Inżynieria środowiska

KIERUNEK POSIADA CERTYFIKAT KOMISJI AKREDYTACYJNEJ UCZELNI TECHNICZNYCH

EUROPEJSKI CERTYFIKAT JAKOŚCI EUR-ACE® Label (European Accredited Engineer)

EUR-ACE® Bachelor

EUR-ACE® Master

Kierunek umożliwiający zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie i wspierania zasad zrównoważonego rozwoju. 

Człowiek, korzystając z zasobów naturalnych takich jak powietrze, woda i gleba wywiera nieodwracalny wpływ na środowisko. Inżynierowie środowiska działając zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju dążą do ograniczania negatywnych skutków działalności człowieka przy jednoczesnym zapewnieniu ludziom komfortu życia. Dotyczy to zarówno niewielkiej skali jak nasze mieszkania czy biura, gdzie potrzebujemy wentylacji, ogrzewania, klimatyzacji, kanalizacji oraz wody jak i terenów całych osiedli i miast, którym trzeba zapewnić dostawy wody, odbiór ścieków i odpadów oraz dostarczanie energii. Poruszana podczas zajęć dydaktycznych tematyka dotyczy realnych i życiowych sytuacji jak zapewnienie w budynkach odpowiedniej temperatury latem i zimą, właściwej jakości powietrza wewnętrznego, odprowadzenia i zagospodarowania wód deszczowych, problematyki emisji zanieczyszczeń ze spalania, efektywności energetycznej budynków jak również technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania odpadów.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 •  3,5 roku (7 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, informatyka) 
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Dobry inżynier nie może ograniczać się tylko do nabycia wiedzy i odtwarzania utartych schematów. Musi umieć rozwiązywać problemy oraz identyfikować nowe zagrożenia dla środowiska. Wymaga to kreatywności i sprawnego poruszania się między zagadnieniami z różnych obszarów nauki. Bez solidnych podstaw zdobytych w czasie zajęć dydaktycznych oraz własnej pracy jest to niemożliwe. Studiowanie na kierunku Inżynierii Środowiska jest bardzo ciekawe, interdyscyplinarne ale wymaga zaangażowania i systematyczności. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA mogą ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, czyli tzw. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Studenci na pierwszym stopniu studiów zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną poprzez udział w zajęciach projektowych i laboratoryjnych dotyczących instalacji m.in.: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów. Omawiane zagadnienia powiązane są z trendami budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego. Studenci zapoznawani są z certyfikacją energetyczną oraz procedurami badań diagnostycznych. Program studiów jest realizowany przez profesjonalną kadrę mająca styczność z praktyką. Zajęcia odbywają się w na terenie campusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie. Uzupełniającą częścią procesu kształcenia są zajęcia na Stacji Badawczej przy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nieskomplikowanych systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiada wiedzę w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, ochrony powietrza i ochrony cieplnej budynków, oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odnowy wody i unieszkodliwiania odpadów. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Spełnia wymagania pozwalające ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, może prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania odpadów, a także przedsiębiorstwach komunalnych, energetyki cieplnej i branży gazowniczej. Jest przygotowany do studiowania na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień stacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka
 • Geometria wykreślna
 • Wychowanie fizyczne
 • Fizyka
 • Rysunek techniczny i CAD
 • Podstawy architektury i budownictwa
 • Chemia ogólna
 • Biologia środowiska
 • Informatyczne podstawy projektowania

SEMESTR 2:

 • Matematyka
 • Wychowanie fizyczne
 • Rysunek techniczny i CAD
 • Biologia środowiska
 • Chemia środowiska
 • Mechanika płynów
 • Podstawy geodezji
 • Praktyka geodezyjna (2 tygodnie)

SEMESTR 2 (przedmiot obieralne):

 • Savoir-Vivre i protokół dyplomatyczny-obyczaje akademickie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem/ludźmi

SEMESTR 3:

 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Instalacje sanitarne i pożarowe
 • Materiałoznawstwo
 • Technika cieplna
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • Język obcy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Konstrukcje mechaniczne

SEMESTR 4:

 • Język obcy
 • Zaopatrzenie w wodę
 • Inżynieria elektryczna
 • Planowanie przestrzenne i zarządzanie infrastrukturą komunalną
 • Ogrzewnictwo
 • Technologia wody
 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Gazownictwo

