURAL ENGINEERING
SEMESTR 3:

 • BIM technology
 • Diploma seminar
 • Preparation for scientific research

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):

 • Elective humanistic and social II ( Contracts and negotiations lub Negotations and arbitrations)
 • ELECTIVE I (English for Academics)
 • ELECTIVE II - Contarct and product management (Product Management Body of Knowledge PMBoK)
 • Sport
   
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe
 • Inżynieria przedsięwzięć budowlanych
 • Konstrukcje budowlane

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • posiadanie tytułu zawodowego inżyniera
 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (konstrukcyjną, technologiczną, organizacyjną, mostową, drogową, kolejową) i uzyskaniem uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Budownictwo drogowe, mostowe i kolejowe

Studia drugiego stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone są w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego (BuDMiK). W czasie trzech semestrów trwania studiów drugiego stopnia w trybie stacjonarnym w specjalności BuDMiK studenci zdobywają obszerną wiedzę dotyczącą budownictwa drogowo-kolejowego oraz z zakresu projektowania i obliczania obiektów mostowych. W programie studiów znajdują się przedmioty ogólne z zakresu budownictwa (np. związane z mechaniką konstrukcji inżynierskich, geotechniką i fundamentowaniem, zarządzaniem przedsięwzięciami w inżynierii lądowej, pomiarami w inżynierii lądowej czy komputerowym wspomaganiem projektowania budowli), a także bloki przedmiotów poświęcone zagadnieniom wynikającym z charakteru specjalności. W bloku przedmiotów drogowych można znaleźć takie przedmioty, jak: konstrukcje nawierzchni, projektowanie dróg i autostrad, inżynieria ruchu i węzły drogowe, budowa i eksploatacja dróg i autostrad oraz technologia robót drogowych. W grupie przedmiotów kolejowych znajdują się: projektowanie linii kolejowych, budowa i eksploatacja linii kolejowych oraz technologia robót kolejowych. Natomiast część mostową reprezentują przedmioty takie jak: projektowanie mostów i tuneli, mosty betonowe i mosty stalowe. Wiedzę teoretyczną, poznawaną na wykładach, studenci wykorzystują do realizacji ćwiczeń audytoryjnych, projektowych i laboratoryjnych.

Na absolwentów studiów drugiego stopnia na kierunku BUDOWNICTWO w zakresie budownictwa drogowego, mostowego i kolejowego oczekuje zatrudnienie w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje w zakresie budownictwa komunikacyjnego, w roli inżyniera budowy, w biurach projektów w roli projektanta, w urzędach administracji państwowej, zajmujących się bieżącym utrzymaniem dróg i mostów, a także w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową, kolejową i mostową. Dodatkowo, absolwenci mogą ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, w zależności od charakteru praktyki zawodowej odbytej po uzyskaniu tytułu magistra inżyniera. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant czy inspektor nadzoru.

Inżynieria przedsięwzięć budowlanych

Specjalność Inżynieria przedsięwzięć budowlanych obejmuje kształcenie w zakresie: organizowania i kierowania robotami budowlanymi, stosowania nowoczesnych technologii w budownictwie, komputerowego wspomagania decyzji wraz z zastosowaniem elementów statystyki, analizowania efektywności i zarządzania złożonymi przedsięwzięciami budowlanymi w fazie realizacji i eksploatacji z uwzględnieniem cyklu życia obiektu, zarządzania jakością, projektowania konstrukcji betonowych, metalowych i drewnianych, technologii BIM (Building Information Modeling), jak również w zakresie odnawialnych źródeł energii, inżynierii geodezyjnej oraz budownictwa prefabrykowanego. W programie studiów zawarte są także lektoraty języków obcych i przedmioty obieralne umożliwiające wybór zgodnie z zainteresowaniami studentów.

