Budownictwo zrównoważone / Sustainable Building Engineering

Kierunek prowadzony jest wyłącznie w języku angielskim.

Jeśli masz w sobie pasję i chęć kreowania oraz tworzenia praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING jest właśnie dla Ciebie! 

Program studiów pozwala na zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Absolwent tego kierunku dzięki międzynarodowemu środowisku oraz stałemu doskonaleniu swoich umiejętności językowych będą mieli dużo większą szansę na otrzymanie prestiżowego i dobrze płatnego stanowiska, a także możliwość ubiegania się o pracę w międzynarodowych korporacjach.

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                       

 • 3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • wiedza i dobre oceny z matematyki, fizyki i informatyki
 • dobra znajomość języka angielskiego (sugerowany poziom B2)
 • zamiłowanie do przedmiotów ścisłych i technicznych
 • zainteresowanie osiągnięciami techniki w dziedzinie budownictwo, inżynieria środowiska, architektura

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Kierunek jest prowadzony wyłączenie w języku angielskim przez przedstawicieli kilku branż.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji budynków niskoenergetycznych, instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Będzie przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Absolwent będzie mógł ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych.

Absolwenci będą posiadać umiejętności: oceny technologii i konstrukcji pod względem wpływu na środowisko naturalne, oceny materiałów budowlanych, wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków czy audytów energetycznych oraz stosowania szeroko rozumianych zasad zrównoważonego rozwoju. Po ukończeniu tego kierunku absolwenci posiadają umiejętność współpracy ze specjalistami z innych dziedzin, zwłaszcza w zakresie wdrażania koncepcji nowych programów i technologii służących propagowaniu budownictwa zrównoważonego. Będą przygotowani do rozwiązywania problemów projektowych i konstrukcyjnych dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych, które wymagają interdyscyplinarnego podejścia.

Dzięki międzynarodowemu środowisku oraz stałemu doskonaleniu swoich umiejętności językowych będą mieli dużo większą szansę na otrzymanie prestiżowego i dobrze płatnego stanowiska, a także możliwość ubiegania się o pracę w międzynarodowych korporacjach. Program studiów oparto o różnorakie metody dydaktyczne, a także o najnowocześniejsze osiągnięcia w dyscyplinach: budownictwo, inżynieria środowiska i architektura. Bogatą i nowoczesną bazę laboratoryjną Wydziału wykorzystano planując przedmioty kierunkowe stosujące różnorodne metody dydaktyczne (zajęcia laboratoryjne i projektowe). Celem studiów I stopnia jest przygotowanie absolwentów do projektowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych działań w dyscyplinie budownictwa zrównoważonego w ujęciu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim.

Studenci zdobędą umiejętność posługiwania się złożonymi narzędziami komputerowego wspomagania prac inżynierskich – od zaawansowanych technik CAD (Computer Aided Design) i CAM (Computer Aided Manufacturing) do technologii BIM (Building Information Modelling). Celem studiów jest także włączanie absolwentów w zagadnienia energetyczne, LCA (Life-Cycle Assessment), LCC (Life Cycle Cost) i oceny środowiska z zastosowaniem metody wirtualnej rzeczywistości BIM.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka/Mathematics
 • Chemia budowlana/Building chemistry
 • Podstawy mechaniki/Fundamentals of mechanics
 • Geometria wykreślna/Descriptive geometry
 • Grafika inżynierska + CAD/Engineering graphics + CAD
 • Chemia i biologia środowiska/Enviromental Chemistry and Biology
 • Podstawy architektury i urbanistyki/Basic of Architecture and Urbanistic
 • Architektura krajobrazu i energoszczędna/Lanscape architekture and energy-saving                                                   

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny I I/Humanistic and social elective I (Wystąpienie publiczne/Public Speech lub Umiejętności efektywnego prezentowania/Effective Presentations Skills)
 • Wychowanie fizyczne/Physical education
 • Przedmiot obieralny humanistyczno-społeczny II/Humanistic and social elective II (Prawne aspekty w normalizacji/Law aspects in normalization(standarization) lub Negocjacje i umowy/ Negotiations and contracts)

SEMESTR 2:

 • Matematyka/Mathematics
 • Fizyka/Physics
 • Podstawy geologii/Basics od geology
 • Podstawy geodezji/Basics of surveying
 • Technika cieplna w budownictwie/Heat engineering in building
 • Projektowanie architektoniczne/Architectural Design
 • Wytrzymałość materiałów/Strength of materials
 • Materiały budowlane/Building materials
 • Praktyka geodezyjna/Field training of surveying (2 tygodnie/ 2 weeks)

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 •  Język obcy (niemiecki lub hiszpański/Foreign language(german or spanish) polski/ polish

SEMESTR 3:

 • Wytrzymałość materiałów/Strength of materials
 • Projektowanie architektoniczne z elementami BIM I /Architectural Design with BIM elements (part I)
 • Technologia betonu/Concrete technology
 • Mechanika gruntów i fundamentowanie/Soil mechanics and foundations I
 • Mechanika budowli/Structural Mechanics
 • Budownictwo ogólne/Building Engineering
 • Fizyka budowli/Building Physics
 • Prawo budowlane/Construction Law
 • Metody obliczeniowe/Calculation Methods
 • Konstrukcje murowe/Masonry Structures