SEMESTR 5:

 • Język obcy
 • Ciepłownictwo
 • Wentylacja
 • Kanalizacja
 • Technologia ścieków
 • Elementy automatyki
 • Technologia i organizacja robót

SEMESTR 5 (przedmioty obieralne):

 • Autoprezentacja
 • Przedsiębiorczość

SEMESTR 6:

 • Język obcy
 • Gospodarka odpadowa
 • Gospodarka energetyczna
 • Klimatyzacja z chłodnictwem
 • Diagnostyka instalacji HVAC
 • Gospodarka wodna z meteorologią
 • Praktyka zawodowa ( 4 tygodnie)

 

SEMESTR 7:

 • Specjalne instalacje cieplne
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych
 • Seminarium dyplomowe

SEMESTR 7 (przedmioty obieralne):

 • Obiekty i urządzenia technologiczne w inżynierii środowiska
 • Badania elementów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Pierwszy stopień niestacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ NIESTACJONARNE

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                      

 • 4,5 roku (9 semestrów)

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:                       

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi (matematyka, fizyka, chemia, biologia, informatyka)  
 • predyspozycje do twórczego rozwiązywania zagadnień technicznych

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Dobry inżynier nie może ograniczać się tylko do nabycia wiedzy i odtwarzania utartych schematów. Musi umieć rozwiązywać problemy oraz identyfikować nowe zagrożenia dla środowiska. Wymaga to kreatywności i sprawnego poruszania się między zagadnieniami z różnych obszarów nauki. Bez solidnych podstaw zdobytych w czasie zajęć dydaktycznych oraz własnej pracy jest to niemożliwe. Studiowanie na kierunku Inżynierii Środowiska jest bardzo ciekawe, interdyscyplinarne ale wymaga zaangażowania i systematyczności. Po ukończeniu studiów oraz odbyciu praktyki zawodowej absolwenci kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA mogą ubiegać się o uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, czyli tzw. uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w ograniczonym zakresie.

Studenci na pierwszym stopniu studiów zdobywają wiedzę teoretyczną oraz praktyczną poprzez udział w zajęciach projektowych i laboratoryjnych dotyczących instalacji m.in.: ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz technologii uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i utylizacji odpadów. Omawiane zagadnienia powiązane są z trendami budownictwa energooszczędnego i zrównoważonego. Studenci zapoznawani są z certyfikacją energetyczną oraz procedurami badań diagnostycznych.

Program studiów jest realizowany przez profesjonalną kadrę mająca styczność z praktyką. Zajęcia odbywają się w na terenie campusu Politechniki Poznańskiej na Piotrowie. Uzupełniającą częścią procesu kształcenia są zajęcia na Stacji Badawczej przy Centralnej Oczyszczalni Ścieków w Koziegłowach.

Absolwent studiów inżynierskich kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA  posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji nieskomplikowanych systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ogrzewczych, ciepłowniczych, gazowych, chłodniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Posiada wiedzę w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, ochrony powietrza i ochrony cieplnej budynków, oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odnowy wody i unieszkodliwiania odpadów. Jest przygotowany do kierowania zespołami ludzkimi. Spełnia wymagania pozwalające ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania odpadów, a także przedsiębiorstwach komunalnych, energetyki cieplnej i branży gazowniczej. Jest przygotowany do studiowania na studiach drugiego stopnia (magisterskich).

Możliwości pracy po kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA są bardzo duże i z pewnością każdy absolwent znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce.

Przykłady:

 • Projektant instalacji lub sieci sanitarnych

Opracowywanie dokumentacji projektowej dla instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczo – wentylacyjnych, chłodniczych i ciepłowniczych.

 • Inżynier budowy, kierownik robót lub inspektor nadzoru

Oprócz pracy na budowie, można także zdecydować się na prowadzenie własnej firmy wykonawczej, serwisowej lub nawet świadczącej usługi projektowo – wykonawcze.

 • Doradca techniczny , manager produktu lub kosztorysant

Zatrudnienie w firmie produkującej urządzenia lub materiały dla branży sanitarnej. Doradca techniczny lub przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się sprzedażą urządzeń instalacyjnych (kotłów, pomp ciepła, central wentylacyjnych, pomp, rurociągów).