Absolwent specjalności Inżynieria przedsięwzięć budowlanych jest przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w biurach projektowych i kosztorysowych, w nadzorze budowlanym, w wykonawczych przedsiębiorstwach budowlanych, w przedsiębiorstwach działających w przemyśle (w zakresie produkcji materiałów i elementów budowlanych), w wszelkiego rodzaju jednostkach administracji państwowej (w działach związanych z budownictwem oraz prowadzenia własnej działalności gospodarczej). Absolwent specjalności Inżynieria Produkcji Budowlanej może ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w zakresie: kierowania budową i innymi robotami budowlanymi, kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych elementów, wykonywania nadzoru inwestorskiego, sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych oraz projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych, a także sprawowania nadzoru autorskiego. Zakres uprawnień wynika bezpośrednio z charakteru odbytej praktyki zawodowej (konstrukcyjno-budowlana, inżynieryjna mostowa, inżynieryjna drogowa i inżynieryjna kolejowa). Możliwe jest także ubieganie się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności architektonicznej i instalacyjnej. Podczas egzaminów można ubiegać się o uprawnienia w zakresie projektowania, kierowania robotami budowlanymi lub projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności.

Konstrukcje budowlane

W ramach nowoczesnego programu studiów studenci specjalności Konstrukcje budowlane kontynuują kursy z zakresu matematyki stosowanej, konstrukcji metalowych, betonowych i zespolonych, inżynierii budowlanej oraz zarządzania przedsiębiorstwem i pomiarów inżynierskich, które na tym etapie studiów wzbogacone są zajęciami z teorii sprężystości i plastyczności, konstrukcji cienkościennych, analiz numerycznych i dynamiki konstrukcji, zagadnień związanych z budownictwem zrównoważonym. Studenci mają także możliwość zapoznania się z koncepcją nowoczesnego podejścia do projektowania, realizacji inwestycji i zarządzania budynkiem w ramach kursu modelowania informacji o budynku BIM. Na ostatnim semestrze studiów oferowane są zajęcia obieralne w celu dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów.

Absolwent specjalności Konstrukcje budowlane jest przygotowany do podjęcia pracy, m.in. w przedsiębiorstwach realizujących inwestycje budowlane (w roli inżyniera budowy), w biurach projektów – w roli asystenta projektanta w urzędach administracji publicznej (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i centralnych), w przedsiębiorstwach obsługujących infrastrukturę drogową i kolejową. Absolwenci mają prawo ubiegać się o uzyskanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi (tzw. pełne uprawnienia wykonawcze), do projektowania (tzw. pełne uprawnienia projektowe), w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, drogowej i kolejowej, a także w specjalności architektonicznej i instalacyjnej w ograniczonym zakresie. Uprawnienia umożliwiają pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, takich jak: kierownik budowy, projektant, inspektor nadzoru.

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci studiów pierwszego stopnia na kierunku budownictwo odbywają praktyki w okresach wakacji letnich: po pierwszym roku studiów – praktykę geodezyjną, po drugim – praktykę geotechniczną, a po szóstym – praktykę przeddyplomową. Dwie pierwsze organizowane są przez Wydział, trzecia odbywa się w przedsiębiorstwach zewnętrznych. Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami realizującymi projekty i inwestycje budowlane, które dają możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom kierunku budownictwo. Są to m.in.: Budopol, Skanska S.A., PORR S.A., Budimex, STRABAG Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., PP-UIH Agrobex Sp. z o.o., HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., Torpol S.A., Jakon, Pekabex, Amwin Sp. z o.o. Sp. k., LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o., Biuro Projektowe Trasa, WEGNER Sp. z o o. Sp. k., ImerCon Sp. z o.o. oraz wiele innych. W ramach praktyk współpracujemy z Centrum Karier i Praktyk PP, gdzie znaleźć można  bardzo długą baza firm. 

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku BUDOWNICTWO jest przygotowany do:

 • projektowania, kierowania wykonawstwa i utrzymania podstawowych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego (drogi kołowe i kolejowe, obiekty inżynierskie)
 • pracy w przedsiębiorstwach wykonawczych, nadzorze budowlanym, wytwórniach elementów budowlanych, przemyśle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą
 • ubiegania się o uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie
 • kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia

a po studiach drugiego stopnia:

 • podjęcia pracy w biurach konstrukcyjno-projektowych, instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytutach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa
 • ubiegania się o uprawnienia budowlane bez ograniczeń
 • kontynuacji edukacji w Szkole Doktorskiej PP