SEMESTR 3 (przedmioty obieralne):                                       

 • Język obcy (niemiecki lub hiszpański/Foreign language(german or spanish) polski/ polish

SEMESTR 4:

 • Mechanika gruntów i fundamentowanie/Soil mechanics and foundations I
 • Mechanika budowli/Structural Mechanics
 • Mechanika płynów/Fluid mechanics
 • Budownictwo zrównoważone/Sustainable building
 • Projektowanie architektoniczne z elementami BIM II/Architectural Design with BIM elements (part II)
 • Technologia robót budowlanych/Technology of construction works
 • Gospodarka energetyczna środowiska zabudowanego/Energy Management in Built Enviroment
 • Komputerowe wspomaganie projektowania z el. BIM/Computer aided design with BIM
 • Praktyka geotechniczna/Geotechnical practice (2 tyg/2 weeks)

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • PO: BHP/Problemy BHP i BiOZ na budowie/ES:Problems of health, hygiene and safety on building side

SEMESTR 5:

 • Projektowanie architektoniczne z elementami BIM III/Architectural Design with BIM elements (part III)
 • Konstrukcje drewniane/Timber Structures
 • Konstrukcje betonowe/Concrete Stuructures I
 • Konstrukcje metalowe/Steel Structures I
 • Podstawy zintegrowanego projektowania budynków/Fundamentals of intagrated building design
 • Techniczne wyposażenie budynków (HVAC)/Technical building systems (HVAC)
 • Techniczne wyposażenie budynków (wod.-kan.,gaz)/Technical building systems(water, sewerage, gas)

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • PO:Ekonomika budownictwa/Kosztorysowanie/ES:Cost estimation/Building economics
 • PO: Zrównoważony transport/Zrównoważona gospodarka komunalna/ES:Sustainable transport/Sustainable municipal management

SEMESTR 6:                                                      

 • Infrastruktura zewnętrzna/External infrastructure
 • Podstawy gospodarki komunalnej/Basics of municipal engineering
 • Budownictwo przemysłowe/Industrial Structures
 • Podstawy budownictwa drogowego/Fundamentals of Road Construction
 • Podstawy budownictwa kolejowego/Basics of Railroads
 • Podstawy budownictwa mostowego/Bridge Construction Basics
 • Konstrukcje betonowe II ( z el. BIM)/Concrete structures II(with elements of BIM)
 • Konstrukcje metalowe II ( z el. BIM)/Metal Structures II(with elements of BIM)
 • Organizacja i planowanie budowy/Organization and planning of the building
 • Praktyka przeddyplomowa/Prediploma practice (6 tygodni)

SEMESTR 6 (przedmioty obieralne):

 • PO: Zintegrowane zarządzanie w cyklu życia/Podstawy zarządzania jakością/SE:The basics  of quality management/Integrated in building life cycle

SEMESTR 7:

 • Seminarium dyplomowe/Diploma seminar
 • Przygotowanie pracy dyplomowej  z elementami badań naukowych/Preparation of the diploma thesis with elements of scientific research

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):            

 • Przedmiot obieralny A
 • Przedmiot obieralny B
 • Do wyboru 2 z 3        
 • Budownictwo zrównoważone II/Sustainable building II
 • Konstrukcje inżynierskie/Engineering constructions
 • Budownictwo komunikacyjne/Transportation engineering  
Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

-

-

-

Praktyki i staże

PRAKTYKI I STAŻE:

Studenci studiów I stopnia na kierunku budownictwo zrównoważone odbywają praktyki w okresach wakacji letnich: po pierwszym roku studiów – praktykę geodezyjną, po drugim – praktykę geotechniczną, a po szóstym – praktykę przeddyplomową. Dwie pierwsze organizowane są przez Wydział, trzecia odbywa się w przedsiębiorstwach zewnętrznych. Politechnika Poznańska współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami realizującymi projekty i inwestycje budowlane, które dają możliwość odbycia praktyk zawodowych studentom kierunku budownictwo. Są to m.in.: Budopol, Skanska S.A., PORR S.A., Budimex, STRABAG Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o., PP-UIH Agrobex Sp. z o.o., HOCHTIEF Polska Sp. z o.o., Torpol S.A., Jakon, Pekabex, Amwin Sp. z o.o. Sp. k., LAFRENTZ POLSKA Sp. z o.o., Biuro Projektowe Trasa, WEGNER Sp. z o o. Sp. k., ImerCon Sp. z o.o. W ramach praktyk współpracujemy z Centrum Karier i Praktyk PP, gdzie znaleźć można  bardzo długą baza firm.

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE / SUSTAINABLE BUILDING ENGINEERING jest przygotowany do podjęcia pracy w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych, jednostkach administracji państwowej i samorządowej związanych z budownictwem i architekturą, do ubiegania się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane oraz, po uzyskaniu uprawnień, do prowadzenia samodzielnej działalność zawodowej.