 • Pracownik inspektoratu lub jednostki naukowo-badawczej

Praca na rzecz ochrony atmosfery, kontroli jakości wód i innych.

 • Pracownik laboratorium środowiskowego

Wykonywanie analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody, Ścieków i odpadów.

 • Technolog wody

Praca na Stacjach Uzdatniania Wody, dbanie o odpowiednią jakości wody od jej ujęcia aż po dostarczenie do odbiorcy końcowego.

 • Technolog ścieków

Praca na Oczyszczalniach Ścieków, dbanie o to aby do środowiska odprowadzano ścieki odpowiednio oczyszczone.

 

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Pierwszy stopień niestacjonarne

SEMESTR 1:

 • Matematyka                                                             
 • Rysunek techniczny z geometrią wykreślną i CAD                                               
 • Chemia środowiska                                                             
 • Fizyka                                                           
 • Język obcy

                                                              

SEMESTR 1 (przedmiot obieralne):

 • Savoir-Vivre i protokół dyplomatyczny-obyczaje akademickie
 • Komunikacja interpersonalna i zarządzanie czasem/ludźmi

SEMESTR 2

 • Matematyka
 • Rysunek techniczny z geometrią wykreślną i CAD
 • Chemia środowiska
 • Język obcy
 • Informatyczne wspomaganie projektowania
 • Biologia środowiska

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Autoprezentacja
 • Przedsiębiorczość

 

SEMESTR 3:

 • Język obcy
 • Podstawy geodezji
 • Podstawy geologii i geotechniki
 • Konstrukcje mechaniczne
 • Mechanika płynów
 • Materiałoznawstwo
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie

                                                                      

SEMESTR 4:

 • Mechanika płynów    
 • Budownictwo i konstrukcje inżynierskie
 • Podstawy architektury i budownictwa
 • Instalacje sanitarne i pożarowe        
 • Technika cieplna
 • Praktyka geodezyjna
 • Inżynieria elektryczna
 • Zaopatrzenie w wodę

                                                                        

           

SEMESTR 5:

 • Zaopatrzenie w wodę
 • Technologia i organizacja robót
 • Technologia wody
 • Ogrzewnictwo
 • Wentylacja i klimatyzacja

SEMESTR 6:

 • Ogrzewnictwo                       
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Planowanie przestrzenne z GIS
 • Kanalizacja
 • Technologia ścieków

SEMESTR 7:

 • Ciepłownictwo
 • Gazownictwo
 • Gospodarka odpadowa
 • Specjalne instalacje cieplne
 • Elementy automatyki

SEMESTR 8:

 • Diagnostyka i integracja systemów HVAC
 • Gospodarka wodna z meteorologią
 • Gospodarka energetyczna
 • Inżynieria ochrony atmosfery
 • Odnawialne źródła energii
 • BIM w inżynierii środowiska

 

SEMESTR 9:

 • Seminarium dyplomowe
 • Praktyka zawodowa (6 tygodni)
 • Przygotowanie pracy dyplomowej z elementami badań naukowych

                                                                 

SEMESTR 9 (przedmioty obieralne):                                           

 • Obiekty i urządzenia technologiczne w inżynierii środowiska
 • Badania elementów ogrzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

Drugi stopień stacjonarne

DRUGI STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 1,5 roku (3 semestry)

SPECJALNOŚCI:

 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby lub zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Programy studiów kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA są na bieżąco weryfikowane przez pracodawców i modyfikowane, dlatego zawierają najnowsze wymagania rynku pracy:

 • BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach,
 • GIS, czyli  System informacji geograficznej GIS (ang. Geographic Information System), służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego przez przedsiębiorstwa wodociągowe lub energetyczne

Absolwent studiów magisterskich specjalności Zaopatrzenie w Ciepło, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji systemów i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, urządzeń do produkcji energii cieplnej (ciepłownie, kotłownie, niekonwencjonalne źródła energii), specjalnych instalacji cieplnych, przemysłowych i zdrowotnych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, transportu i przetwarzania energii, dostarczania zimnej i ciepłej wody oraz gazu, ochrony powietrza, ochrony cieplnej budynków oraz automatyzacji systemów i urządzeń.

