Lotnictwo

Jeśli masz w sobie pasję, chęć kreowania i tworzenia oraz praktycznego wcielania w życie nowoczesnych rozwiązań inżynierskich, to kierunek LOTNICTWO jest właśnie dla Ciebie! 

Studia kładą nacisk na przygotowanie do pracy wymagającej wysokich kwalifikacji i wiedzy z zakresu lotnictwa. Absolwent kierunku jest gotowy do pracy na stanowiskach zarówno inżynierskich, jak i kierowniczych, w przedsiębiorstwach transportu lotniczego, jednostkach nadzoru i władzy lotniczej, służbach naziemnych, eksploatujących sprzęt lotniczy oraz międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym.

Absolwenci kierunku LOTNICTWO zdobywają kompetencje umożliwiające projektowanie płatowców, wiropłatów oraz układów napędowych. Poznają zagadnienia kładące nacisk na lotniczą inżynierię mechaniczną, organizację ruchu lotniczego, bezpieczeństwo transportu lotniczego, ekologię oraz wpływ lotnictwa na środowisko.

Absolwent kierunku LOTNICTWO posiada niezbędne umiejętności twórczego myślenia i posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu organizacji i projektowania systemów bezzałogowych statków powietrznych oraz procesów i technologii transportu lotniczego. Posiada również umiejętności współpracy z ludźmi i kierowania zespołami.

Program studiów, oprócz podstawowych wiadomości z przedmiotów ogólnotechnicznych, pozwala na  ukończenie zintegrowanego szkolenia pilota samolotowego zawodowego dla wybranej grupy studentów.

 

Pierwszy stopień stacjonarne

PIERWSZY STOPIEŃ STACJONARNE:

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • 3,5 roku (7 semestrów).

PREDYSPOZYCJE KANDYDATA:

 • zainteresowanie przedmiotami ścisłymi,
 • zainteresowanie twórczą pracą inżynierską,
 • zainteresowanie techniką lotniczą i jej wyzwaniami,

UZYSKANY TYTUŁ ZAWODOWY:

 • inżynier 

 

Pierwsze dwa semestry studiów obejmują przedmioty wspólne dla kierunku kształcenia LOTNICTWO. Po drugim semestrze studenci wybierają spośród specjalności:

 • PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH *

Absolwenci specjalności Pilotaż Statków Powietrznych otrzymują zaświadczenie o ukończeniu zintegrowanego szkolenia pilota samolotowego zawodowego CPL(A) wraz z uprawnieniami ATPL(A) frozen, które uprawnia do zdawania egzaminu w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego. 

*na specjalność PILOTAŻ STATKÓW POWIETRZNYCH przyjmowani są tylko studenci z obywatelstwem polskim.

 • ORGANIZACJA RUCHU LOTNICZEGO

Absolwent posiada wiedzę w zakresie organizacji ruchu lotniczego, zarządzania przestrzenią powietrzną, planowania lotów VFR i IFR oraz inżynierii ruchu lotniczego. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach branży lotniczej, a w szczególności polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym.

 • BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU LOTNICZEGO

Absolwent posiada wiedzę w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w przedsiębiorstwach branży lotniczej, podziału odpowiedzialności między urzędami europejskimi i krajowymi oraz wymagań dotyczących systemów zarządzania bezpieczeństwem wdrażanych w przedsiębiorstwach lotniczych. Posiada umiejętności praktyczne zarządzania bezpieczeństwem w systemach transportu lotniczego.

 • SILNIKI LOTNICZE I PŁATOWCE

Absolwent posiada wiedzę w zakresie szeroko pojętej lotniczej inżynierii mechanicznej, w tym zagadnień związanych z projektowaniem i eksploatacją płatowców, wiropłatów a także układów napędowych. Potrafi wykonywać podstawowe projekty komponentów struktur nośnych, silników turbinowych, rakietowych i wykonywać powiązane analizy CAE. Zna spektrum stosowanych w branży materiałów konstrukcyjnych, ich charakterystyki i ograniczenia. Zna podstawowe reguły obsługi technicznej statków powietrznych w ramach PART 66 .  

 • BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

Absolwent zna przepisy prawa lotniczego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi. Potrafi skonstruować statek powietrzny typu multirotor oraz samolot. Studenci specjalności zdobędą również wiedzę w zakresie programowania systemów bezzałogowych, aplikacji dronowych oraz autonomicznych statków powietrznych.

Studia obejmują siedem semestrów zajęć. Absolwent studiów stacjonarnych pierwszego stopnia uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera na kierunku LOTNICTWO. W ramach kontynuacji nauki zapraszamy również na studia stacjonarne II stopnia na kierunku Lotnictwo i kosmonautyka o profilu ogólnoakademickim oraz praktycznym, realizowane we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

 

*Limity przyjęć na specjalność Pilotaż Statków Powietrznych w roku akademickim 2022/23 zawarte będą w Regulaminie określającym warunki i tryb kwalifikacji studentów  na specjalność Pilotaż Statków Powietrznych w roku akademickim 2022/23.

Praktyki i staże

Studenci kierunku LOTNICTWO realizują praktyki zawodowe zgodnie ze swoimi zainteresowaniami lotniczymi. Politechnika Poznańska na podstawie umowy z przedsiębiorstwami umożliwia odbycie praktyki w takich firmach jak: Instytut Lotnictwa w Warszawie, Polskie Zakłady Lotnicze z siedzibą w Mielcu, Port Lotniczy Poznań-Ławica, Pratt & Whitney Kalisz, Schenker, Raben Transport, Instytut Badań i Rozwoju Motoryzacji BOSMAL i inne.

Oprócz wyżej wymienionych do często wybieranych przez studentów przedsiębiorstw należą: LARS Helicenter, Aero Poznań, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, Smart Aviation, 31 Baza Lotnictwa Taktycznego, ATO Smart Aviation, Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych, WELCOME Airport Service, Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Airbus Helicopters Polska. Zakres tematyczny podejmowany przez studentów w trakcie praktyk jest bardzo szeroki. Studenci pozyskują wiedzę i umiejętności praktyczne w dziedzinie pilotażu statków powietrznych, silników lotniczych, budowy płatowców, organizacji ruchu lotniczego, bezpieczeństwa w lotnictwie, budowy i wykorzystania bezzałogowych statków powietrznych, metod symulacyjnych oraz wpływu lotnictwa na środowisko.

Studenci specjalności Silniki Lotnicze i Płatowce realizują praktyki wyłącznie w ośrodkach lotniczych posiadających certyfikację Part-145 i umożliwiających uzyskanie certyfikatu Part-66, kategoria B 1.2 (zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego).

Praktyki na specjalności Pilotaż Statków Powietrznych realizowane są zgodnie z wytycznymi Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej.

Kariera po studiach

Absolwent kierunku LOTNICTWO ma szanse na:

 • zatrudnienie w lotnictwie cywilnym i wojskowym,
 • zatrudnienie w zakładach produkcyjnych i remontowych przemysłu lotniczego,
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach transportu lotniczego,
 • zatrudnienie w jednostkach nadzoru i władzy lotniczej,
 • zatrudnienie w polskich i międzynarodowych jednostkach związanych z ruchem lotniczym.