Absolwent studiów magisterskich specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Ochrona Wód i Gleby posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, badań ujęć i ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, uzdatniania tych wód dla celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych, oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odnowy wody i unieszkodliwiania odpadów stałych, systemów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, technicznego wyposażenia budynków obejmującego instalacje zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjne i gazowe.

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień stacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 1:

 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska
 • Systemy grzewcze
 • Technika cieplna z miernictwem
 • Wymiana ciepła i masy

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu
 • Inżyniera sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce

 


SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 1:

 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • Chemia wody i ścieków
 • Systemy kanalizacyjne
 • Systemy wodociągowe
 • Biologia z biochemią
 • GIS w inżynierii środowiska

SEMESTR 1 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu
 • Inżyniera sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 2:

 • Systemy grzewcze
 • Język obcy
 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy energetyki komunalnej
 • Audyting i gospodarka energetyczna
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Budownictwo energooszczędne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 2:

 • Język obcy
 • Systemy oczyszczania ścieków
 • Systemy uzdatniania wody
 • Wody i ścieki przemysłowe
 • Instalacje komunalne
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska
 • Budownictwo energooszczędne

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetyczne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 3:

 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 3:

 • Gospodarka odpadami przemysłowymi
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Technologia i organizacja budowy
 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Wychowanie fizyczne
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych
Drugi stopień niestacjonarne

DRUGI STOPIEŃ NIESTACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:                      

 • 2 lata (4 semestry)

SPECJALNOŚCI:                                          

 • Zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza
 • Zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:             

 • zainteresowanie poszerzaniem wiedzy i umiejętności inżynierskich
 • zainteresowanie specjalizacją zawodową (zaopatrzenie w wodę, ochrona wód i gleby lub zaopatrzenie w ciepło, klimatyzacja i ochrona powietrza)

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • magister inżynier 

 

Programy studiów kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA są na bieżąco weryfikowane przez pracodawców i modyfikowane, dlatego zawierają najnowsze wymagania rynku pracy:

 • BIM, czyli modelowanie informacji o budynku (ang. Building Information Modeling) umożliwia ciągły i natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie, jego kosztach i harmonogramach,
 • GIS, czyli  System informacji geograficznej GIS (ang. Geographic Information System), służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych, którego jedną z funkcji jest wspomaganie procesu decyzyjnego.

Absolwent studiów magisterskich specjalności Zaopatrzenie w Ciepło, Klimatyzacja i Ochrona Powietrza posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa oraz eksploatacji systemów i urządzeń grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych, urządzeń do produkcji energii cieplnej (ciepłownie, kotłownie, niekonwencjonalne źródła energii), specjalnych instalacji cieplnych, przemysłowych i zdrowotnych. Absolwent posiada wiedzę w zakresie racjonalnego gospodarowania energią, transportu i przetwarzania energii, dostarczania zimnej i ciepłej wody oraz gazu, ochrony powietrza, ochrony cieplnej budynków oraz automatyzacji systemów i urządzeń.

Absolwent studiów magisterskich specjalności Zaopatrzenie w Wodę, Ochrona Wód i Gleby posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie projektowania, wykonawstwa, eksploatacji, badań ujęć i ochrony wód podziemnych i powierzchniowych, uzdatniania tych wód dla celów bytowo-gospodarczych i przemysłowych, oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych, odnowy wody i unieszkodliwiania odpadów stałych, systemów oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, technicznego wyposażenia budynków obejmującego instalacje zimnej i ciepłej wody, kanalizacyjne i gazowe.

 

Karty opisu przedmiotu (ECTS) - Drugi stopień niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 1:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Język obcy
 • Technika cieplna z miernictwem
 • Wymiana ciepła i masy
 •  

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:                                                                    

SEMESTR 1:

 • Niezawodność i bezpieczeństwo systemów inżynierskich
 • Mechanika płynów II
 • Metody numeryczne i statystyka
 • BIM w inżynierii środowiska
 • Język obcy
 • Chemia wody i ścieków
 • Biologia z biochemią
 • GIS w inżynierii środowiska 

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 2:

 • Systemy ochrony powietrza
 • Systemy energetyki komunalnej
 • Systemy grzewcze
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska                                                                     

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 2:

 • Systemy wodociągowe
 • Systemy kanalizacyjne
 • Systemy uzdatniania wody
 • Instalacje komunalne
 • Optymalizacja i sterowanie w inżynierii środowiska                                                                      

SEMESTR 2 (przedmioty obieralne):

 • Zarządzanie projektem
 • Zasady pracy zespołowej w realizacji projektu

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 3:

 • Systemy grzewcze
 • Systemy wentylacyjne, klimatyczne i chłodnicze
 • Budownictwo energooszczędne
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Audyting i gospodarka energetyczna
 • Modelowanie i symulacje w inżynierii środowiska

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

 

SEMESTR 3:

 • Systemy oczyszczania ścieków
 • Wody i ścieki przemysłowe
 • Budownictwo energooszczędne
 • Niekonwencjonalne źródła energii w gospodarce komunalnej
 • Gospodarka odpadami przemysłowymi

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, KLIMATYZACJA I OCHRONA POWIETRZA:

SEMESTR 4:

 • Technologia i organizacja budowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Inżynieria sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce
 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

SPECJALNOŚĆ: ZAOPATRZENIE W WODĘ, OCHRONA WÓD I GLEBY:

SEMESTR 4:

 • Technologia i organizacja budowy
 • Seminarium dyplomowe
 • Przygotowanie do badań naukowych

SEMESTR 4 (przedmioty obieralne):

 • Inżynieria sanitarna od starożytności po czasy współczesne
 • Historia wodociągów i kanalizacji w Polsce
 • Historia budownictwa energooszczędnego
 • Humanistyczne aspekty efektywności energetycznej

 

Kariera po studiach

KARIERA PO STUDIACH:

Absolwenci studiów magisterskich kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA mogą ubiegać się o uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń, w zakresie określonym przez Prawo Budowlane, prowadzić samodzielną działalność zawodową, pracować w biurach projektowych, przedsiębiorstwach wykonawczych systemów zaopatrzenia w wodę, ciepło i gaz, oczyszczania ścieków, ochrony powietrza, zagospodarowania odpadów, w przedsiębiorstwach komunalnych, energetyki cieplnej i branży gazowniczej, administracji samorządowej i rządowej, a także instytutach naukowo-badawczych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianej inżynierii środowiska. Są przygotowani do sprawowania funkcji kierowniczych oraz studiowania na studiach III stopnia (doktoranckich).

 

Możliwości pracy po kierunku INŻYNIERIA ŚRODOWISKA są bardzo duże i z pewnością każdy absolwent znajdzie odpowiednie dla siebie miejsce.

Przykłady:

 • PROJEKTANT INSTALACJI LUB SIECI SANITARNYCH

Opracowywanie dokumentacji projektowej dla instalacji i sieci wodnych, kanalizacyjnych, grzewczo – wentylacyjnych, chłodniczych i ciepłowniczych.

 • INŻYNIER BUDOWY, KIEROWNIK ROBÓT LUB INSPEKTOR NADZORU

Oprócz pracy na budowie, można także zdecydować się na prowadzenie własnej firmy wykonawczej, serwisowej lub nawet świadczącej usługi projektowo – wykonawcze.

 • DORADCA TECHNICZNY, MANAGER PRODUKTU LUB KOSZTORYSANT

Zatrudnienie w firmie produkującej urządzenia lub materiały dla branży sanitarnej. Doradca techniczny lub przedstawiciel handlowy w firmach zajmujących się sprzedażą urządzeń instalacyjnych (kotłów, pomp ciepła, central wentylacyjnych, pomp, rurociągów).

 • PRACOWNIK INSPEKTORATU LUB JEDNOSTKI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Praca na rzecz ochrony atmosfery, kontroli jakości wód i innych.

 • PRACOWNIK LABORATORIUM ŚRODOWISKOWEGO

Wykonywanie analiz fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych wody, Ścieków i odpadów.

 • TECHNOLOG WODY

Praca na Stacjach Uzdatniania Wody, dbanie o odpowiednią jakości wody od jej ujęcia aż po dostarczenie do odbiorcy końcowego

 • TECHNOLOG ŚCIEKÓW.

Praca na Oczyszczalniach Ścieków, dbanie o to aby do środowiska odprowadzano ścieki odpowiednio oczyszczone.